Landbruksorganisasjonene ber om økt satsing på økologisk

29.04.2015
Fredag 24. april leverte landbruket ved Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sine krav til jordbruksoppgjøret for 2015. Oikos er positive til flere av de konkrete forslagene. Det er også bra at forhandlingsutvalget anerkjenner utfordringene i det økologiske landbruket, med nedgang i areal og produsenter.

I landbruksorganisasjonenes krav står følgende:

«Jordbrukets forhandlingsutvalg er bekymret for nedgangen i økologisk areal og antall produsenter som driver økologisk, når markedet er økende. Økologiske produkter er en viktig del av mangfoldet som norske bønder skal levere forbrukeren, og norsk landbruk skal ta del i forbruksveksten. I et lite og sårbart marked, som det økologiske fortsatt er, er det ekstra viktig med forutsigbarhet for en god økonomi i primærproduksjonen, om norsk landbruk skal være i stand til å levere. Virkemidlene til økologisk jordbruk må prioriteres til tiltak som øker produksjon av økologiske varer der gapet mellom produksjon og etterspørsel er størst».

- Dette er en annerkjennelse av utfordringene vi står overfor i økologisk landbruksproduksjon i dag, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge. - Oikos ønsket i utgangspunktet å styrke økologisk landbruk med 98 millioner kroner. Vi registrerer imidlertid at rammen for hovedkravet er moderat, og at dette får følger for de ulike satsingsområdene - blant annet økologisk landbruk, fortsetter Andersen.

Noen av de konkrete forslagene

For å gjøre noe med dagens situasjon foreslår forhandlingsutvalget flere direkte tiltak for å styrke økonomien i økologisk produksjon:

•        Å doble satsene for arealtilskudd for grønnsaker, frukt, bær og potet. Dette utgjør en økning i bevilgningen på i underkant av 5 mill. kroner.

•        Øke satsen for arealtilskudd grovfôr på 15 kr/daa, til 40 kr/daa.

•        Videreføre satsene for husdyrtilskuddet.

•        Innføre et ekstra tilskudd på kroner 150,- per bikube for å stimulere til økt honningproduksjon, jfr kap 9.11.

- Disse forslagene er viktige. Oikos stiller seg spesielt positiv til økningen av grovfôrtilskuddet, som lenge har trengt et løft, sier Andersen.

Trenger flere økobønder

Oikos har de siste årene sett et klart behov for å øke rekrutteringen av økologiske bønder. Vi er derfor svært positive til at forhandlingsutvalget foreslår å målrette noe av utviklingsmidlene til en rekrutteringskampanje. De skriver:

Jordbrukets forhandlingsutvalg er bekymret for avgangen av økologiske produsenter, og ser at det er behov for et større fokus på rekruttering og holdningsarbeid. Det foreslås at noe av utviklingsmidlene målrettes mot et rekrutteringsprosjekt som skal bidra til økt motivasjon og anerkjennelse av økologiske produsenter. Aktuelle aktører kan være Norsk Landbruksrådgiving, Oikos og faglaga.

- Oppsummert ser dette lovende ut når det gjelder produksjonstilskuddene, men når det gjelder utviklingsmidlene kunne det ha vært mye mer offensivt. Imidlertid kan en felles rekrutteringskampanje bli veldig bra, mener Andersen.

Staten legger fram sitt tilbud 5. mai. Da vil vi kunne se om Landbruks- og matdepartementet i likhet med landbruksorganisasjonene ser behovet for et styrket økologisk landbruk i Norge, som kan møte det økende markedet for økologisk mat, avslutter Andersen.

Les hele dokumentet med landbruksorganisasjonenes krav her.

Annonsører

Samarbeidspartnere