Oikos med i EU-prosjekt om plantemangfold

27.04.2015
Et stort forskningsprosjekt om plantemangfold i landbruket startes opp denne uken i Frankrike. Prosjektet er en del av EUs satsning på økologisk landbruk. Oikos er en av 21 partnere fra 12 land.

Prosjektet DIVERSIFOOD har som formål å legge forholdene til rette for en ny og innovativ måte å utvikle plantesorter på. Det trenges for å møte klimaendringene, øke plantemangfoldet i landbruket og styrke økologisk landbruk i Europa.

Et løft for økologisk landbruk

- Prosjektet vil gi et løft til et viktig arbeid for å utvikle mer egnede sorter til økologisk landbruk, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge. Denne uken er hun på plass i Saint-Gildas de Rhuys i Bretagne, Frankrike under oppstarten av prosjektet. Andersen har selv bakgrunn fra feltet, med doktorgrad i den internasjonale forvaltningen av plantemangfoldet i landbruket og mange år som forsker/seniorforsker på feltet ved Fridtjof Nansens Institutt. Som daglig leder i Oikos har hun tatt initiativ til flere arrangementer og aktiviteter for å styrke arbeidet med plantegenetisk mangfold i Norge, blant annet som del av det internasjonale forskningsprosjektet Økologisk planteforedling for økt mangfold (COBRA), som Oikos deltar i sammen med Bioforsk Økologisk.

Plantemangfoldet som gikk tapt

- I løpet av de siste drøye hundre årene har en stor del av plantemangfoldet som fantes i Europa forsvunnet, forteller Regine Andersen. - Genbanker ble etter hvert opprettet og har tatt vare på en del av mangfoldet som ikke lenger dyrkes. Men de kom likevel for sent til å redde det rike mangfoldet vi en gang hadde, sier hun. - Moderne planteforedling skapte høytytende planter med gode egenskaper for industriell produksjon og bidro slik vesentlig til matsikkerheten på kort sikt. Men samtidig fortrengte disse sortene mangfoldet av plantesorter som fantes i åker og eng. Dermed ble omfanget av de genetiske egenskapene som framtidige planteforedlere vil kunne trenge kraftig redusert. Konsekvensene for framtidig matsikkerhet kan vi bare ane, antyder Andersen.

Ett skritt tilbake nødvendig for å nå fram

En stadig snevrere genetisk base gjør landbruket mer sårbart for klimaendringer og miljøforandringer. - Særlig er utfordringene store for økologiske bønder, som ikke kan ta snarveier med kunstgjødsel og sprøytemidler, sier Regine Andersen. Derfor er økologiske bønder en drivkraft i arbeidet for å utvide plantemangfoldet og utvikle plantesorter som er mer robuste i forhold klimaendringer, forteller hun. - Samtidig er mange bønder opptatt av å ta et skritt tilbake for å fange opp egenskaper som gikk tapt i moderne planteforedling. Det kan for eksempel handle om ernæringskvalitet, smak, bruksegenskaper og historie, sier hun.

Deltakende forskning og planteforedling

Med DIVERSIFOOD går forskere, planteforedlere og bønder sammen om å finne nye veier på dette området. Nye former for samarbeid skal utvikles. Arter og sorter som ikke er i bruk, eller i liten grad brukes, skal hentes fram i lyset. De skal evalueres og vurderes for framtidig bruk eller videreutvikling.  Deltakende foredlingsmetoder skal formes og tas i bruk. Blant annet skal det satses på populasjonsforedling, en metode der flere sorter dyrkes sammen og får krysse seg fritt til en populasjon med større genetisk mangfold.

- DIVERSIFOOD bygger på tidligere forskningsprosjekter og kan sees på som en forlengelse av disse, sier Veronique Chable, leder for prosjektet og seniorforsker ved det statlige franske landbruksforskningsinstituttet INRA. – I planteforedling må man arbeide langsiktig, og derfor er det godt å kunne bygge videre på et solid grunnlag, sier hun. – Likevel representerer DIVERSIFOOD noe genuint nytt, da det vil utvikle nye samarbeidsformer og nye foredlingsmetoder for plantemangfold, sier Chable. – Å foredle direkte på gården er langt mer effektivt enn tradisjonell planteforedling, sier hun.

Hvordan legge forholdene bedre til rette?

Til tross for endringer i EUs regelverk de siste årene, oppleves regelverket fortsatt som et stort hinder for mange bønder som arbeider med å utvide plantemangfoldet. Nye forandringer var på vei, men ble stoppet av motstand fra deler av såvareindustrien og enkelte bondenettverk. - Det hele endte opp med at EU tillot et eksperiment med populasjonsfordeling, men ellers ble det meste ved det gamle, forteller Regine Andersen. - Det innebærer en rekke restriksjoner og byråkratiske krav til dem som engasjerer seg i et større plantemangfold, sier hun. - DIVERSIFOOD skal analysere situasjonen, og legge fram forslag for EU om hvordan dette kan endres til det beste for utviklingen av plantemangfoldet i landbruket, framhever hun.

Oikos sentral i arbeidet på regelverksområdet

Oikos – Økologisk Norge har ansvaret for analysen av regelverket og internasjonale instrumenter som påvirker utviklingen av plantemangfoldet i Europa. Oikos vil også være sentral i arbeidet med å utvikle forslag til EU for et mer fordelaktig regelverk for plantemangfoldet. I dette arbeidet vil Oikos samarbeide tett med sentrale forskningsmiljøer og bondenettverk i Europa. – Arbeidet vil gi oss god kobling til sentrale miljøer i Europa og styrke vår faglige profil, sier Regine Andersen, som ser fram til en spennende prosess.

Plantemangfold og verdiskaping

DIVERSIFOOD vil også ta for seg markedsmulighetene for mangfoldbaserte produkter. Verdiskaping står i sentrum for dette arbeidet, og forskere som er spesialisert på markedstilgang vil stå sentralt i forskningen. – Dette er en svært viktig komponent av prosjektet, sier Veronique Chable. – Det er bare dersom varene når fram til forbruker at vi kan få et marked som gjør det mulig å satse på plantemangfold i landbruket. Derfor følger prosjekt hele verdikjeden fra jord til bord, sier hun.

Kobler på norske miljøer

Det vil bli lagt stor vekt på formidling av resultater fra prosjektet, og i Norge vil Oikos – Økologisk Norge stå sentralt i formidlingen. – I Norge har vi et raskt voksende miljø av bønder, hagebrukere og andelsgårdbrukere med hjerte for plantemangfold, sier Regine Andersen.  – Vi ser fram til å koble alle interesserte på utviklingen i DIVERSIFOOD. I første omgang vil vi formidle nyheter gjennom Landbruksnytt, nyhetsbrevet til Oikos for bønder, landbruksrådgivere og andre landbruksinteresserte, sier hun. Så vil andre formidlingsformer komme etter hvert. Om du er interesserte i å følge med på DIVERSIFOOD inviteres du til å abonnere på Landbruksnytt, avslutter Regine Andersen.

Du kan abonnere gratis på Landbruksnytt fra Oikos HER


DIVERSIFOOD er en del av EUs satsning på økologisk landbruk. Oikos er en av 21 partnere fra 12 land.  DIVERSIFOOD omfatter i alt 65 årsverk fordelt på fire år med en kostnadsramme på rundt 30 millioner kroner. Prosjektet er en del av EUs nye rammeprogram for forskning, Horizon 2020.

Annonsører

Samarbeidspartnere