Jordbruksforhandlingene i havn

15.05.2010
Fredag meldte Småbrukarlaget at de ikke kunne være med videre i forhandlingene fordi det var grupper som ville få sin økonomi svekket som følge av oppgjøret. Lørdag ble det enighet mellom Bondelaget og Staten om en avtale.
- Oikos - Økologisk Norge er skuffet oer resultatet, sier styreleder Jakob Bjerkem. Totalt har oppgjøret en ramme på 950 millioner.

Bildet over er fra Dyrskun

- Vi er skuffet over at avtalepartene ikke har tatt hensyn til at vi nå har et fall i antall økologiske produsenter, sier Jakob Bjerkem, styreleder i Oikos - Økologisk Norge.  Det er sviktende oppfølging av 15 % målsettingen.

Ikke økt husdyrtilskudd til øko-bøndene

 En økning på 20 mill til økologisk landbruk er bare en framskriving av støtten på dagens nivå.  Beløpet stiger fordi flere har blitt økologiske bønder og arealet har økt.  Dermed har ikke Oikos - Økologisk Norge fått medhold i sitt prioriterte forhandlingskrav om økte husdyrtilskudd for økologisk produksjon.  Forslaget var fremmet fordi både de økologiske kjøtt og melketilleggsbetalingen er redusert fra Nortura og Tine. 
- Situasjonen er alvorlig fordi det nå, på bakgrunn av dette en tilbakegang i antall økologiske bønder, etter flere år med fin vekst.  Forhandlingspartene har ikke tatt hensyn til dette, sier styreleder i Oikos - Økologisk Norge, Jakob Bjerem.  Vi er derfor skuffet over at avtalepartene ikke viser vilje til å følge opp målsettingen om 15 % økologisk produksjon og forbruk.

 

Tabell over effekt av oppgjøret

 

Tabell 4 Beregnet utslag på referansebrukene av pris- og tilskuddsendringer. Kroner per årsverk, inkl. økt utnytting av jordbruksfradraget.

2010

2011

Utslag i 2011

før

Utslag av

inkl. kostnads-

Årsverk

oppgjør

fordeling

endring

1

Melk og storfe, 20 årskyr

1,87

274 100

22 700

19 200

2

Korn, 333 daa

0,50

170 800

3 200

-9 700

3

Sau, 136 vinterfôra

1,17

211 700

21 400

16 800

4

Melkegeit, 87 årsgeiter

1,73

295 700

15 400

12 300

5

Svin og korn, 46 avlssvin

1,68

292 600

26 300

15 000

6

Egg og planteprodukter, 4600 høner

1,68

299 600

26 500

20 200

7

Poteter og korn, 103 daa poteter

1,25

321 900

27 800

18 400

8

Ammeku/storfeslakt, 25 ammekyr

1,25

185 500

23 900

20 300

9

Frukt/bær og sau, 47 daa frukt

1,81

283 100

19 500

16 700

10

Fjørfekjøtt og planteprodukter

1,17

372 100

3 000

9 300

11

Økologisk melk, 20 årskyr

1,89

286 300

20 500

16 800

12

Melk og storfe, 12 årskyr

1,54

231 100

21 400

18 100

13

Melk og storfe, 24 årskyr

2,01

285 500

23 300

19 700

14

Melk og storfe, 40 årskyr

2,36

288 600

27 400

22 100

15

Melk og storfe, 23 årskyr Østl. Flatb.

1,95

291 900

22 900

18 600

16

Melk og storfe, 18 årskyr Østl andre

1,85

270 800

24 400

21 200

17

Melk og storfe, 34 årskyr Jæren m.m.

2,03

316 300

25 600

21 600

18

Melk og storfe, 20 årskyr Agder/Roga.

1,68

263 800

28 000

24 500

19

Melk og storfe, 19 årskyr Vestlandet

1,76

261 400

26 300

23 200

20

Melk og storfe, 21 årskyr Trøndelag

1,98

268 800

24 900

21 700

21

Melk og storfe, 18 årskyr Nord-Norge

1,90

285 200

25 500

22 100

22

Korn, 233 daa, Østlandet

0,41

94 600

2 900

-11 100

23

Korn, 689 daa, Østlandet

0,79

241 400

4 200

-12 700

24

Korn og korn/svin, Trøndelag

1,09

280 500

15 100

6 600

25

Sau. 100 vinterfôra, Vestlandet

0,99

203 000

18 200

14 400

26

Sau. 177 vinterfôra, N-Norge

1,31

254 100

26 000

21 000

27

Sau. 229 vinterfôra, landet

1,39

288 100

32 000

25 900

 

Til tabeller

 

 

20 mill er fremskriving av dagens økostøttenivå. 

Teksten nedover er utdrag av protokollen.

 

Partene er enige om en samlet økning på økologisk jordbruk på om lag 20 mill. kroner. For å sikre forutsigbarhet og stabilitet legger partene vekt på å videreføre ordningene på eksisterende nivå.

 Partene er enige om å avsette 44 mill. kroner til utviklingstiltak innen økologisk landbruk i 2011.

 

 Andre forhold i protokollen

Nasjonalt pilotprosjekt for mer miljøvennlig håndtering av husdyrgjødsel

Partene er enige om å avsette 14 mill. kroner til prosjektet for 2011. Partene er også enige om å gi SLF i oppdrag å evaluere prosjektet. Evalueringen skal munne ut i en anbefaling om ordningen bør gjøres allment tilgjengelig eller avvikles. Dersom det foreslås en videreføring av ordningen, bør også aktuelle satser og totalkostnader vurderes. Dersom SLF har behov for kjøp av tjenester knyttet til evalueringen, skal dette finansieres over posten for Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket.

 

Partene er videre enige om at pilotordningen gjelder også for neste vår. Det innebærer at det i jordbruksoppgjøret 2011 avsettes midler for aktivitetsåret 2011 med utbetaling i 2012. Ordningen videreføres på samme nivå som foreslått for 2010/2011.

Investeringsstøtte organisert beitebruk

Partene er enige om å øke avsetningen til organisert beitebruk med 5 mill. kroner til 11 mill. kroner for 2011. Økningen innrettes mot finansiering av kjøp av radiobjeller. Tilskudd til innkjøp av radiobjeller rettes mot beitelag med store rovvilttap og som har en helhetlig strategi for å redusere tap til rovvilt. I tillegg er det mulig å søke tilskudd til kjøp av radiobjeller over Miljøverndepartementets midler til forebyggende og konflikt-dempende tiltak.

 

Utvalgte kulturlandskap 

Midler til utvalgte kulturlandskap videreføres med 8 mill. kroner for 2011. Det forutsettes samtidig at Miljøverndepartementet samfinansierer ordningen innenfor rammen av de årlige budsjetter. Videre kan det søkes om midler over Kulturminnefondet til landbrukets kulturminner og kulturmiljø. Partene er enige om at det ikke åpnes for nye områder i 2011.

 

 

 Her er link til protokollen

 

 

 Link til fordelingsskjema

 

Bondelagets oppsummering

For oss står og faller denne avtalen på følgende hovedsaker: Gjennomslaget for kravet om prosenttoll for melk, en klar styrking av fraktordning for kjøtt, og ikke minst opprydding i statens forslag om omfordelinger mellom bønder. Til sammen betyr dette at vi har klart å løfte alle produksjoner inntektsmessig sett i forhold til statens tilbud, særlig for korn er det oppnådd store forbedringer, sier Bjørke.


Jordbrukets utgangspunkt for forhandlingene var en inntektsvekst som andre, samt et lavinntektstillegg. - Jeg må bare konstantere at vi ikke har fått gjennomslag for inntektskravet, men må allikevel gi staten rett i at inntektsutviklingen i perioden 2009 til 2011 samlet vil gi jordbruket en kronemessig utvikling som andre grupper i samfunnet, sier Bjørke.

 

 Se hele saken hos Bondelaget

 

 

 

 

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere