Ny kunnskap om økologisk produksjon

10.03.2016
Sentrale faglige spørsmål i økologisk produksjon er utredet det siste året. Tre nye rapporter om dyrevelferd og biorest foreligger nå. De skal gi Mattilsynet et bedre faglig grunnlag for regelutvikling, veiledning og informasjon om økologisk produksjon.

Regelverksutvalget for økologisk produksjon, der Oikos – Økologisk Norge har lederen, tok i fjor initiativ til utredning av tre sentrale faglige spørsmål: Legemiddelbruk i økologisk fjørfehold, husdyrrom og liggeunderlag for økologisk sau og bruk av biorest som organisk gjødsel til bruk i økologisk produksjon.
Rapportene er nå overlevert Mattilsynet.
Hensikten var å fremskaffe et bedre faglig grunnlag for utvikling av økologiregelverket, bedre produsentveiledning og tydelig forbrukerinformasjon.

Narasin forbudt
Det er forbudt å benytte tilsetning av narasin i fôret i økologisk fjørfeproduksjon.
Den første studien ble initiert i forbindelse med den offentlige debatten om sykdomsforebyggende bruk av narasin i konvensjonelt fjørfehold, sier leder i RVU, Regine Andersen. Formålet med utredningen var å vurdere hvorvidt det i økologisk produksjon - uten slik medisinering - er mer sykdomsforekomst og økt bruk av antibiotika til behandling.

Unødvendig til øko-fjørfe
– Rapporten viser til nyttig kunnskap om at forbudet mot bruk av narasin i økologisk produksjon, ikke ser ut til å medføre økt bruk av antibiotika eller har negativ effekt på dyrehelse og dyrevelferd, sier Monica Wear Stubberud, seniorrådgiver, seksjon planter i Mattilsynet i en pressemelding.
– Noe av årsaken kan være at økologiske driftsmetoder stiller krav til mer plass, mindre flokker, utendørsopphold, tilpasset fôr og bruke av saktevoksende raser, mener hun.

God helse for økofjørfe
Narasin blir i ordinær produksjon brukt for å forbygge mot tarmsykdom. Det har vært antatt at forbudet mot bruk av koksidiostatika, som narasin, i økologisk produksjon vil føre til mer sykdom og økt bruk av antibiotika. Med forbehold om at det er svært få økologiske besetninger, gir undersøkelsen ikke indikasjoner på at forbudet mot koksidiostatika i fôret fører til økt bruk av antibiotika i økologisk fjørfekjøttproduksjon. Utredningen viser at det er registrert lite sykdom og marginalt økt dødelighet i de økologiske besetningene sammenlignet med konvensjonelle besetninger.

Lite bruk av antibiotika
Danske undersøkelser viser heller ingen økt bruk av antibiotika i økologiske besetninger, i sammenliknet med konvensjonelle besetninger.
I følge rapporten ser det ut til å være mindre antibiotikabruk i den økologiske produksjonen og i den ordinær produksjon der det brukes narasin, enn det er i ikke-økologisk produksjon uten bruk av narasin.

NORSØK har gjennomført
Det er Norsk senter for økologisk produksjon (NORSØK) som har gjennomført kartleggingen av helsestatus og bruk av legemidler i økologisk kylling- og kalkunproduksjon. Formålet var å innhente kunnskap om konsekvenser av forbudet mot å benytte narasin i økologisk produksjon kan ha på dyrehelse og dyrevelferd.
NORSØK mener det er av interesse å studere nærmere om det er forhold i økologiske driftssystemer som kan være med på å redusere risikoen for sykdom med påfølgende antibiotikabehandling.

Gulv til sau
Bakgrunnen for denne utredningen er det nasjonale unntaket i Norge fra det europeiske økologi-regelverket på dette området. RVU ønsket å skaffe et bedre kunnskapsgrunnlag om de dyrevelferdsmessige aspekter ved bruk av spaltegulv og alternativer til bruk av spaltegulv.
RVU har ønsket å vurdere om det er mulig på sikt å legge til rette for andre gulvløsninger enn spaltegulv, slik at dette unntaket ikke lenger vil være nødvendig, framholder Regine Andersen. NIBIO (Norsk Institutt for bioøkonomi) har oppsummert eksisterende kunnskap om effekten av bruk av alternative gulv i husdyrrom på dyrevelferden hos sau.
Dette er kunnskap som er viktig i videreutviklingen av regelverket for økologisk produksjon, skriver Mattilsynet i sin omtale av denne rapporten.

Viktig for dyrevelferd
Utredningen viser at valg av riktig gulv har innvirkning på sauens velferd, spesielt ved lave temperaturer. Nyklipte sauer viser klar preferanse for tett liggeunderlag, men av hensyn til renhet og for oppsamling av gjødsel anbefales ikke tett gulv for sau i hele innefôringsperioden.

Viser alternative liggeunderlag
Rapporten påpeker at det er behov for mer kunnskap for å anbefale ulike materialer i gulv i husdyrrom, og spesielt i noen perioder som etter klipping og ved lave temperaturer. Utredningen viser at liggepaller eller gummimatter langs vegg kan fungere som løsninger i perioder hvor det er behov for tett gulv.

Bruk av biorest som gjødsel
Det er Bioforsk Økologisk som har utarbeidet rapporten om muligheter og begrensinger ved bruk av biorest som gjødsel i økologisk produksjon. Rapporten viser til ulike problemstillinger og mulige risikoområder for innhold av uønskete stoffer, i tillegg til effekt på avling og jordliv.

Bruk av biorest kan være en god mulighet for resirkulering av næring fra storsamfunnet, og er spesielt en ressurs for å tilføre næring og organisk materiale til jorda på husdyrløse økologiske gårder. Utredningen viser imidlertid til at det fortsatt er behov for mer kunnskap på området.


Om Regelverksutvalget for økologisk produksjon (RVU)

Regelverksutvalget for økologisk produksjon legger til rette for godt samarbeid mellom myndigheter, næring og andre berørte parter om regelverksutvikling innen økologisk produksjon. Utvalget gir råd til Mattilsynet om regelverksutvikling på økologiområdet. Landbruksdirektoratet finansierer utredningene som bestilles av utvalget.

Regine Andersen fra Oikos – Økologisk Norge er leder for utvalget. Mattilsynet – Avdeling planter og dyr, seksjon planter er sekretariat for utvalget.

Regelverksutvalget for økologisk produksjon søker Landbruksdirektoratet om midler for gjennomføring av prosjekter og utarbeidelse av rapporter. Mattilsynet bestemmer imidlertid hvilke områder hvor det er størst behov for økt kunnskap for videre regelverksutvikling, etter samråd og innspill fra RVU.

Mer informasjon om RVU og rapportene finner du på Mattilsynets hjemmeside

Kilde: Mattilsynet
Tekst: Marit G. Wright
Illustrasjonsfoto: Økologiske kalkuner holder seg friske ute i det fri. Foto: Homlagarden

Annonsører

Samarbeidspartnere