Mer om økologi og klima

02.03.2009
- God økologisk drift er ikke noe som kommer av seg selv bare ved å kutte ut kunstgjødsel og sprøytemidler, skriver klimautreder Berit Swensen i Oikos i en kronikk i Nationen 2. mars som svar til forskerne Grønlund og Knapp Haraldsen i Bioforsk Jord og Miljø.

 

Av Berit Swensen, berit@oikos.no


Det er hyggelig å se at Arne Grønlund og Trond Knapp Haraldsen i sitt innlegg 23. februar virker langt mindre skråsikre på at økologisk jordbruk ikke har noe positivt å bidra med i en klimasammenheng enn de var i sitt innlegg "Økologi og klima" 12. januar. Det er også fint at vi er enige om at kunstgjødselforbruket i Norge er altfor høyt. Videre kan vi være enige om at økologisk korndyrking uten bruk av husdyrgjødsel er en stor utfordring. Vi trenger mer kunnskap om hvordan grønngjødsling kan skje på en god måte. Forsøk i Sveits og Tyskland har vist at grønngjødselvekstenes røtter har en nesten like god humusdannende virkning som kompostert husdyrgjødsel, mens innarbeiding av grønnmassen derimot kan føre til en nedgang i jordas humusinnhold. I min bok "Et levende mangfold", som kommer ut sist i mars, skriver jeg blant annet: "Bruk av grønngjødsel i vårt klima bør være et viktig forskningsområde. (...) Her i landet er det usikkert hvordan grønnmassen bør behandles for å sikre en god omdanning og samtidig minske tapet av næringsstoffer og faren for forurensning." Dette er altså ikke en ukjent problemstilling innenfor økologisk landbruk.

 

Når det gjelder hvordan kunstgjødsel innvirker på karboninnholdet i jord, er vi imidlertid uenige. Jeg hevder fortsatt at kunstgjødsel virker nedbrytende på det organiske materiale i jorda. Det finnes nok av både norske og utenlandske studier som viser dette. Og ikke minst er det nå mange bønder, også norske, som har erfart at det er slik. Gjennom god økologisk praksis, både med og uten husdyr, har de i løpet av 10-15 år klart å øke humusinnholdet og dermed bedre jordstrukturen. For mange var utgangspunktet en utpint jord etter år med ensidig korndyrking.

 

Som Grønlund og Knapp Haraldsen ganske riktig påpeker, stammer organisk materiale fra plantenes fotosyntese, enten direkte i form av planterester og organiske forbindelser utskilt via røttene, eller indirekte i form av husdyrgjødsel og kompost. Men det blir for enkelt å slutte at økte avlinger gir økt mengde karbon i jorda. Høy avling betyr ikke nødvendigvis at mer organisk materiale tilføres jorda. Videre får Grønlund og Knapp Haraldsen det til å høres ut som noe negativt å ha høy mikrobiologisk aktivitet i jorda (!), men det er ikke bare nedbrytning som skjer ved hjelp av mikroorganismer. Et rikt og mangfoldig jordliv er avgjørende for å bygge opp jordas humusinnhold. Om nedbrytning eller omdanning til humus dominerer, avhenger av mange faktorer, som lufttilgang, pH og, ikke minst, forholdet mellom karbon og nitrogen i jorda og i plantematerialet. Mye lett tilgjengelig nitrogen, dvs. nitrat og ammonium, vil favorisere en nedbrytning. Kunstgjødsel, samt uvettig bruk av bløtgjødsel og grønnmasse, vil derfor føre til mindre humusinnhold i jorda.

 

Når det nå satses på å øke produksjonen av økologisk korn i et land hvor husdyrhold og korndyrking i mange år har vært atskilt, er det viktig å huske at god økologisk drift ikke er noe som kommer av seg selv bare ved å kutte ut kunstgjødsel og sprøytemidler. Etter flere år med ensidig korndyrking, er det en stor utfordring å legge om. Det tar noen år før jorda gjenvinner struktur og fruktbarhet, og i denne tida vil avlingsnedgangen kunne være betydelig. I denne fasen kan 40-50 % avlingsnedgang kunne forventes, men i et velfungerende økologisk system kan den være på bare 10-20 %. Erfaringen fra produsenter som har drevet økologisk i 20-30 år, er at de i år med tørke ofte får bedre avlinger enn sine konvensjonelle naboer.

 

En tilskuddsordning som får flere til å legge om er et godt tiltak hvis det samtidig gis mer midler også til forskning og rådgivning. Det er et stort behov for forskning som gjøres ut fra økologiske prinsipper. Ensidig fokus på avlingsnivå og måling av enkeltkomponenter i jord og planter, i god reduksjonistisk tradisjon, bør være et tilbakelagt stadium. Så langt har det økologiske perspektivet hatt en positiv innvirkning på utviklingen av jordbruket generelt. Det er all grunn til å tro at en videre utvikling av økologiske driftsformer også i framtida vil ha en slik effekt.


Les innlegget hos Nationen:
Mer om økologi og klima - 02.03.2009
http://www.nationen.no/meninger/leserbrev/article4163491.ece  

 

Les Arne Grønlund og Trond Knapp Haraldsens innlegg
>> Kunstgjødsel og klima - Nationen 23.02.2009


 

Annonsører

Samarbeidspartnere