Landsmøtet i Oikos oppfordrer TINE: Betal lik merpris til alle

11.04.2016
Konsernstyret i meierisamvirket TINE skal i løpet av april/mai avgjøre om de skal fortsette å betale merpris til alle som produserer økologisk kumelk i Norge. Oikos – Økologisk Norge oppfordrer TINEs konsernstyre: Bygg videre på fagkompetansen hos TINEs økoprodusenter og oppretthold lik merpris til alle!

Landsmøtet i Oikos - Økologisk Norge som var samlet i Skien denne halga, vedtok følgende uttalelse:

De siste årene har det vært en dramatisk nedgang i antall økoprodusenter i Norge, med det resultat at importen av økologisk mat øker. Gapet mellom produksjon og forbruk er særlig stort på frukt, grønt, bær og korn. For melk er produksjonen foreløpig større enn salget, men også her er forbruket økende.

Landsmøtet i Oikos – Økologisk Norge ser derfor med bekymring på at TINE nå har varslet at de vurderer å redusere merprisen på økologisk kumelk, eller i verste fall si opp kontrakter med økologiske melkebønder utenom egne geografiske satsingsområder.

Vil gi færre økologiske melkeprodusenter
Det er større kostnader og ofte mer arbeid knyttet til å drive økologisk melkeproduksjon enn konvensjonell produksjon. Merprisen er avgjørende for lønnsomheten.
Et eventuelt bortfall av merprisen i områder der anvendelsesgraden foreløpig er lav, vil etter all sannsynlighet føre til at økologiske melkeprodusenter slutter eller går tilbake til konvensjonell drift. Dette vil også gi negative ringvirkninger for økologisk storfekjøttproduksjon og kan bli et tilbakeslag for satsingen på økologisk produksjon generelt. Husdyrgjødsel er selve motoren i et optimalt økologisk landbruk.

Fagkompetanse og erfaring er viktig
I dag er det bygget opp solide økofaglige miljøer over hele landet. For eksempel etablerte TINE i 1997 en «klynge» for økomelk på Sunnmøre. For å få nok melk til produksjonen i Ålesund, ble melkebøndene sterkt oppfordret til å legge om drifta. Dersom merprisen nå blir redusert eller bortfaller, risikerer TINE å miste mye av den fagkompetansen som er bygget opp over tid blant økoprodusentene.
Når et samlet landbruk nå satser på rekruttering, og markedet etterspør et større utvalg av økologiske produkter, virker det lite framsynt å rive ned etablerte økologiske produsentmiljøer.
Landbruk er en langsiktig næring. Det vil ta lang tid å bygge opp igjen økologisk produksjon og kompetanse hvis denne først forsvinner.

Sats på økt verdiskaping
I en tid der etterspørselen etter økologisk mat vokser, er det viktig at de store samvirkebedriftene bidrar til at forbruket i størst mulig grad dekkes av norskproduserte varer. Bønder i alle landsdeler må få mulighet til å ta del i verdiskapingen knyttet til økologisk produksjon og salg.

Landsmøtet i Oikos – Økologisk Norge vil derfor oppfordre TINEs konsernstyre til å være offensive i sin økosatsing. Bygg videre på den solide fagkompetansen som finnes hos TINES økoprodusenter og oppretthold lik merpris til alle!

Foto: Oikos

Annonsører

Samarbeidspartnere