Litt bedre informasjon om giftrester

27.09.2011
Rester av en lang rekke sprøytemidler er fortsatt tillatt i vanlige matvarer, men nå blir det i det minste lettere å finne ut hvilke endringer som blir satt i verk, etter oppslag i Ren Mat og høringsinnspill til Mattilsynet fra Oikos - Økologisk Norge.

 

 

Av Marit Grinaker Wright, marit@oikos.no


Mattilsynet har de siste månedene lagt ut tre nye høringer om endring i grenseverdier for rester av sprøytemidler i matvarer. Men tilsynet har også endret sin tidligere praksis og gir nå litt mer tilgjengelig informasjon om hvilke restmengder av giftstoffer maten helt lovlig kan inneholde.


Forbedringen er kommet etter at Ren Mat nr 1-2011 hadde et hovedoppslag om grenseverdiene for sprøytemiddelrester, og Oikos - Økologisk Norge i sitt høringssvar pekte på at informasjonen var vanskelig tilgjengelig.

 

Synliggjøre hvorfor

Seniorrådgiver Hanne Marit Gran ved Mattilsynets hovedkontor tok over ansvaret for dette området i mars, og hun bekrefter overfor Ren Mat at det var innspillene fra Oikos som førte til en intern prosess hos Mattilsynet og den endringen i praksis som de nå har gjennomført.


For å kunne skrive saken i vinter, måtte Ren Mat pløye tunge dokumenter og finlese tabeller av omfattende dimensjoner. I tillegg måtte vi for å finne fakta om stoffene, lete oss gjennom en mengde varianter av stavemåter på de ulike stoffene. Det siste må man fortsatt.


- Vi prøver nå å synliggjøre hvorfor endringen av grenseverdiene kommer, forteller Gran, og vi diskuterer dette med de mange ulike stavemåtene for stoffnavnene. Hensikten er at det skal bli lettere å finne informasjon om de ulike stoffene, men her har vi ikke helt landet ennå, medgir Gran.

 

Unngå handelshindringer

I høringsbrevene om slike endringer, som er lagt ut i juni, juli og september i år finner vi at økningene gjennomføres:

  • for å forhindre handelshindringer, fordi "Autorisert bruk av stoffet i NAFTA (North American Free Trade Assosiacion) fører til høyere restnivåer enn EUs grenseverdier".
  • som en konsekvens av at "disse aktive stoffene er søkt godkjent til bruk i nye kulturer".

 

Gang på gang forsikres det at: "Forslagene til nye verdier er vurdert av EFSA (European Food Safety Authority) og funnet akseptable i forhold til forbrukernes sikkerhet både på kort og lang sikt."

 

Ikke så trygt lenger

Men så er det noen ganger at grenseverdiene settes ned. Da begrunnes det for eksempel slik:


"For noen av stoffene har det kommet ny dokumentasjon etter siste vurdering som viser at grenseverdiene i enkelte produkter må senkes av hensyn til forbrukernes inntak. For de øvrige har en fornyet vurdering av den foreliggende dokumentasjonen vist at grenseverdien bør settes ned."


Flere av disse stoffene hører til i gruppen organofosfater, som brukes i stort omfang frukt, grønnsaker, korn og nøtter. De har også vært vurdert av EFSA som trygge, men er altså ikke fullt så trygge lenger.


Organofosfatene er nå i søkelyset fordi de mistenkes for å forårsake ADHD. Roundup, det mest brukte ugrasmiddelet i Norge siden 1970-tallet, hører også til i denne gruppen kjemikalier. 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere