Oikos i jordbruksforhandlingene

19.03.2013
Oikos – Økologisk Norge overleverte nylig sitt innspill om økologisk landbruk til Bondelaget, Småbrukarlaget og Landbruks- og matdepartementet for jordbruksforhandlingene 2013.

I innledningen til innspillsnotatet heter det at: «I tråd med regjeringens handlingsplan for å nå målet om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk i 2020, mener vi at mer satsning på økologisk landbruk klart bidrar til å styrke dets spydspissfunksjon for et mer miljøvennlig norsk landbruk.»

Innspillet er blant annet basert på en spørreundersøkelse blant organisasjonens produsenter og behandling i landsstyret, og skisserer en rekke konkrete tiltak som i følge Oikos – Økologisk Norge vil bidra til å styrke økologisk produksjon og forbruk i landet. Under følger en oppsummering av sentrale innspill. Les hele innspillsnotatet her.

Utviklingsmidler

Oikos vil…

 • Øke potten til utviklingsmidler betraktelig. Økt vekst i økologisk produksjon  er avhengig av økt etterspørsel av økologiske produkter i Norge. En styrket markedsføring av økologiske matvarer har høyeste prioritet for å videreutvikle økosektoren i Norge i dag.
 • Utrede fordelene ved å opprette et nytt opplysningskontor for økologiske produkter. Et opplysningskontor for økologiske produkter har vært foreslått i flere sammenhenger uten at dette er blitt fulgt opp. Oikos og Debio har derfor foreslått at dette utredes i samarbeid med Matmerk.

Produksjonstilskudd

Oikos vil…

 • Sikre stabile og forutsigbare rammevilkår ved å unngå reduksjoner i priser og produksjonstilskudd som sender negative signaler til næringa.
 • Øke tilskuddet til økologisk grovfôrareal fra 25 til 50 kr/dekar. Arealtilskuddet for økologisk grovfôr er relativt lite, og økologisk grovfôrproduksjon er arbeidskrevende med tanke på ugraskontroll, grøfting, og pløying.

Økologisk korn

Oikos vil…

 • Stimulere til økologisk husdyrhold i husdyrfattige kornområder for å få bedre vekstskifter med kløvereng og tilgang til husdyrgjødsel. Vi foreslår også tildeling av melkekvoter til økologiske gårder i husdyrløse områder.
 • Utjevne skjevheten mellom tilskuddet til økologisk gras og korn, ved å heve det økologiske arealtilskuddet for gras.
 • Videreføre grønngjødslingstilskuddene, trass i lite omfang.

Annet

Oikos vil…

 • Innføre ekstra investeringsstøtte og eller føringer på bruk av investeringsmidlene til fordel for allsidige økologiske bruk, slik at de kan bygges om/nybygges for å tilfredsstille arealkravene til økologisk drift.
 • Etablere investeringsstøtte til sauefjøs fordi økosau har større plasskrav, som gjør det mulig å investere i nybygg/påbygg, men som forhindrer at folk spekulerer i dette og legger tilbake til konvensjonell drift når bygginga er avsluttet.
 • Stimulere økologisk frukt, bær og urteproduksjon ved å innføre investeringstilskudd på 50 prosent.
 • Stimulere til økt beitebruk ved å gjeninnføre grunntilskuddet for lam fra 9–13 kg, og å gjeninnføre slakteritilskuddet på lam klassifisert som O- og P+.
 • Heving av grøftetilskudd som ytterligere stimulans til god jordkultur og for å redusere risikoen for tap av klimagassen lystgass (N2O).

Se også Oikos - Økologisk Norge sin politiske plattform «Mellom Økologi og Økonomi».

Annonsører

Samarbeidspartnere