Ny økologiske forordning er nå ute på høring fra Mattilsynet

26.03.2010
Nye økologiforordninger og ny forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter er nå ute på høring, melder Mattilsynet. -
Dette har vi ventet på, sier Reidar Andestad, i Oikos- Økologisk Norge. Nå er påskelitteraturen sikret. På vegne av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet sender Mattilsynet nye økologiforordninger og forslag til ny forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter på høring. Forskriften skal fastsettes av begge de nevnte departementer

Hvilke økologiske bestemmelser skal gjelde for disse elegante økosauene i Skaun og for annen økologisk produksjon i Norge?  Etter en tids vurdering er nå EU-forodringen med tilpassing til norske forhold blitt klar til høring fra Mattilsynet.  Oikos bilde.

 

EU vedtok i 2007 en ny hovedforordning på økologiområdet, forordning (EF) nr. 834/2007. Det har senere blitt fastsatt en rekke implementerings- og endringsforordninger til denne hovedforordningen. Dette gjelder forordning (EF) nr. 889/2008, forordning (EF) nr. 967/2008, forordning (EF) nr. 1235/2008, forordning (EF) nr. 1254/2008, forordning (EF) nr. 537/2009 og forordning (EF) nr. 710/2009. Forordningene er EØS-relevante, og når de innlemmes i EØS-avtalen, skal en ny økologiforskrift gjennomføre disse i norsk rett.

 

Forordning (EF) nr. 834/2007 erstatter den tidligere hovedforordningen på økologiområdet, forordning (EØF) nr. 2092/91. Forordningen fastsetter virkeområdet, formålet og overordnede prinsipper for økologisk produksjon av landbruksprodukter, næringsmidler, fôr til landdyr og akvakulturdyr. Videre gir forordningen generelle krav til økologisk produksjon, merking av produkter som økologiske, import av økologiske produkter og kontroll med økologiregelverket. Detaljerte krav og produksjonsregler følger av tilleggsforordninger (implementeringsregler).

 

Utkast til ny økologiforskrift er ment å skulle erstatte någjeldende økologiforskrift av 4.10.2005. Forskriften er en henvisningsforskrift til EU-forordningene. Videre fastsettes dessuten enkelte unntak, nasjonale tilleggsregler og tilpasninger til EUs regelverk. Forskriften inneholder også administrative bestemmelser som blant annet regulerer gebyrer.

 

Høringsfristener 1.juli 2010 og høringssvar il bli publisert på Mattilsynets side.

 

Her kan du lese forslaget til ny forskrift og retningslinjer, dette er i all hvoedsak EU-forordningen på økologi området som alt er blitt gjort gjeldende der.

 

Les om saken hos Mattilsynet

 

Annonsører

Samarbeidspartnere