Klimasmarte belgvekster

18.02.2013
Nitrogensamlende belgvekster er helt sentrale i næringsforsyningen i økologisk landbruk. Nypublisert forskning konkluderer med at de også i klimasammenheng er rene gavepakken.

Dyrking av belgvekster som bønner, erter, lupiner, kløver og luserne har flerfoldige positive klimavirkninger: De gir reduserte klimagassutslipp, redusert bruk av fossil energi i landbruket, øker karbonbinding i jorda og kan bidra med biomasse til produksjon av biobrensel. Dette er konklusjonen i en nylig publisert studie utført av en internasjonal forskergruppe under ledelse av professor Erik Steen Jensen ved Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Forskergruppen har analysert et stort antall studier, og deres konklusjoner er positive på alle punkter.

Mindre klimautslipp

Belgvekster er unike. I symbiose med spesielle jordbakterier, rhizobium, som danner knoller på planterøttene, samler de nitrogen direkte fra lufta. Dermed skaffer de næring til seg selv og bidrar samtidig til å gjøre jorda mer næringsrik for andre planter som dyrkes på de samme arealene året etter. Nitrogen som er biologisk bundet i jorda etter dyrking av belgvekster, ser ikke ut til å bidra til økte utslipp av lystgass, sier Steen Jensen, mens åker- og beiteland som er gjødslet med konvensjonell kunstgjødsel, bidrar til en økning i lystgassutslipp på omkring 2 kg lystgass-nitrogen per hektar i løpet av vekstsesongen. 1 kg lystgass tilsvarer 300 CO2-ekvivalenter.

Produksjon, transport, spredning og bruk av kunstgjødsel i konvensjonelt landbruk gir store klimautslipp i form av CO2 og N2O (lystgass). Belgvekstene trenger ikke tilførsel av kunstgjødsel-nitrogen, og samtidig reduserer de gjødselbehovet i etterfølgende vekster. Derfor vil dyrking av belgvekster redusere forbruket av fossile brensel, og derav følgende klimautslipp, med 35 til 60 prosent.

Mer karbonbinding

Dataene som forskerne har sammenholdt, viser også at dyrking av belgvekster stimulerer jordas evne til å bygge opp organiske (karbonholdige) forbindelser i et omfang som langt overstiger karbonbindingen i nitrogengjødslet åker, eng og beitemark. Steen Jensen framholder også potensialet som ligger i å bruke belgvekster til framstilling av biodiesel eller bioetanol uten bruk av energikrevende kunstgjødsel. Med så mange økosystemtjenester vil belgvekstene være svært sentrale i et framtidig bærekraftig agroøkosystem, konkluderer Steen Jensen.

Proteinfôr

Belgvekstene er spesielt proteinrike og egner seg derfor godt til å inngå i kraftfôrblandinger. Kravet om 100 prosent økologisk fôr til drøvtyggere bidrar nå til at økologisk dyrking av belgvekster som erter og åkerbønner til husdyrfôr blir mer aktuelt enn før. Bioforsk Økologisk har utviklet en dyrkingsveiledning for belgvekster til modning.

Mer fra Bioforsk Økologisk:

- Om dyrking av åkerbønne med mer

- Proteintips

Hele rapporten kan du lese hos Springer.

Kilde: SLU - EPOK

Annonsører

Samarbeidspartnere