NIBIO-rapport om økonomien i økologisk jordbruk

05.12.2016
Heidi Knutsen, Torbjørn Haukås og Signe Kårstad og Anna Birgitte Milford står bak den ferske rapporten fra Norsk institutt for bioøkonomi om lønnsomheten i økologisk jordbruk. Rapporten gir en god pekepinn på hvor skoen trykker. Den bekrefter at de største utfordringene er knyttet til frukt- og grøntproduksjon.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet. I prosjektet er det gjort en gjennomgang av flere kilder:

- tidligere undersøkelser av økonomien innen økologisk produksjon
- driftsgranskninger der dette er tilgjengelig
- egen upublisert undersøkelse knyttet til eple- og plommeproduksjon
- data for priser, avlinger og kvalitet for epler og plommer levert til fruktlagrene
- intervju med nøkkelpersoner
- intervju med 50 fruktdyrkere gjennomført av Norsk fruktdyrkerrådgivning i 2014 og 2015
- rammevilkår og tilskuddsordninger siste 10 år

Vi gjengir under hele sammendraget.Myndighetene har satt et mål om at 15 % av all matproduksjon skal være økologisk i 2020. Foreløpig er det et godt stykke fram til dette målet. For å oppnå målet, er det viktig at produsentene oppnår et tilfredsstillende økonomisk resultat ved økologisk dyrking. Dette prosjektet har undersøkt lønnsomheten generelt i økologiske produksjoner. En kartlegging av lønnsomheten i produksjonen er et viktig bidrag for å se på om det er tilstrekkelige økonomiske insentiver for å stimulere produsenter til å dyrke økologisk.

Melk – små forskjeller
Lønnsomheten i økologisk drift varierer mellom ulike produksjoner. Melkeproduksjon som er en viktig pilar i norsk landbruk, viser små forskjeller i lønnsomhet mellom konvensjonell og økologisk drift. Lavere avlinger gir mindre produksjonsvolum, særlig gjelder dette for kjøttproduksjonen på melkebruk. Høyere produktpriser kombinert med lavere kostnader til kraftfôr og gjødsel og økte tilskudd gjør at lønnsomheten er omtrent den samme.

Storfe og sau – også små forskjeller
For storfekjøttprodusenter er situasjonen omtrent den samme, lavere avlinger, lavere kostnader til gjødsel og fôr og noe høyere kjøttpriser medfører omtrent samme lønnsomhet for konvensjonell og økologisk drift. Produsenter av sau og lam får en større andel av inntektene i form av tilskudd enn det som er tilfelle for storfe. Oppnådd pris for økologisk kjøtt er noe høyere enn for konvensjonell drift, men det betyr mindre for resultatet. Lavere kostnader og høyere tilskudd kompenserer for lavere produksjon.

Hvitt kjøtt – svært begrenset produksjon
For hvitt kjøtt er det svært liten økologisk produksjon. Slakterier har ikke lykkes i å omsette tilstrekkelige mengder til at de finner det lønnsomt, slik at mulighetene for produsentene er begrenset. Noen få produsenter har lykkes gjennom alternative omsetningskanaler, og har oppnådd god lønnsomhet i et nisjemarked.

Korn – god lønnsomhet for økologisk
Eksempel på regnskap for økologisk korn viser minst like god økonomi som konvensjonell. Undersøkelser viser også at mange, men ikke alle, økologiske kornprodusenter mener økonomien er bedre i økologiske enn i konvensjonell dyrking.

Frukt- og grønt – store variasjoner
Situasjonen er mer variert for frukt- og grøntprodukter. Økologisk frukt- og grønnsaksdyrking er krevende produksjonsteknisk, fordi man har få hjelpemiddel i kampen mot insekter, ugras og sykdommer. For flerårige kulturer vil man ikke kunne benytte seg av vekstskifte på samme måte som for åkerkulturer. Resultat så langt viser svakere lønnsomhet for økologiske epleprodusenter mens det er bedre resultat for økologisk plommedyrking.

For grønnsaker er det også ulike resultatet mellom ulike kulturer. Gulrot og kålvekster gir resultat på høyde med konvensjonell drift forutsatt god kompetanse og riktig utstyr. Derimot er det vanskelig å dyrke og å få et godt økonomisk resultat i økologisk løk på grunn av kort vekstsesong. Markedet for økologiske produkter er økende, og for mange økologiske produkter blir markedet forsynt med importvarer. Etterspørsel i markedet er en forutsetning for å få økt økologisk produksjon.

Prisundersøkelse – butikker i Bergen
En prisundersøkelse gjennomført i dette prosjektet i noen butikker i Bergen, viser at noen produkter som melk og egg har en liten prisforskjell, mens andre produkter som mathvete og til dels også enkelte grønnsaker er mye dyrere enn tilsvarende konvensjonelle produkter. Prisnivået på økologiske produkter kan være en hindring for økt etterspørsel og omsetning.

Oppsummering
De politiske rammevilkårene i form av tilskudd er også viktige insitament for å stimulere økologisk produksjon og bidra til bedre lønnsomhet. Innretning og størrelse på tilskudd vil bidra til økt interesse for økologisk produksjon ved å kompensere for lavere avlinger og mindre produksjonsomfang. For mange av produksjonene som er undersøkt i dette prosjektet, kan det se ut som om tilskuddsnivået er tilstrekkelig for å gi et like bra resultat som for økologisk drift. For andre produksjoner er lønnsomheten for svak til å stimulere til økologisk drift ut over den gruppa av produsenter som har lagt om.


Du finner hele rapporten her.


Foto: Emma Gerittsen, Oikos-Økologisk Norge

Annonsører

Samarbeidspartnere