Kravene fra Oikos til jordbruksforhandlingene

21.04.2008
Oikos har gitt innspill til Bondelaget, Bonde- og småbrukarlaget og LMD om helt nødvendige tiltak for å få opp den økologiske produksjonen i Norge i forbindelse med årets jordbruksforhandlinger. Vi har nå oppsummert hovedkravene våre til avtalepartene på ei side.

Innspill til jordbruksforhandlingene 2008 for økologisk landbruk

>> Last ned kravdokumentet som PDF

Oikos går inn for følgende tiltak for å få opp volumet på økologisk produksjon i Norge:

 • Prioritere kornproduksjon:
  • Øke AK-tilskuddet til grønngjødsling fra 363 kr til 700 kr per daa.
  • La grønngjødsling i 2. karensår være berettiget til økologisk AK-tilskudd.
  • Dreie støtta for økologisk korn fra areal over mot pris, ved å øke prisnedskrivingstilskuddet 60 til 75 øre per kg, og innføre et distriktstilskudd for korn, for å stimulere til bedre agronomi og høyere avlinger.
  • Øke tilskuddet til krossa korn fra 70 kr til 300 kr per daa.

Begrunnelse: det er stor underdekning i markedet etter norsk økologisk kraftfôr i økologisk husdyrproduksjon.

 • Prioritere økte husdyrtilskudd
  • Øke husdyrtilskuddet for melkeku med 30 prosent, fra 1500/1752 kr i sone 1-4/5-7 til 1950/2280 kr,
   - for ammeku fra 945/1320 kr i sone 1-4/5-7 til 1230/1720 kr,
   - for andre storfe fra 285/420 kr i sone 1-4/5-7 til 370/546 kr.
  • Øke husdyrtilskuddet for sau, lam og geit med 100 kr per dyr,
   - for sau over 1 år fra 200/260 kr i sone 1-4/5-7 til 300/360 kr,
   - for lam om høsten fra 9 kr til 109 kr,
   - for melke- og ammegeit fra 70 kr til 300/360 kr i sone 1-4/5-7.

Begrunnelse: det er underdekning av økologisk melk og kjøtt, og fordi mange økoprodusenter har lagt om planteproduksjonen, men ikke husdyrproduksjonen sin.

 • Øke merprisen på økologisk storfe-, sau-, lamme- og geitekjøtt med 5 kr pr kg fra dagens nivå blant annet gjennom premieringsordningen for økologisk kjøtt, for å øke lønnsomheten og produksjonen.
 • Øke økologiske melkekvoter og prioritere en del til nyetablering av økologisk melkeproduksjon i husdyrfattige områder for å stimulere til økt husdyrhold i disse områdene. Dette bidrar til mer økologisk husdyrgjødsel til kornproduksjonen og mer grasmark. 
 • Gi nyetableringstilskudd til økologisk frukt, bær og urter – 50 prosent investeringstilskudd. Frukt og grønt er svært etterspurte økologiske varer.
 • Øke tilskuddet til avløserordningen, særlig innen økologisk fjørfeproduksjon, fordi i økologisk er dette mer arbeidskrevende. 
 • Prioritere investeringsmidler til driftsbygninger i økologisk husdyrhold for å opprettholde høy dyrevelferd.

Innen utviklingstiltak for økologisk landbruk går Oikos inn for å prioritere informasjonstiltak og produsentretta tiltak:

 • Utvide rammen fra 43 millioner til 90 millioner kr, slik som møtearenaen for økologisk produksjon og forbruk har foreslått. Mange prosjektforslag mangler støtte. 
 • Økt støtte til Oikos sitt informasjonsarbeid og produsentoppfølging fordi Oikos er unik som den eneste fellesorganisasjonen for økologisk produksjon og forbruk, og kan spille en enda viktigere rolle for å få flere produsenter til å legge om. 
 • Veiledningstiltak til primærprodusenter (GFR) og storhusholdning, forskning på økologisk landbruk.
 • Frita økologiske primærprodusenter for kontrollgebyret (Debio-kontrollen).

Kontaktpersoner: Reidar Andestad (daglig leder) – mobil 412 71 664 og Jon Magne Holten (fagsjef landbruk) – mobil 916 98 010.

>> Last ned kravdokumentet som PDF

 

Annonsører

Samarbeidspartnere