Mattilsynet underslår viktig giftinformasjon

18.09.2009
Er det riktig at det sjelden finnes rester av sprøytemidler i norsk frukt, bær og annen mat? Og kan vi stole på myndighetenes informasjon om at innholdet nesten aldri overskrider grensene for det en mener kan være helseskadelig? Viktige funn av giftstoffer blir ikke rapportert av Mattilsynet.

Joakim Lystad adm dir. Mattilsynet
Administrerende direktør i Mattilsynet, Joakim Lystad får spørsmål fra Oikos om
hvordan Mattilsynet kan underslå informasjon om farlige giftstoffer. (Foto: Mattilsynet).

Opplyser ikke om ulovlig gift

Oikos skriver i sin høringsuttalelse til LMD om Handlingsplanen om sprøytemiddelbruk at det er vanskelig å validere påstanden om sjeldne grenseoverskridelser av restsprøytemiddel, ettersom Mattilsynet unnlater å opplyse når funn av ulovlige midler har funnet sted.

Eksempelvis er flere funn av tolylfluanid i norske jordbær i 2007 ikke presentert som ulovlig i Mattilsynets "Rester av plantevernmidler i vegetabilske næringsmidler 2007", sjøl om middelet blei forbudt av Mattilsynet i mars 2007. I følge tilsvarende rapport for 2008, er det funnet metiokarbsulfoksid i norske jordbær, et svært giftig insektsmiddel som kun er lovlig å bruke etter høsting. I samme kultur er det også funnet fenpropimorf, et soppmiddel som kun er godkjent for korn. Ingen av disse funna er kommentert som ulovlige eller uregelmessige.

 

 

Disse økologiske jordbærene er ikke sprøytet med kjemisk-syntetiske midler. Foreløpig sliter produsentene med å få de økologiske jordbærene ut i markedet.

 

Ingen forklaring fra Mattilsynet

Det er tilfeldige stikkprøver som har avslørt disse manglene i Mattilsynets overvåkning/ kommunikasjon, så det er vanskelig å si om dette bare er enkeltstående forglemmelser eller del av en politikk fra Mattilsynet om å tilbakeholde informasjon. Selv ikke etter at disse sakene har vært oppe i media, har Mattilsynet offentlig kommet med forklaring på hvorfor man ikke kommuniserer om rester av sprøytegifter i norske produkter. 

Hemmeligholder brudd for å verne produsenter?

Mattilsynet unnlater å påpeke ulovlig bruk av sprøytemidler og forsvarer dette i DNs helgemagasin den 18./19.juni 2009 med at tilsynet ikke vil bidra til å henge ut produsentene. Hva slags holdning er dette?  Det er sikkert mange billister som skulle ønske at myndighetene viste like stor velvilje når en blir tatt for brudd på fartsgrensa. Samtidig skjønner alle at en slik praksis er ødeleggende både for trafikksikkerhet og vår tillit til myndighetene.

Oikos ber statsråd Lars Peder Brekk be Mattilsynet om en forklaring. (Foto: LMD)

 

LMD bør gripe inn

Oikos mener at denne alvorlige situasjonen gjør det nødvendig at den politiske ledelsen i LMD griper inn overfor Mattilsynet. Vi foreslår at det settes igang en ekstern og profesjonell evaluering av Mattilsynets overvåkning av rester av sprøytemidler i næringsmidler og tilsynets kommunikasjon omkring dette temaet. Dette for å sikre troverdigheten til Mattilsynet og norsk landbruk på lengre sikt.

 

 

Giftrester i 83 % av norske jordbær!

Mattilsynets rapport om rester av plantevernmidler i norske og importerte jordbær fra 1.1.08 til 31.05.09 viser:

  • at 83 % av norske og 93 % av utenlandske jordbær inneholder rester av sprøytemidler
  • at det i snitt ble funnet 3 forskjellige gifter i de norske bæra, og 3,6 ulike gifter i snitt i de utenlandske bæra. 

Mattilsynet hevder at dette er lite.

 

>> Link til oppslag i Ren Mat nr 2/2009 laget av Liv Birkeland

 

>> Link til Mattilsynets statistikkrapport

 

>> Link til Mattilsynets rapport om restprøytemiddel i jordbær 

 

>> Link til oppslag om hobbygifter på Oikos' hjemmeside       

 

 

 

Denne saken er basert på Oikos' høringsuttalelse til LMD om Handlingsplan om sprøytemiddel og er bearbeidet av Reidar Andestad. Respons sendes reidar@oikos.no

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere