Landsmøtet uttaler: Stortinget må ta ansvar for økomål

05.04.2017
Regjeringas nye jordbruksmelding roser økologisk landbruk for å være en spydspiss i norsk matproduksjon. Samtidig vil regjeringa fjerne målet om 15 prosent økologisk mat. Oikos - Økologisk Norge krever en konkret opptrappingsplan med klare mål.

Landsmøtet i Oikos - Økologisk Norge vedtok følgende uttalelse:

Jordbruksmeldinga legger rammeverket for utvikling av norsk landbruk for mange år framover.
Et framtidsretta landbruk må kunne produsere mat til en økende befolkning på en varig bærekraftig måte, i en tid da klimaendringene gir oss store agronomiske utfordringer. Morgendagens landbruk skal i tillegg sikre vern og oppbygging av en levende matjord og trygge vannressursene, biologisk mangfold og helse.
Landsmøtet i Oikos - Økologisk Norge mener at økologisk landbruk spiller en sentral rolle i løsningen på disse utfordringene.

Jordbruksmeldinga oppsummerer at “økologisk jordbruk har påvirket praksis i den øvrige jordbruksdriften på områder som dyrevelferd, bruk av plantevernmidler, gjødsling og jord- og plantekultur”. Økologisk landbruk har altså ikke bare en egenverdi, men bidrar også til mer miljøvennlige metoder i hele landbruket. Økolandbruket utvikler seg i samspill med resten av landbruket. Begge driftsformene er helt avhengig av fortsatt importvern, markedsregulering og en struktur som sikrer små og mellomstore gårdsbruk over hele landet.

Landsmøtet i Oikos - Økologisk Norge krever at Stortinget nå tar ansvar for en opptrappingsplan med konkrete, tallfestede mål for økologisk produksjon og forbruk. Norske forbrukere ønsker norskprodusert økologisk mat på egne ressurser, og den kraftige økningen i salg av økologiske varer viser at tiden er inne for en politikk som bygger opp under dette.

Jordbruksmeldinga finner du på Regjeringens hjemmeside

Annonsører

Samarbeidspartnere