Kyr som beiter melker mer

19.04.2012
Sveriges Landbruksuniversitet (SLU) har publisert en ny studie som viser at kyr som beiter mye melker mer. - At dyrene kommer ut på beite og får i seg mye grovfôr er veldig viktig i økologisk dyrehold, sier seniorrådgiver i Oikos, Maiken P. Sele. - Denne studien fra SLU styrker argumentene våre for at det fortsatt bør være slik, mener Sele.

 

 

Beite i konvensjonelt versus økologisk dyrehold

 

I Sverige er det lovpålagt at kyr skal få være ute og beite. Kravet er imidlertid ikke koblet til hvor stort fôrinntaket skal være fra beitet og mange konvensjonelle bønder lar kyrne gå i en luftegård nært fjøset, hevder KRAV.

 

I Norge er det også et krav om at kyr skal få være på beite, minimum i 8 uker i sommerhalvåret, men her er det også tillatt med bare luftegård. I tillegg trenger ikke dyr i løsdrift å slippes ut per i dag. Se utdrag fra forskrift om hold av storfe nedenfor.

 

I økologisk produksjon er beite sentralt og skal benyttes i størst mulig grad. Både i Norge og Sverige er det spesifikke krav, 60% av fôret må være grovfôr, og 50% av fôret må komme fra egen gård eller være produsert i samarbeid med andre gårder som driver økologisk. KRAV-kyr skal vara ute på beite minst 12,5 timer per døgn og minst 6 kg av deres fôrinntak skal komme fra beite.

 

- Andel grovfôr og beite versus kraftfôr er et tema som stadig diskuteres, sier Sele. Mange økologiske bønder er opptatte av at fôret både skal være sunt for kyrne og at det bør produseres på mest mulig bærekraftig måte. Beite og grovfôr er både sunnere og mer miljøvennlig enn kraftfôr.

 

 

Ny studie styrker betydningen av beite

 

En ny studie fra Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) viser at kyr som beiter mye melker mer. I studien sammenlignes to grupper konvensjonelle kyr der begge ble gitt 95 timers beite per døgn, mellom kl 6 og 14.

 

Den ene gruppen fikk nytt beite av god kvalitet hver dag. I den tiden dyrene ikke var på beite fikk de fri tilgang till surfôr inne i fjøset. Den andre gruppen fikk fri tilgang till surfôr innendørs hele døgnet og tilgang til uteareal i luftegård hver dag.

 

Gruppen som fikk rikelig med beite melket i gjennomsnitt 35,6 kg melk per ku og dag, mens de som gikk i luftegård melket 33,3 kg.

 

 

Kilde: Sara Andersson. Deltidsbete i stall med automatisk mjölkning -

rastbete jämfört med produktionsbete. Institutionen för husdjurens utfodring och vård. Sveriges lantbruksuniversitet. 2012

 

 

Utdrag fra forskrift om hold av storfe:

 

§ 10. Mosjon

 

Storfe skal sikres mulighet for fri bevegelse og mosjon på beite i minimum 8 uker i løpet av sommerhalvåret. Dersom forholdene ligger til rette for det, kan mosjonskravet også oppfylles andre tider på året. Dersom storfe ikke kan slippes på beite, kan det nyttes egnet luftegård. Bestemmelsen om fri bevegelse og mosjon gjelder ikke for ukastrerte hanndyr eldre enn seks måneder. Frem til 1. januar 2013 gjelder ikke kravet for storfe som holdes i løsdrift.

 

 

 

Se også:

 

Fordeler med økologisk melk?

 

Økologisk mjølk er sunnare!

Annonsører

Samarbeidspartnere