Økobøndene tener meir

10.03.2011
Trass i lågare produksjon tener økologiske mjølkebønder 40.000 meir per årsverk enn andre mjølkebønder.Tala som Nationens oppslag bygger på er fra2008 og 2009, det er grunn til å tru at forskjellen mellom inntekter til økologiske og konvensjonelle bønder er lågare nå enn den gangen, seier Reidar Andestad, i Oikos - Økologsik Norge.

Mjølkebønder som driv økologisk tener i snitt over 40.000 kroner meir per årsverk enn bønder som driv konvensjonelt. Det viser ei undersøking lagt fram i dag av Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (Nilf).

 

Trass i langt lå­gare produksjon av mjølk og kjøtt på dei økologiske gardsbruka, så tener bøndene meir.

- Hø­gare prisar og større tilskot meir enn kompenserer for at produksjonen er mindre på dei økologiske mjølkebruka, seier rådgjevar Ole Kristian Stornes i Nilf.

Mindre mat, meir inntekt
Rekneskapane for 2009 er undersøkt for 28 økologiske mjølkebruk og samanlikna med 185 mjølkebruk med konvensjonell drift. Både gruppa med økobønder og konvensjonelle hadde 24 årskyr i snitt per bruk, og skal ifølgje Nilf derfor vere samanliknbare, skriv Nationen.

 

Den økologiske drifta gav 10 prosent lå­gare mjølkeproduksjon, 30 prosent lå­gare grasavlingar per dekar og over 40 prosent mindre kjøttproduksjon per bruk enn den konvensjonelle drifta.

 

Jordbruksarealet som blei brukt i den økologiske produksjonen var derimot over 20 prosent større enn arealet dei konvensjonelle bruka hadde tilgjengeleg.- Sidan grasavlingane er langt lå­gare i økologisk drift og lønsemda er best på mjølkeproduksjon, går mesteparten av grovfô­ret til mjølkekyrne. Det er lite att til hald av oksar. Ein faktor som også kan virke inn der er kravet om lufting av oksar i økologisk produksjon, seier Stornes, som ikkje utelukkar at det samla sett bidrar til at kjøttproduksjonen er liten på økologiske bruk.

Oikos vurdering av situasjonen nå

Ulike sammentreff som høg kunstgjødselpris og kraftfôrsituasjonen gjorde at det, ut fra NILFs undersøkelsesgruppe, at det var lønnsomt å være økomelkebonde i 2008 og 2009. Skulle interesseorganisasjonen for økologisk bønder, Oikos - Økologisk Norge, beklage det? Det gjør vi selvsagt ikke. Men det er viktig å vite at situasjonen i dag er annerledes. Det kom dessverre ikke fram i artikkelen i Nationen. Tine har siden 1.mars 2010 ikke tatt i mot nye økomelk produsenter som får økotillegget for melken og det er vanskeligere å få levert økologisk kjøtt til Nortura som en får økotilleggsbetaling for. Dette skyldes ubalanse i markedet, for få år siden var det for lite økologiske produkter, nå er det for mye. Slik vil det svinge, sier Reidar Andestad

Denne nye situasjonen fører til at omleggingstakten til økologisk landbruk er kraftig redusert og at nye produsenter som vil satse nå kommer ut med en helt annet dårligere økonomisk resultat enn tidligere. Dette er en trussel for utvikling av økologisk landbruk i Norge og for oppfølging av regjeringens 15 % målsetting. For de produsentene som er innenfor og får økomelktilleggsbetaling fra Tine er situasjonen bedre. Ut fra markedssituasjonen for økologiske produkter bruker vi i Oikos mye av vår energi og kreativitet på å prøve å påvirke markedet i positiv retning i samarbeid med en rekke andre aktører som dagligvarekjedene og KSL Matmerk.

Vår grunnholdning i Oikos har vært og er at det skal være minst like lønnsomt å produsere økologisk som konvensjonelt, dette har også vært staten si holdning i jordbruksoppgjøret og Bondelaget og Småbrukarlaget sin. Tallene for 2009 er historie, nå er det dessverre mer grunn til å være bekymret, sier han.

 

Her kan du lese heile saka hos Nationen

 

Her er oppslaget hos NILF

 

Nationen har nytt oppslag på nettet 10.3. som oppfølging av NILF tallene 

Annonsører

Samarbeidspartnere