Jordbruksoppgjøret er i havn uten økologisk satsing

16.05.2009
Det ble 16.mai inngått avtale på 1 milliard, pluss 200 mill til en ekstraordinær innvesteringspakke. - Ingen nye tiltak innen økologisk av betydning. Ingen økining for økologisk husdyrtilskudd, 4 øre for økologisk kylling, noe på premiærordningen for kjøtt og 10 øre på prisnedskriving for økologisk korn. Utviklingsmidlene justeres opp med 2 milllioner.

Bildet er fra Sogn Jord og Hagebruksskole i Aurland

 

Her er utdrag av sluttprotokollen fra partene og

det de skriver om økologisk landbruk:

9 Økologisk produksjon og forbruk

Partene er enige om en samlet økning i satsingen på økologisk jordbruk på om lag 14,5 mill. kroner.

Det har den siste tiden blitt gjort store endringer i tilskuddsordningene til økologisk jordbruk. For å sikre forutsigbarhet og stabilitet legger partene nå vekt på å videreføre ordningene på eksisterende nivå.

Økologisk kornproduksjon

Partene er enige om videreføre satsingen på økologisk kornproduksjon i årets avtale.

Partene opprettholder planene om å bruke inntil 30 mill. kroner til en tidsavgrenset kampanje for å øke den økologiske kornproduksjonen. Midlene kommer til utbetaling og fordeles mellom årene 2011 og 2012, som et tilskudd på om lag 100 kroner per dekar for alt korn til modning. Tilskuddet kommer som et tillegg til ordinære arealtilskudd til økologisk kornproduksjon.

I tilknytning til kampanjen skal det gjennomføres en forsterket veilednings- og informasjonssatsing som starter opp i 2009. En forutsetning for tilskuddet til økologisk korn er aktiv kultivering, slik at kornet modnes og høstes. 16

 

Premieringsordningen for kjøtt

Partene er enige om å videreføre premieringsordningen for kjøtt i tråd med jordbruksavtalen fra 2008. På grunn av økt oppslutning av ordningen er partene enige om å avsette 4,5 mill. kroner til ordningen for 2010.

Generisk markedsføring

Partene er enige om å videreføre satsingen på generisk markedsføring for økologisk landbruk over bevilgningen til KSL Matmerk.

Andre produksjonsrettede tiltak

På bakgrunn av markedssituasjonen for økologisk melk er partene enige om ikke å avsette egne kvoter for økologisk melkeproduksjon nå. Behovet vurderes løpende ut fra utviklingen i markedet.

Utviklingsmidler

Partene er enige om å avsette 43 mill kroner på posten til utviklingstiltak innen økologisk landbruk på LUF.

Innenfor utviklingstiltaksmidlene er partene enige om å sette i gang prosjektene med foregangsfylker for å skape ytterligere vekst i etablerte miljøer. Partene er enige om å evaluere prosjektet "økoløft i kommuner" i forkant av jordbruksoppgjøret 2010 med tanke på eventuell videreføring.

Partene er videre enige om at det er behov for en forsterket veilednings- og informasjonstjeneste for produsenter. Dette vil blant annet skje i samarbeid med Norsk landbruksrådgiving og som en del av arbeidet med foregangsfylker.

 

Her er link til fordelingsskjemaet

Annonsører

Samarbeidspartnere