Klimapotensial i økologisk landbruk

05.07.2010
Flere nye prosjekter innen klimatiltak i jordbruket har fått melding om at de får støtte fra Statens Landbruksforvaltning (SLF). Oikos – Økologisk Norge har fått støtte til oppfølging av sin klimarapport. –Det er viktig å fremme en best mulig agronomisk praksis i økologisk landbruk, basert på nyere kunnskap om klimagassutslipp, sier daglig leder Reidar Andestad. Prosjektstøtten fra SLF gjør det mulig for oss å bidra på dette området. Oikos holder også tett kontakt med internasjonale miljøer som jobber med klima og økologisk landbruk, og vil anvende kunnskaper herifra tilpasset norske forhold.

 

 Økologisk praksis kan redusere utslippene

-Oikos har tidligere påpekt at god økologisk praksis kan bidra til å redusere klimagassutslippene fra jordbruk. Dette kan gjøres ved å øke kompetansen og bevisstheten blant bønder og veiledningsapparatet. Oikos har nå fått 260 000 kroner til gjennomføring av ulike formidlingstiltak med mål om å oppnå "klimapotensialet" til økologisk jordbruk, skriver SLF.

 

Klimatiltak i jordbruket utredes

Statens landbruksforvaltning (SLF) har gitt tilskudd til ni ulike prosjekter som har søkt om støtte fra Nasjonalt utviklingsprogram for klimatiltak i jordbruket. Prosjektene spenner vidt og dekker blant annet virkemiddelvurdering knyttet til biogass og demonstrasjonsforsøk med restaurering av dyrket myr som er tatt ut av produksjon.

 

26 søknader på 14 millioner, nå er 3 millioner fordelt

Klimaprogrammet har som mål å fremskaffe kunnskap om utslipp av klimagasser fra jordbruk og jordbrukspolitikkens innvirkning på utslippene, og formidle denne kunnskapen. I forbindelse med søknadsfristen 15. april mottok SLF 26 søknader fra prosjekteiere som til sammen søkte om i overkant av 14 mill. kroner. SLF er sekretariat for klimaprogrammet og har totalt tildelt i underkant av tre mill. kroner nå. Programmet har to søknadsrunder i året og neste søknadsfrist er 1. oktober 2010.

 

Les saken hos SLF

 

Her finner du oversikt på prosjektene hos SLF

 

Her kan du lese Oikos klimarapport

 

Annonsører

Samarbeidspartnere