Landbrukdirektoratet anbefaler endringer

06.03.2017
Landbruksdirektoratet anbefaler å videreføre Foregangsfylket (FF) Levende matjord og de markedsrettede delene av FF Grønnsaker og FF Frukt og bær etter 2017. Videre at FF Melk og storfekjøtt, FF Storhusholdning og FF Korn ikke videreføres, med begrunnelse at det ikke er samme behov for disse framover.

Foregangsfylkene for økologisk landbruk ble opprettet i 2010 for å stimulere til økt innsats for å nå målet om 15% økologisk produksjon og forbruk. I jordbruksoppgjøret 2016 ble det vedtatt en evaluering av disse. Landbruksdirektoratets konklusjon ble lagt fram 16. februar.

Viktig innspill
Notatet er Landbruksdirektoratets oppsummeringer og anbefalinger til jordbruksoppgjøret 2017. Innspillet går også til departementets arbeid med en ny handlingsplan for videre satsing på økologisk produksjon og forbruk. Notatet er basert på to utredninger om økologisk landbruk

1. Evaluering av satsingen på foregangsfylker for økologisk landbruk

2. Undersøkelse av flaskehalser og forslag til tiltak for økt produksjon og omsetning av norsk økologisk frukt og grønnsaker

Evaluering fra Vista Analyse
I jordbruksoppgjøret 2016 ble det vedtatt at satsingen på foregangsfylker for økologisk landbruk skulle evalueres. Denne evalueringen er gjort av Vista Analyse på oppdrag fra Landbruksdirektoratet. Vista Analyse leverte sin rapport 23. januar 2017.

Evaluering fra de to foregangsfylkene
I samme oppgjør fikk to foregangsfylker i oppdrag å vurdere enkelte av tiltakene som ble foreslått i utredningen «Muligheter og flaskehalser i produksjon og marked for økologisk frukt, bær og grønnsaker» (Rapport nr. 10/2016 fra Landbruksdirektoratet). De to foregangsfylkene har levert hver sin rapport.

Landbuksdirektoratets innspill
En oppsummering av Landbruksdirektoratets anbefalinger knyttet til foregangsfylkene og utviklingsmidler til økologisk landbruk, ble lagt ut på deres hjemmeside 16. februar. Her ligger også link til notatet Utredninger om økologisk landbruk til jordbruksoppgjøret 2017 som er grunnlaget for oppsummering.

Landbruksdirektoratet skriver at modellen med foregangsfylker har i hovedsak fungert godt, men at andre enn fylkesmennene bør ha oppfølgingsansvaret på lengre sikt. De positive bidragene viser seg både i form av kompetanseoppbygging, formidling av kunnskap og koordinering av aktiviteter.

De viktigste forslagene
I sin oppsummering av notatet peker Landbruksdirektoratet på forslagene som de mener er viktigst for å målrette og effektivisere satsingen videre (våre uthevninger):

• Etablere et nytt prosjekt som samler og styrker en pådriver- og koordineringsrolle for faglige nettverk innenfor økologiske produksjoner og jord fra 2018-2020. Ansvaret for oppfølging bør gå til Norsk landbruksrådgivning i samarbeid med flere.

• Videreføre foregangsfylket «Levende Matjord» i 2018, men vurdere å videreutvikle og styrke satsingen på jord i form av et eget «Jordprogram» på tvers av miljø, klima og økologi fra 2019. Ansvaret for å utvikle et slikt program bør gå til Landbruksdirektoratet i samarbeid med flere.

• Videreføre og videreutvikle prosjektet «Landbrukets ØKOLØFT» fra 2018-2020. Ansvaret for dette mobiliseringsprosjektet innenfor økologisk produksjon bør følges opp av Oikos i samarbeid med flere.

• Videreføre og videreutvikle prosjektet «Matvalget» fra 2018-2020. Ansvaret for dette nettverks- og veiledningsprosjektet innenfor storhusholdninger bør følges opp av DebioInfo i samarbeid med flere.

• Videreutvikle tiltak knyttet til markedskoordinering og statistikk innenfor norsk økologisk frukt, bær og grønnsaker. Ansvaret for å lage en plan for markedskoordinering på lengre sikt og bedre statistikk bør følges opp av Landbruksdirektoratet i samarbeid med flere.

• For utviklingstiltak innen økologisk landbruk kan det etableres et «Økologiprogram» med tydeligere faglige føringer som grunnlag for årlige utlysninger. En del flerårige prosjekter bør evalueres. Ansvaret for oppfølging bør gå til Landbruksdirektoratet i samarbeid med flere.

Samle og styrke
Daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, Regine Andersen, er positiv til Landbruksdirektoratets anbefalinger. – Det blir nå spesielt viktig å sørge for at opparbeidet kompetanse tas vare på og videreføres og å gå satse på å samle og styrke arbeidet. Flere av de foreslåtte tiltakene vil bidra til det.

- Det vil være naturlig at bevilgningen som de siste årene har gått til Foregangsfylkenes arbeid forbeholdes denne omkanaliseringen av arbeidet som nå skisseres i anbefalingene, slik at satsingen kan gå videre med uforminsket ‘trøkk’, sier Andersen.Foregangsfylkene for økologisk landbruk ble oppnevnt i 2010. Disse var Buskerud (Levende matjord),  Oslo, Akershus og Østfold (Storhusholdning), Hordaland, Sogn og Fjordane (Frukt og bær), Vestfold (Grønnsaker), Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag (Melk og fra 2015 også kjøtt) og Oppland (Korn fra 2014). Fra 2014 ble alle foregangsfylkenes ansvar utvidet til nasjonalt nivå, og tilskuddet til satsingen ble mer enn doblet fra ca. 6 til ca. 14 mill. kr/år. Det betyr at de etter det har fått ca. halvparten av de totalsummen som årlig avsettes over jordbruksavtalen til økologiske utviklingstiltak.Tekst: Jens Petter Homleid
Foto: Oda Omholt

Annonsører

Samarbeidspartnere