Oikos vil gjøre det lettere å drive økologisk veksthus

01.07.2010
Mattilsynets forslag om å gjøre det lettere å drive økologisk veksthusproduksjon får støtte av Oikos - Økologisk Norge, i høringssvaret til nye regler om økologisk produksjon. Organisasjonen vil at vi i Norge skal fortsette med strengere regler enn EU når det gjelder forbud mot kobber som plantevernmiddel i bær og fruktproduksjonen og at økologiske kalver skal sikres minst tre dagers diing med mora.

Jakter du på økologiske agurker i norske butikker, er de ofte produsert hos Bjarne Myrhaug i Lier.  Nå vil Oikos gjøre det lettere å drive med økologiske veksthusproduksjon i Norge.  Foto: Oikos.

 

Krav til sauefjøs

På den andre siden ber Oikos om videreføring av unntaket om fast gulv for sauer og dermed fortsatt ja til at halve gulvet kan være spaltegulv.  Sauene i EU går ute hele året, så det er spesielt i Norge at de er inne og dermed blir det viktig å sikre tørre og rene sauer.

I organisasjonen har det vært debatt om sikring av lufting eller daglig utegang gjennom vinteren for sauene. Her skriver Oikos:

Vi vil likevel gå inn for at det fortsatt jobbes med tiltak slik at den generelle lufteregelen for økologisk husdyr også blir oppfylt. Økt kompetanse om velferd for (økologisk) sau, f.eks. gjennom krav til kompetansekurs, er også et tiltak vi vil framheve.

 

Om unntaket fra kravet om lausdrift for besetninger inntil 34 kyr

Oikos er enig i forslag til ny bestemmelse (§7) i forslaget til ny forskrift som innebærer videreføring av dagens bestemmelse om at i fjøs med  34 dyr og færre kan en ha båsfjøs med binding.  Dyra skal derimot sikres lufting. For alle nye fjøs har det i i flere år vært krav om at driften skal være basert på løsdrift, uansett antall dyr.

 

Om endrede bestemmelser for økologisk veksthusproduksjon

Oikos går inn for at forslaget til bestemmelser i ny forskrift blir gjort gjeldende. Dette vil gjøre det lettere å drive økologisk veksthusproduksjon i Norge. Den generelle bestemmelsen om at økologisk gjødsel skal brukes ligger fast, men kravet om at minst 50 % av totalnitrogenet skal komme fra økologisk produksjon blir opphevet i forslaget til ny norsk forskrift. Vi vil minne om at EUs rammeforordning nr. 834/2007, artikkel 12, pkt. 1, bokstav b generelt sier:

 

«Jordens frugtbarhed og biologiske aktivitet skal bevares og øges ved flerårig sædskifte, der også omfatter bælgplanter og andre grøngødningsafgrøder, og udbringing af husdyrgødning eller organisk materiale, begge helst komposteret, fra økologisk produktion.»

 

Fokuset på kompostering som metode for økt jordfruktbarhet blir i Norge ofte uteglemt. Kompostering er ofte ikke særlig praktisk ved intensiv økologisk veksthusproduksjon, men bør ikke glemmes.

 

Her kan du finne hele høringssvaret fra Oikos

 

Under Mattilsynets sider finner du en rekke utredninger som er bakgrunn for drøftinger som utvalget for økologisk regleverket har hentet inn.  De finner du ved å gå inn her. Se boksen til høyre for utreninger.

 Mattilsynet har også lovet å legge ut høringssvarene som kommer inn på sin hjemmeside. Debio har publisert sitt høringssvar.

Her kan du lese Mattilsynets høringsbrev og bakgrunnsdokumenter.

Annonsører

Samarbeidspartnere