Ny strategi for Debio fastlagt

30.03.2009
Etter debatt om særlig informasjons-, merkestrategi og frafallsgrunner fra økologisk landbruk, ble forslaget til nytt strategidokument for Debio vedtatt på årsmøtet i Oslo 30.3.

 

 

Slik er Debios verdihierarki

 

Visjon

Framtida er økologisk.

 

Forretningsidé

Gjennom sertifiserings- og merkeordninger arbeider Debio for et mer bærekraftig samfunn.

 

Verdigrunnlag: IFOAMs prinsipper

Helseprinsippet, Økologiprinsippet, Rettferdighetsprinsippet, Varsomhetsprinsippet.

 

Mål

Debio skal være Norges ledende sertifiseringsorgan innenfor primærproduksjon.

 

Atferdsverdier

Kompetanse, Integritet, Miljø.

 

 

Kjersti Sørby fra Økologiske Norgården og Gjermund Stormoen fra økologiske Debio.

 

Hva med Ø-merket når det nye EU-merket er på plass.

Fra 1.7.2010 vil det nye obligatoriske økologiske merke fra EU være på plass.  Strategiplanen sier følgende om dette: Debio skal bruke denne tiden til å utvikle tilleggsverdier for Debiomerke-økologi. Dette arbeidet kan med fordel gjøres sammen med andre sertifiseringsorgan for å komme fram til sammenfallende tilleggskrav.  Målet er å sikre en dynamikk i økologibevegelsen som et fastlagt regelverk ellers lett kan sette ens topper for.  Som utgangspunkt for arbeidet skal det finnes fram til tiltak og krav som sikrer at økologiske produkter bidrar til økt bærekraft gjennom hele verdikjeden.

-

Oikos har vært en pådriver for at det skal utarbeides en strategi på dette området, med et strengere Ø-merke regelverk enn det som ligger i kravene til EU-merket.

 

 

Ole Cato Lie ny styreleder

Ole Cato Lie ble valgt til nye styreleder i Debio. Inn i det nye styret kom Jakob Bjerkem (også nestleder i Oikos), Kjersti Sørby som er merkevaresjef for Økologiske Norgården.  Marianne Leisner fra Framtiden i våre hender og Marianne Kulø fra Dyrevernalliansen ble 1.vara.  Fra ansatte møter: Kristian Ormset.

 

Ny formålsparagraf

Forslaget ble vedtatt og teksten er slik: Debios formål er å trygge og fremme økologisk og bærekraftig produksjon, omsetning og forbruk.

 

Erik Evenrund (tv) fra Biodynamsisk forening og Jakob Bjerkem fra Oikos

Uenighet om styrerepresentasjon.

Styret hadde fremmet forslag om å stryke følgende om styrerepresentasjon i Debios vedtekter: Minst ett styremedlem skal velges fra et medlem som utelukkende arbeider for å fremme økologisk landbruk og /eller foredling/omsetning av økologiske produkter, dvs fra et medlem som er forankret i Debios opprinnelige idè- og virksomhetsområde.

 

Oikos mente det var uheldig å fjerne denne bindingen til det økologiske miljøet i Norge. Reidar Andestad fra Oikos fremmer derfor forslag om at styret burde trekke saken, utsette den eller om det ikke skjedde ville Oikos stemme mot forslaget.  Styret trakk ikke forslaget, men en prøvevotering for utsettelse gav så mange stemmer at fungerende styreleder Ole Cato Lie etter det gikk inn for utsettelse, det ble så vedtatt.

 

Erik Evenrud fra Biodynamisk forening fortalte senere at selve navnet Debio er skapt av at en i sin tid valgte  å trekke sammen utdrag av ordene Demeter og Biologisk, derav Debio. 

Annonsører

Samarbeidspartnere