Klar melding: Bygg videre på Tingvoll

16.03.2015
Landsmøtet i Oikos denne helga kom med en klar melding til påtroppende ledelse i NIBIO: Behold og bygg videre på Tingvoll som nasjonalt forsknings- og kompetansesenter for økologisk landbruk!

Et enstemmig landsmøte i Oikos - Økologisk Norge vedtok denne helga en sterk oppfordring til påtroppende ledelse i NIBIO: - Behold og bygg videre på det nasjonale forsknings- og kompetansesenteret for økologisk landbruk på Tingvoll!

Oikos, med sine 4 300 medlemmer, representerer forbrukere og økologiske bønder i Norge.

Trenger flere økobønder

Norske myndigheter har et mål om at 15 % av produksjonen og forbruket skal være økologisk innen 2020.

Økt produksjon og forbruk av økologisk mat er en sterk trend internasjonalt. Også i Norge ser vi en betydelig vekst i etterspørselen, men antallet bønder som produserer økologisk gikk i fjor sterkt tilbake, i henhold til nye tall fra Debio.

En styrke for norsk landbruk

De fleste norske forbrukere ønsker at den økologiske maten skal være så kortreist som mulig. For å unngå at norsk etterspørsel må dekkes gjennom økt import er det viktig å styrke satsingen på økologisk produksjon i Norge.

Økt fagkunnskap er også viktig for at det økologiske landbruket kan fylle den spydspissrollen som myndighetene ønsker for at hele landbruket i Norge skal bli mer bærekraftig.

Reidun PommerescheMå ha fagkunnskap

Å drive økologisk produksjon stiller særlig store krav til fagkunnskap fordi økoprodusenter i større grad enn konvensjonelle, må basere seg på lokale kretsløp og jordas egen produksjonsevne.

Norge ligger etter resten av Europa når det gjelder øko-forskning. Samtidig vet vi at økt kunnskap om hvordan vi i Norge kan drive et optimalt økologisk landbruk er avgjørende for å lykkes med målene.

Samspill gir resultater

Krav til integritet og faglighet i forskningen står ikke i motsetning til at erfaringsbasert kompetanse og forskningskompetanse er samlet geografisk.

Tvert imot har det faktum at forskningen på Tingvoll foregår i et godt samspill mellom forskere, rådgivere og praktikere, gitt forskningsresultater som er relevante for alle utøvere i landbruket.

Øko-forskningen på Tingvoll har høy overføringsverdi også til det konvensjonelle landbruket i Norge.

Et samlet miljø

I likhet med våre naboland har vi erfart at et samlet miljø for forskning og formidling innen økologisk landbruk gir bedre samlet resultater enn om miljøene er fragmentert. Dette har gitt et godt fundament for samarbeid med andre avdelinger i Bioforsk og andre nasjonale og internasjonale fagmiljøer.

- Det er ikke rasjonelt å rive ned et veletablert forskningsmiljø som leverer forskning av høy kvalitet, som samarbeider bredt både nasjonalt og internasjonalt og som ikke minst nyter stor tillit i miljøer som kan ta forskningen videre til nytte for både forbrukere og bønder, heter det i uttalelsen fra Oikos-landsmøtet.

Solid grunnmur – bygg videre!

En styrking av økologisk forskning andre steder i landet står ikke på noen måte i motsetning til å opprettholde aktivitetene på Tingvoll. Tvert imot danner forskningsmiljøet på Tingvoll en solid grunnmur, som økologisk forskning i resten av landet bør bygge videre på.

Et enstemmig landsmøte i Oikos – Økologisk Norge sluttet opp oppfordringen til påtroppende styre i NIBIO: Økologisk forskning og formidling må fortsatt må holdes samlet. Bygg videre på det gode fagmiljøet på Tingvoll!


Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO skal fra1. juli i år overta oppgavene som ligger i Bioforsk, Norsk institutt for skog og landskap og Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning.

Styret i Bioforsk ønsket i forbindelse med omorganiseringen å legge ned forskningen på Bioforsk Økologisk på Tingvoll. Dette er foreløpig stanset på grunn av stor motstand.

23. mars skal styret i det fusjonerte selskapet, NIBIO, avgjøre saken før Landbruks- og matdepartementet har det siste og avgjørende ordet.

Annonsører

Samarbeidspartnere