Leder av regelverksutvalget for økologisk produksjon fra Oikos

05.05.2009
Jon Magne Holten, fagsjef landbruk i Oikos, er nyvalgt leder av regelverksutvalget for økologisk produksjon.
- Økobøndene har høye forventninger til at utvalget skal avklare viktige regelverksspørsmål. Jeg vil gjøre mitt for å sette disse på dagsorden, sier Holten i ei pressemelding.

Aktuelle regelverksspørsmål som økobøndene ønsker avklaring på er f.eks. tillatte gjødselmidler, plantevernmidler og krav til driftsbygninger.

 

Rådgivende organ
Utvalget ble nedsatt av Landbruks- og matdepartementet i 2008 og skal være rådgivende organ for Mattilsynet i saker som angår regelverket for økologisk landbruk og akvakultur.

 

- Et regelverk for økologisk produksjon som er tilpasset driftsforholdene i Norge er viktig for veksten i økolandbruket. Her har regelverksutvalget en sentral rolle, påpeker den nyvalgte lederen.

 

Andre viktige oppgaver for dette utvalget er å gi innspill til EU om økoregelverket og diskutere områder hvor vi bør ha et særnorsk økoregelverk.

 

Bredt sammensatt
Regelverksutvalget er bredt sammensatt med representanter fra Debio, Bioforsk Økologisk, bondeorganisasjonene, landbrukssamvirket, dagligvarehandelen og forvaltningen.

 

Regelverket har som mål å ivareta hensynet til forbruker gjennom å sikre troverdighet og felles praksis for økologisk produksjon.

 

Handlingsplanen Økonomisk, agronomisk - økologisk! (LMD, 2009) omtaler regelverksutvalget slik:

Mattilsynets bredt sammensatte gruppe som skal bidra med faglige råd knyttet til regelverksutvikling, skal utvikles videre. Arbeidet skal peke på praktiske løsninger for næringen innenfor det til enhver tid gjeldende regelverk. Samtidig skal det sikres at implementering av regelverk virker mest mulig logisk og sammenhengende i forhold til norske forutsetninger. En forutsetning for dette er å fange opp regelverksendringer tidlig i prosessen og formidle dette til næringen. I denne sammenheng har rådgivningsapparatet et særlig ansvar. På sammen måte har næringa og rådgivningsapparatet et ansvar for å bringe inn problemstillinger knyttet til regelverket til regelverksutvalget. (Side 16)
 

Lenker
>> Regelverksutvikling for økologisk produksjon (Mattilsynet) 


Kontaktperson

Jon Magne Holten, fagsjef landbruk, tlf 23 10 96 44, jon.magne@oikos.no  

 

Annonsører

Samarbeidspartnere