Oikos inn i Standard Norges komité for Fiskeri og Havbruk

13.04.2009
Leder i Oikos sitt fagutvalg for økologisk fisk og sjømat, Kurt Atle Hansen, er oppnevnt som ekspert i komiteen Fiskeri og havbruk i Standard Norge. Oikos har gjennom en bred prosess avklart sin holdning til økologisk fisk og oppdrett på Landsmøtet i mars og hadde tidligere i vår et fagseminar om økologisk oppdrett.

Bildet: Kurt Atle Hansen på fagsminaret til Oikos

Bred kompetanse i utvalget

Det er Kari-Anne Lenvik fra Essentia som er leder for komiteen, nestleder er Terje Magnussen fra Fiskeridirektoratet.  Prosjektleder for dette arbeidet i Standard Norge er Hilde Aarefjord. 

Utvalget er bredt sammensatt med medlemmer fra forskning, forvaltning, fiskerselskaper, Havforskningsinstituttet, Eksportrådet, Forbrukerrådet, og relevante fagorganisasjoner.

 

Oikos sin politikk

Overordnet punkt 8 i Politisk Plattform.

Oikos erkjenner at økologisk akvakultur har store utfordringer knyttet til fôr og

medisinering, overgjødsling og rømming, fisketetthet, lysbruk osv på linje med

havbruksnæringen for øvrig. Dette gjelder både landbasert oppdrett, kystnær

oppdrett og oppdrett til havs. Oikos vil arbeide for at økologisk akvakultur blir en

spydspiss i utvikling av løsninger som er mer i tråd med økologiens fire

grunnprinsipper.

 

Fiskevelferd

Fisketettheten i merdene må følges nøye for å etablere grenser som sikrer god

fiskevelferd.

 

 

Bildet: Blåskjell

 

Økologisk hele veien

Bidra til å sikre at fôrressurser til fiskeoppdrett tas ut på en økologisk bærekraftig måte.

Bidra til at kravene til og driftsopplegget innenfor økologisk fiske- og skalldyroppdrett

utvikles videre i økologisk retning.

 

Hvordan Oikos vil arbeide med fisk og akvaoppdrett

 

Oikos vil være pådriver for en videre økologisering og utvikling av økologisk akvakultur.

 

Oikos vil:

En bærekraftig sjømatnæring

  • Arbeide for økt kunnskap om og videre utvikling av økologisk akvakultur, for å sikre at økologisk akvakultur blir mer bærekraftig. Det må utvikles praktiske driftsløsninger for oppdrettsnæringen som kan gi bedre fiskehelse, bærekraftig ressursbruk og samspill med det lokale økosystemet. På denne måten vil utvikling av økologisk akvakultur være en spydspiss for å fremme en mer bærekraftig sjømatnæring.

 

  • Bidra til å rette fokus mot og utvikle faglig samarbeid omkring fiskehelse og fiskevelferd, særlig i forhold til fisketetthet og medisinering.

 

  • Bidra i drøftinger av en videre økologisering av oppdrettsnæringen, med særlig vekt på fôrressurser.

 

  • Bidra aktivt til regelverksutvikling for økologisk sjømat og delta i faglige råd bl.a. i Mattilsynet og Debio.

 

  • Delta i kompetanseutvikling og informasjonsvirksomhet i forbindelse med innføring av EUs nye forskrifter for akvakultur i 2009/10.

 

 

Fiskeri

Oikos vil

  • Følge med i og gi innspill til debatten om merking av villfanget fisk og annen innsanket sjømat.
  • Debios Ø-merke bør forbeholdes kultiverte produksjoner.

 

Produksjon og marked

  • Vurdere mulighetene for å etablere et faglig nettverk for produsenter av økologisk fisk og sjømat.
  • Utvikle samarbeidsprosjekt med Eksportutvalget for fisk og andre markedsaktører for å skape økt interesse for og kunnskap om økologisk fisk og sjømat i Norge.

 

 

Punktene over er hentet fra Oikos sin Politiske Plattform vedtatt på Landsmøtet i mars 2009.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere