Matkrise og økologisk landbruk og mer fra UMB jubilieum

02.06.2009
-Sult skyldes alltid bakenforliggende politikk, sa Hilde Frafjord Johsen på jubilumsseminaret på UMB, - ikke tilfeldige omstendigheter som gir feilslåtte avlinger. I utviklingsland er majoriteten av bøndene småskalaprodusenter, og det er disse som sitter med nøkkelen til økt produksjon.

Rapport fra Berit Swensen på UMB's Jubileumskonferanse Mat 2009 som ble

avholdt 28. mai.

 

Mat-Miljø-Klima

Det var alt i alt en spennende sammensetning av foredrag hvor den røde

tråden var Mat-Miljø-Klima og de store utfordringene vi står overfor.

Hilde Frafjord Johnson innledet om den globale matvarekrisa - status,

hvorfor den er så alvorlig nå og hva som må til for å bedre situasjonen.

Hun framhold spesielt betydningen av at sult alltid skyldes

bakenforliggende politikk - ikke tilfeldige omstendigheter som gir

feilslåtte avlinger. I utviklingsland er majoriteten av bøndene

småskalaprodusenter, og det er disse som sitter med nøkkelen til økt

produksjon gjennom "mixed-cropping", "indigenous farming" og "conservation

farming" - kort og godt et økologisert landbruk.

 

Hilde Frafjord Johnsen - bilde fra nett Sogn Avis.

Hvorfor fungerer ikke det globale matsystemet?

Konferansens siste innlegg ble hold av

aktivist-journalist-akademiker-forfatter Raj Patel: "Stuffed and Starved:

Why the global food system is failing and what can be done about it". Hans

hovedbudskap er at vi trenger dyptgående systemendringer på mange plan og

at det globale matvaremarkedet er roten til (nesten) alt ondt.  Å

produsere/kjøpe økologisk og fair-trade innenfor dagens system er bare en

nødvendig begynnelse, men langt større endringer må til. Som han sa: Selv

om det er langt fram til en bærekraftig og rettferdig matforsyning, velger

han jo i dag selvsagt økologisk fair-trade i stedet for

"blood-on-your-beans"-kaffe i supermarkedet...

 

Flere temaer

Mellom disse innleggene hørte vi blant annet om mat-miljø-klima med fokus

på våre begrensede arealer (Arild Vatn), fiskeoppdrett som den "blå

revolusjonen" (Atle Guttormsen), hvorfor vi blir fete (Birger Svihus) og

om hvordan vi kan løse problemene ved hjelp av laboratoriekjøtt - det vil

si "kjøtt" produsert fra stamceller (spesiell type fra navlestreng fra

gris synes godt egnet...) (Tor Lea).

 

Alle presentasjonene kan du finne her:

http://www.umb.no/konferanser/artikkel/mat-2009-presentasjoner

 

 Debatt om matsikkerhet og økologisk landbruk

Det hele ble avsluttet med en paneldebatt hvor Frafjord Johnson,

Guttormsen, Svihus, Brit Salbu, Patel og Lars Sponheim deltok. Eva

Bratholm var ordstyrer og hun innledet med å be alle si noe om de globale

utfordringene og paradokset vi står overfor med 1 milliard kronisk

underernærte og 1 milliard fete mennesker i verden i dag. I den svarrunden

ble "økologisk" så vidt nevnt, men i neste omgang ble de bedt om å si noe

om synet de hadde på økologisk mat.

 

Sponheim innrømmet at han ofte handlet

økologisk mat - og at han da syntes han gjorde noe riktig. Han var veldig

tydelig på at økologisk jordbruk har vært og er en viktig pådriver for å

utvikle hele landbruket i en mer miljøvennlig og bærekraftig retning. Han

brukte fruktdyrkningen i Hardanger som eksempel: Da han overtok gården var

det vanlig med 40-50 sprøytinger per sesong, nå var de i gode år nede i

3-4. Og den utviklingen takket han økologene for. Atle Guttormsen

(landbruksøkonom) hadde imidlertid lite til over for økologisk landbruk.

Han hadde ikke sett noen dokumentasjon på at økologisk jordbruk ga mindre

klimagassutslipp, og med den sterke reduksjonen i avlingsnivå ville

behovet for arealer bli enormt (!) - så han avskrev økolandbruk som helt

urealistisk.

 

Birger Svihus sa at han trodde en bærekraftig matproduksjon

var mulig "men økologisk landbruk, slik det defineres i dag, er preget av

religiøsitet og teknologifrykt" og var dermed noe han ikke helt hadde

sansen for. Frafjord Johnson sa "ja takk, begge deler" og viste til sin

pragmatiske holdning, mens Raj Patel ga klart uttrykk for at en

gjennomgripende økologisering var helt nødvendig. Han så det som nødvendig

å innta en nærmest "militaristisk" holdning - et klart JA til økologisk -

for å skape en motstemme mot det bestående.

 

Utreder Berit Swensen fra Oikos har laget oppsummeringen fra jubileumsseminaret.

Vurdering

Det overordna inntrykket jeg sitter igjen med er at det er en enorm

interesse for økologisk mat (eller hadde ikke dette endt som hovedtema i

debatten om å løse den globale matvarekrisa), men samtidig et stort behov

for å informere og debattere hva økologisk landbruk faktisk er - at det

faktisk ikke dreier seg om å følge et rigid og uforanderlig regelverk og

heller ikke betyr å gjøre ingenting (mange setter likhetstegn mellom

0-ledd (ingen gjødsling) og økologisk drift). Økomiljøet må få tydeligere fram at

økologisklandbruk faktisk er svært kunnskapsintensivt og er en driftsform

i utvikling som baserer seg på helhetstenkning. Og en helhetstenkning ble

av de fleste framholdt som helt nødvendig for å løse de problemene vi nå

står overfor.

 

Raj Patel har en egen hjemmeside 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere