Nord-Trøndelag vil bli ledende på økologiske innkjøp

04.05.2012
-Ingen fylker har hatt tilsvarende vekst innen økologisk produksjon som Nord-Trøndelag har hatt de siste årene. Nå har fylkestinget slått fast at de også skal ha en ledende rolle på innkjøp av økologisk mat til det offentlige.

Bildet viser økologisk dessert ved Choice hotell i Steinkjer, servert under "Økoveka" i 2011. Foto:Oikos.

 

Viktig

-Dette betyr mye både for forbrukere og for oss produsenter som har lagt om til økologisk produksjon i området, sier Jakob Bjerkem som er styreleder i Oikos - Økologisk Norge og som driver økologisk gård i Steinkjer. Han har fra 2011 god erfaring fra "Økoveka" i Steinkjer med at storkjøkken i området var positive til å kjøpe inn og anvende økologisk mat. Erfaring fra Danmark og Sverige er at innkjøp av økologisk mat til offentlige kjøkken øker omsetningen, og dermed distribusjon og produksjon, det er flott at Nord-Trøndelag fylke aktivt vil bruke sine innkjøpsavtaler, legger han til.

 

Interpellasjon i Fylkestinget

Det var Jostein Trøite fra SV som 24.april tok opp en interpellasjon om offentlige innkjøp av økologisk mat i fylkestinget i Nord-Trøndelag.

 

Følgende vedtak ble fattet:

Fylkestinget ber om at fylkeskommunen sine innkjøp av matvarer blir i samsvar med målsettinga i Landbruksmelding for Trøndelag (ft-sak 10/4) om at Trøndelag skal bli ein foregangsregion for økologisk landbruk.

 

Her er svaret fra fylkesråden:

Interpellasjon fra Jostein Trøite, SV, til fylkestinget i april 2012 - Innkjøp av økologisk mat

Representant Jostein Trøite etterspør om det i innkjøpspolitikken til fylkeskommunen er tatt hensyn til de vedtatte målene i Landbruksmelding for Trøndelag som foregangsregion for økologisk landbruk.

 

I Landbruksmelding for Trøndelag står det følgende strategi som omhandler mat:

Øke henholdsvis spesialproduksjon og økologisk produksjon til 20 prosent av

totalmarkedet innen 2020.

Ett av tiltakene for å øke den økologiske produksjonen har vært å etablere såkalte foregangsfylker. Nord- og Sør-Trøndelag ble i august 2009 utpekt som foregangsfylker innen økologisk melkeproduksjon. Jeg anser at økologisk landbruk vil framstå som en mulighet for trøndersk landbruk og Trøndelagsfylkene ligger også i front nasjonalt når det gjelder utvikling på dette området. Rammevilkårene er tilstrekkelig gode til at økologisk produksjon kan gi økt lønnsomhet på mange bruk. Gode resultater er oppnådd gjennom å satse på kompetansebygging og samarbeid spesielt mellom det offentlige, Norsk Landbruksrådgivning, samvirkeorganisasjonene og faglaga i landbruket. Fylkesrådet har innvilget RUP-midler til flere økologiske prosjekter de siste årene.

 

Når det gjelder innkjøpspolitikken, så inngikk fylkeskommunen i 2011 nye felles rammeavtaler for kjøp av matvarer (næringsmidler) til fylkeskommunen og tilsluttede kommuner (15). Rammeavtalene omfatter 4 leverandører og dekker alle varegrupper. I konkurransen ble det lagt stor vekt på at økologiske varer skulle omfattes i samme omfang som tradisjonelle varer mht varegrupper og produktspekter. Dette ble i stor grad oppnådd. Det er dermed tilrettelagt med en innkjøpsløsning som gir bred tilgang på økologiske produkter så langt dette kan framskaffes i markedet pr i dag.

 

Utfordringene mht anvendelse av økologiske produkter synes dermed primært å ligge på brukersiden der virksomhetene i svært begrenset grad benytter tilbudet. Dette understøttes av leverandørenes erfaring. Årsakene til dette er trolig sammensatt. I tillegg til dette ligger det trolig også en viss utfordring mellom produsent og grossist/distributør som i noen grad virker begrensende på vareutvalget. Men dette kan nok også skyldes at forbruket og etterspørselen p.t. er for lav. Jeg er gjort kjent med at samlet kjøp av matvarer over felles rammeavtaler i 2009 var for Nord Trøndelag 25,7 mill kroner (inkludert kommunene). Andelen økologiske produkter utgjorde bare 0,4 % av dette. Nye tall for 2. halvår 2011 viser at andelen ikke har endret seg vesentlig.

 

Om vi i Nord-Trøndelag skal greie å nå målene om økt økologisk forbruk, så er det viktig at alle parter drar. Med de endringer i innkjøpsstrategien som ble gjort i 2011, anser jeg at fylkeskommunen har gjort de nødvendige grep for at det skal være åpnet opp for økt innkjøp av økologiske matvarer.

 

 

 

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere