Nå kommer endringene i økologiregelverket

14.02.2017
Mattilsynet la i går ut informasjon om at EUs regelverk for produksjon av økologisk mat snart vil bli gjeldende i Norge, muligens allerede innen mars. Regelverket ble innført i EU fra 1. januar 2009. Siden forordningene ble fastsatt i 2007 og 2008 har videreutvikling og endringer vært på høring fortløpende i Norge. De fleste endringene er derfor godkjent allerede. Det vil bli fastsatt en ny økologiforskrift og veilederne oppdateres.

De viktigste endringene i det kommende økologiregelverket er beskrevet i saken fra Mattilsynet og på debio.no. Debio informerte om de samme endringene i oktober 2016, og vi omtalte da denne på vår hjemmeside. Den nye informasjonen fra MT og Debio har noen tilleggskommentarer og utdypninger siden Debios informasjon i oktober 2016. I tillegg har det vært jobbet aktivt med endringen knyttet til sauefjøs. Vi omtaler derfor disse punktene under.

Krav til minimum 50% fast dekke i sauefjøs
Generelt er det ikke overgangsordninger for endringene i økologiregelverket, men det er gitt unntak for kravet til sauefjøs. I følge Mattilsynet vil Debio gi avvik dersom dette ikke er på plass ved inspeksjoner. Dersom produsenten har gode planer for å lukke avviket innen en gitt frist, vil dette kunne aksepteres.

- Vi har lenge vært klar over at disse endringene vil komme, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge. – Det blir til dels store utfordringer for en del saueprodusenter, men vi har fått tilbakemeldinger om at mange av disse er innstilt på finne løsninger. Gjennom Regelverksutvalget for økologisk produksjon fremmet vi spørsmål til Landbruks- og matminister Jon Georg Dale om blant annet kompensasjonsordninger for ombygging av sauefjøs. Dette ble dessverre avvist i svar fra ministeren der det henvises til de gjeldende tilskuddsordningene over jordbruksavtalen, sier Regine Andersen. – Vi setter pris på at Debio vil kunne godkjenne planer for omlegging ved første inspeksjon, sier hun.

- Mattilsynet henviser på sin hjemmeside til arbeidet med å utvikle gode alternativer for sauefjøs, der det allerede foreligger resultater, og NORSØK (Norsk senter for økologisk landbruk) er i gang med et prosjekt for å utrede ytterligere alternativer, sier hun . – Vi håper at dette, sammen med gjeldende tilskuddsordninger, vil være tilstrekkelig for god omlegging i områder der omstilling til nytt regelverk er særlig vanskelig, sier Regine Andersen. – Vi har forståelse for den vanskelige situasjonen disse bøndene kommer i, og har stor respekt for den omstillingsevnen vi nå merker fra mange hold, sier hun.

Innstramming i krav til bruk av lokalprodusert fôr
Her er det nå tilføyd at «Region» vil i Norge tolkes som «Norge og nærliggende områder i Norges naboland». Vi er tilfreds med at det for produksjon av fôr innføres et en vid tolkning av ‘region’, sier Regine Andersen. - Når minst 20% av fôret til svine- og fjørfeproduksjon og 60% av fôret til drøvtyggere skal være egenprodusert eller produsert i regionen, er det bra at region vil bli tolket som Norge og nærliggende områder i Norges naboland.

I en forklaring til hva som ligger i "nærliggende områder skriver Mattilsynet: "Dette gjelder spesielt for bruk av grovfôr til drøvtyggere. Det er i følge Debio en praksis i dag for økologiske produsenter som bor nær grensen til Finland eller Sverige, at det foregår noe handel over landegrensene. Vi ser det ikke som hensiktsmessig å definere dette enda mer presist med avstand, men er noe som avtales nærmere med Debio ved godkjenning av driftsbeskrivelsen".

Oppdaterte lister for tillatte innsatsvarer og tilsetningsstoffer i økologisk produksjon
Punktet er utvidet med "Det nasjonale forbudet mot bruk av kopper som plantevernmiddel blir fjernet. Det innføres et forbud mot bruk av konvensjonell fjørfegjødsel hvor dyra har blitt fôret med koksidiostatika. Det nåværende kravet om søknad om tillatelse til Debio for bruk av spesifikke innsatsvarer erstattes med dokumentasjonskrav".

Forenkling for økologisk slaktekyllingproduksjon
Dette punktet er nytt. Her heter det at "Det innføres en kortere hvileperiode for utearealet for økologisk slaktekyllingproduksjon på en måned. Tre måneder videreføres for øvrig økologisk fjørfeproduksjon".

Bruk av EU-logoen
Dette punktet er betydelig utvidet. Vi tar med hele teksten: "Det nye regelverket gir rett til bruk av EU-logoen på all ferdigpakket økologisk mat som blir produsert og pakket i Norge. Det blir imidlertid ikke obligatorisk å bruke EU-logoen. Ved bruk av EU-logoen skal ingredienser fra Norge merkes med opprinnelse «ikke-EU landbruk». Hvis alle ingrediensene med unntak av inntil 2 % har opprinnelse i Norge, kan produktet merkes med «Norge» som opprinnelsesland. Kodenummeret for kontrollorganet skal stå i samme synsfelt som EU-logoen, og Debios kodenummer er NO-ØKO-01. Det er spesifikke kriterier til utforming, sammensetning, størrelse og formgivning av EU-logoen. Ø-merket kan brukes videre som i dag".

Ellers gjelder informasjon om nytt regelverk for import og om strengere krav til kontroll som det ble informert om i oktober i fjor, fortsatt, selv om det ikke er nevnt denne gangen. Det innebærer at det innføres et krav til at Debio i tillegg til den årlige inspeksjonen av økologiske virksomheter skal gjennomføre 10% tilleggskontroller og 10% uanmeldte kontroller. Videre skal det gjennomføres minimum 5% stikkprøver av alle økologiske produkter. Mattilsynet presiserer at oversikten over endringer ikke er fullstendig.


Spørsmål om endringene i regelverket kan rettes til Mattilsynet eller Debio.


Tekst: Jens Petter Homleid
Foto: capreform.eu


Annonsører

Samarbeidspartnere