Oikos i høring på Stortinget

21.10.2015
Daglig leder i Oikos - Økologisk Norge, Regine Andersen, er invitert til Næringskomiteens høring om statsbudsjettet. Hun vil på Stortinget i dag påpeke det alvorlige spriket mellom 15-prosentmålet og en budsjettpost som gir realnedgang i organisasjonsstøtten.

Daglig leder i Oikos - Økologisk Norge, Regine Andersen, vil i dag gi sitt bidrag i Næringskomiteens høring på Stortinget, om statsbudsjettet.

Kan nå 15%-målet
Oikos – Økologisk Norge er opptatt av helheten i budsjettet, sett i lys av Stortingets mål om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk innen 2020. Med den sterkt økende etterspørselen etter økologisk mat, og den store interessen for temaet, har vi nå en enestående sjanse til å bidra til at Stortinget kan nå 15 prosentmålet innen 2020.

Realnedgang mot rekordvekst
Støtten til organisasjoner som arbeider for å nå dette 15-prosentmålet, har stått på stedet hvil i flere år. Selv med 1 prosent økning i fjor, innebærer dette en realnedgang, fordi kostnadsnivået stadig stiger.
Samtidig opplever vi rekordvekst i omsetningen av økologiske varer og i medieoppmerksomhet.

Etterspurt fagkompetanse
Oikos – Økologisk Norge er blitt en etterspurt organisasjon for media og offentlighet. Med det tilskuddet det er lagt opp til fra LMD, blir ikke lenger mulig for oss å etterkomme alle forespørslene innenfor rammen av tilskuddet. Vi har derfor søkt LMD om å øke støtten med to årsverk, til kr. 4.909.000,-.

Sentral rolle
Vi har overfor LMD dokumentert den sentrale rollen Oikos har i arbeidet for å fremme økologisk mat og jordbruk i Norge. Denne søknaden er ikke tatt tilfølge i årets budsjettframlegg.
Skal vi klare å oppfylle vår samfunnsoppgave som sivilsamfunnsorganisasjon med vår unike posisjon på økologi-området, er vi avhengig av økte bevilgninger fra LMD.

Trenger forutsigbarhet
Organisasjoner trenger langsiktighet gjennom fornyelse av samarbeidsavtaler med LMD. Her viser vi til det felles høringsnotatet fra mange av organisasjonene som får støtte over samme post. Dette notatet ble sendt på vegne av oss alle fra Det Norske Hageselskap 16. oktober.
Forutsigbarhet er av sentral betydning for arbeidet vårt. Vi ber Stortinget om å rette opp det vi mener er en feiltolkning av stortingsvedtaket på dette området og å sørge for at samarbeidsavtalene videreføres.

Må styrke forskning
Som følge av at NIBIO ble opprettet, foreslås det i statsbudsjettet at midlene til Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) flyttes fra kap. 1136, post 50, til kap. 1138, post 70.
Dette mener Oikos – Økologisk Norge vil være en alvorlig feil, da en slik endring vil svekke hardt tiltrengt forskning og utvikling på økologisk landbruk. Vi ber Stortinget om å flytte denne tildelingen tilbake til kap. 1136, post 50.

Får ikke forske
Forskningsmiljøet på Tingvoll har unik kompetanse på økologisk produksjon, opparbeidet gjennom mange år, flere doktorgrader og medvirkning i en rekke internasjonale prosjekter. Det er nå 12 ansatte, deriblant 11 vitenskapelig ansatte, som går over til NORSØK fra NIBIO. Dette er som følge av at Nasjonalt kompetansesenter for økologisk landbruk under Bioforsk ble oppløst på grunn av NIBIO-fusjonen. Samtidig ser vi at det arbeides for at NORSØK ikke skal få ha som formål å drive med forskning og utvikling.

Langt fra målet
For Oikos – Økologisk Norge er denne utviklingen komplett uforståelig. Stortinget har et mål om 15 % økologisk produksjon og er langt fra å nå målet.
For å komme dit er forskning og utvikling et vesentlig virkemiddel. Så legges det eneste senteret som har opparbeidet seg en samlet forskningskompetanse på området ned, uten at det opprettes et nytt for å ta vare på denne kompetansen. I stedet flyttes forskerne over til et senter som ikke skal gis mulighet til nettopp forskning og utvikling.

Varsku!!
Om det er noen som kan rope varsku her, er det Oikos – Økologisk Norge. Det gjør vi nå med all tydelighet, og vi håper å bli hørt.
Vi ber Stortinget sørge for at bevilgningen til NORSØK videreføres over kap. 1136, post 50, og at det i teksten går tydelig fram at NORSØK skal bidra til at næringen får tilgang til forskningsbasert kunnskap for å videreutvikle driftsmetodene innen økologisk landbruk.


Hele høringen overføres på Stortingets nett-tv fra Høringssal 2. Vil du høre hele Oikos sitt framlegg, kan du høre det i dag klokka 13.10.
Opptak av Nett-TV fra Høringssal 2 FINNER DU HER Oikos kommer 35 minutter ut i dette opptaket.

Oikos – Økologisk Norge er en landsdekkende og ideell medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme målene og idégrunnlaget for økologisk landbruk.

Oikos er den eneste organisasjonen i landet som arbeider for å fremme utelukkende økologisk landbruk og forbruk gjennom politisk påvirkning, dialog med næringsaktørene og kommunikasjon med forbrukere.
I tillegg arbeider Oikos praktisk for å styrke økologisk produksjon fra jord til bord, spre økologisk matglede og kunnskap, og utgi inspirasjonsmagasinet Ren Mat.

Annonsører

Samarbeidspartnere