Ny strategi for Oikos - Økologisk Norge

30.11.2011
Landsstyret har over litt tid arbeidet med å et nytt strategidokument for Oikos - Økologisk Norge.
Hva skal være Oikos sin visjon, hva skal kjennetegne vårt arbeid, hva ønsker vi å ha oppnådd innen 2015? Dette og flere andre grunnleggende veivalg for organisasjonen er behandlet i Strategiplan 2012-2015.
Her finner du forslaget som nå sendes ut på høring i organisasjonen og med høringsfrist 18.2. 2012. Etter dette vil styre drøfte innkomne endringer og lage innstilling til Landsmøte på Røros 23.-25.mars 2012.

Det er Landsmøtet i Oikos - Økologisk Norge på Røros i 23-25.mars 2012 som bestemmer strategien for organisasjonen.  Nå er forslaget fra Landsstyret sendt ut på høring. Bildet er fra Landsmøtet i 2009.

 

Styreleder Jakob Bjekrem håper mange vil engasjere seg i debatten om Strategien for organisasjonen framover og komme med høringssvar innen fristen 18.2.2012.

 

1.Utgangspunkt

Det pågår en global kamp om matkvalitet, matproduksjon og kontroll med frø og matressurser.
Tilsvarende er det en kamp mellom naturlig og bærekraftig produksjon og industrielt kjemisk preget produksjon av bomull, kosmetikk og på flere andre områder.
Miljøtruslene er store for både vann, luft og jordressurser. Motkreftene mot et miljøvennlig og økologisk samfunn er sterke.
Vi mener at løsninger bygd på økologiske prinsipper - helse - økologi - rettferdighet og varsomhet - er viktige for å fremme sunn, naturlig og bærekraftig matproduksjon og utvikling.
Oikos - Økologisk Norge vil være en organisasjon for de som vil være med å utvikle økologisk livsstil, produksjon og handel nasjonalt og globalt.
Vi inviterer bønder, andre produsenter, organisasjoner, selskaper og forbrukere til å delta i dette arbeidet og bruke Oikos - Økologisk Norge som et redskap for å oppnå resultater på dette området

 

2. For å oppnå gode resultater vil vi

Bygge Oikos - Økologisk Norge som organisasjon for å mobilisere bredt for økologisk livsstil, mat og landbruk.
Tenke stort og dynamisk ut fra vårt økologiske verdigrunnlag om mål, hvem som skal påvirkes, hvilke allianser som bør skapes, og hvilke tiltak og prosjekter som skal gjennomføres.

Jobbe systematisk og tålmodig for å lykkes med å få gjennomslag.

Bidra til at økologisk livsstil forbindes med det gode liv, ikke dogmatisk tenkning og strenghet.

Bygge Oikos - Økologisk Norge som merkevare.

Være en bevegelse for folk flest, ikke for noen få utvalgte.

 

3. Vedtekter og mål

Oikos er ein landsdekkjande, ideell medlemsorganisasjon som skal arbeide for å fremje måla og idégrunnlaget i økologisk landbruk.
Organisasjonen skal vere ein leiande organisasjon for økologisk samfunnsutvikling.
Organisasjonen skal styrkje det økologiske miljøet i Noreg.

 

Dette skal gjerast ved:
• ivareta forbrukarane sine krav til mat, helse og miljø
• arbeide for best mogelege rammevilkår for økologisk landbruksproduksjon
• skape interesse og entusiasme for økologisk livsstil og ernæring hos den vanlege forbrukar (nytt i forhold til dagens vedtekter)
• betre omsetnings- og marknadstilgangen for økologiske landbruksprodukt, og auka marknadsandelen for økologisk mat (endret i forhold til dagens vedtekter)
• spreie informasjon om økologisk landbruk
• fremje rekruttering til økologisk produksjon
• betre kunnskaps- og kompetansenivået ved satsing på auka forsking, undervisning og vidareutvikling av økologisk landbruk
• styrkje samarbeidet mellom aktørar innan næring og miljø, og mellom bønder og forbrukarar

 

4.Visjon

Norge et økologisk samfunn med et globalt engasjement (styringsgruppens forslag)

Alternativ:
Et økologisert Norge og som lar dette prege global politikk.

 

Forslag til visjonsformuleringer fra Tillitssamlingen på Bjerkem oktober 2011 som ligger inne som del av dokumentet for høring før landsmøtet i Oikos 2012.

• Økologisk for bedre jord, liv og mat.
• Vi vil ha en økologisk samfunnsutvikling, med respekt og varsomhet for vårt felles miljø.
• Få med alle i å skape et økologisk samfunn.
• Oikos skal lede, bistå og samle den økologiske bevegelsen i sin fulle bredde.
• Et økologisk Norge
• Ett økologisk Norge
• Økologisk Norge
• Vi bidrar til å fremme økologisk levemåte og samfunnsutvikling (i Norge)
• Få med alle i et økologisk samfunn
• I lag for livskraftig jord, godt liv og økologisk mat

 

5. Hva er Oikos - Økologisk Norge?

Oikos er den samlende organisasjonen for alle som vil fremme økologisk livsstil, mat og landbruk i Norge. Gjennom bredt informasjons- og organisasjonsarbeid, og ulike prosjektaktiviteter fremmer vi økologiske verdier og tiltak for å gjøre Norge mer økologisk, og bidrar til det samme internasjonalt.

Verdigrunnlag:
Vi bygger vårt arbeid på IFOAMs fire prinsipper
• Helse,
• Økologi,
• Rettferdighet,
• Varsomhet


Hvordan vil vi være?

I Oikos vil vi være helhetstenkende, troverdige og offensive

 

6.Ønsket status for Oikos - Økologisk Norge i 2015:

o Oikos gjør norsk landbruk mer økologisk ved dobling av den økologiske produksjonen
o Oikos gjør norsk landbruk mer økologisk gjennom økologisering av annet landbruk
o Oikos er en god samarbeidspart for småprodusenter, dagligvarekjeder, matindustri og andre virksomheter
o Oikos har god kontakt med, og påvirkning på politikere og beslutningstakere
o Oikos har god kompetanse på markedsføring, markedsutvikling og informasjonsarbeid.
o Oikos har flertallet av økologiske bønder som medlemmer
o Oikos har fagkompetanse innen landbruk og ernæring
o Oikos har omorganisert sine regionlag til fylkeslag
o Oikos har etablert en ordning med Øko-ambassadører som bidrar med foredrag og informasjonsarbeid i hele landet.
o Oikos følger utviklingen nasjonalt og internasjonalt innen sertifisering av økologiske produkter for å øke tilliten til økologisk produksjon
o Oikos har bidratt til å doble det økologiske forbruket.

--

To faktabokser som ikke er en del av Strategidokumentet, følger som tillegg:

 

Faktaboks om Oikos - Økologisk Norge

• Medlemsorganisasjon med 2155 medlemmer i 2011
• Både produsenter, virksomheter og forbrukere er medlemmer
• 8 regionlag og 15 lokallag
• Hovedkontor i Oslo
• 11 ansatte
• Mye av aktiviteten knyttet til eksternt finansierte prosjekter
• Medlem av IFOAM - International Federation of Organic Agriculture Movements, Grønn hverdag, Forum for utvikling og miljø, Handelskampanjen ( Utviklingsfondet er sekretariat)
• Samla omsetning i 2010 på vel 10 millioner
• Organisasjonen har følgende styringsdokumenter: Vedtekter, Politisk Plattform, Handlingsplaner (ett årig vedtatt av Landsmøte og 3 årig av hovedstyret).

 

Faktaboks om Oikos historie

De tre tidligere organisasjonene Norsk Økologisk Landbrukslag (NØLL), Norsk Økologisk Urtelag (NØU) og Økoprodusentane bestemte seg for å bli èn ny, samlet organisasjon, og slo seg derfor sammen i september 2000. Her ble Oikos - Økologisk Landslag, som det hette den gangen stiftet og senere er navnet endret til Oikos - Økologisk Norge.

 


Endringsforslag sendes Oikos ved reidar@oikos.no innen 18.2. Deretter behandler Landsstyret forslagene og lager innstilling til Landsmøtet 23-25.mars 2012

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere