Lite mangfoldig jordliv i vanlig jordbruksjord

21.08.2010
- Vi må løfte blikket når det gjelder jordbruksdrift og matjord, og komme bort fra den reduksjonistiske tenkinga, hevdet Øystein Haugerud, mangeårig fylkesagronom i Buskerud under markdagen om økologisk grønnsaks- og potetdyrking på Fokhol gård på Stange 20. august.

Tekst og foto: Jon Magne Holten, jon.magne@oikos.no

Vanlig jordbruksjord er i dag ofte preget av okygenfattige forhold og et ensidig jordliv. Jordbruksjorda er som regel bakteriedominert, mens innholdet av andre viktige jordorganismer som sopp og protozoer er lavt.

- Disse ugunstige forholdene gjelder i stor grad både i konvensjonell og økologisk jord, understreker Haugerud.

I tillegg til å være fylkesagronom er Haugerud prosjektleder i Levende Matjord-prosjektet som er Buskeruds foregangsfylkeprosjekt. Norsk landbruksrådgiving, Lindum gjenvinning, VitalAnalyse og Bioforsk Økologisk er samarbeidspartnere i prosjektet.

 

Jordpakking forstyrrer jordlivet
Tungt utstyr, kjøring på våt jord og lavt innhold av organisk materiale i jorda er årsaker til problemet med jordpakking i matjorda. Dette gir igjen anaerobe forhold og hard jorda som fører til dårlig rotutvikling. I vanlig jordbruksjord er det kun rotutvikling i ploglaget (de øverste 15-30 cm). Anaerobe forhold i jorda fører videre til utvikling av sykdomsframkallende organismer, reduksjon av det jordmikrobiologiske mangfoldet og ubalanse i det naturlige næringsnettverket i jorda.

- Ei jord som ikke fungerer vil gi dårlig avling, uttaler Haugerud. Et grunnleggende premiss for ei sunn og frisk jord er at alle former for mikro- og makroliv er tilstede.

Jordlivet er viktig for å bygge god jordstruktur

Holder på næringa i jorda
Jordlivet er viktig av flere grunner: Det bygger opp jordstrukturen ved at bakterier og sopp skiller ut stoffer som kitter sammen jordpartiklene til gryn. Jordlivet er helt sentralt i å lagre næringsstoffer i levende vev i jorda, bryte ned, bygge inn og frigi næringsstoffer til planterøttene ved behov.

Viktige organismegrupper i jord er bakterier, sopper, nematoder, protozoer og selvsagt meitemarken. Llivet i jorda og jordbruksvekstene påvirker hverandre gjensidig. Hvis det under bakken ødelegges får det følger for vekstene over, og vice versa.

Gjennom fotosyntesen lager plantene energirike karbonforbindelser som røttene i sin tur skiller ut som såkalte roteksudater. Disse eksudatene fungerer igjen som mat for det mangfoldige og yrende jordlivet rundt røttene.

Aerob komopostkultur øker jordlivet
Selv om jordlivet i vanlig jordbruksjord og funksjonene det utfører ofte er svært forstyrret, finnes det trolig en kur. Det er dette Levende Matjord-prosjektet nå vil prøve ut ved å tilføre kompostkultur til matjorda.

Aerob kompostkultur er det norske begrepet for den engelske Actively Aerated Compost Tea (AACT). Denne metoden ble innført i USA på 90-tallet. Professor Elaine Ingham er anerkjent jordmikrobiolog og grunnlegger av Soil Foodweb International og vil holde to kurs om jordliv, kompostering og kompostte i Norge i 18.-20. oktober og 20.-22. oktober.

Både Øystein Haugerud og forsker Berit Swensen har fått opplæring i å analysere jordliv hos Soil Foodweb. Dette vil de benytte i Levende Matjord-prosjektet.


Lenker:

>> Soil Foodweb
>> Aktivitetskalender for økologisk landbruk i Buskerud 2010
>> http://www.soildynamics.com/

 

Annonsører

Samarbeidspartnere