Økolandbruk er klimavennlig matproduksjon

08.12.2010
- Økologisk landbruk har det største potensialet for reduksjon av klimagasser, sa fagrådgiver Berit Swensen i Oikos under ZERO10-konferansen i november. Fraværet av kunstgjødsel er den største klimafordelen i økologisk drift. Nye tall bekrefter tidligere antakelser om denne fordelen, samtidig som økolandbruket også har et forbedringspotensial.

Av Jon Magne Holten, jon.magne@oikos.no


Økologisk landbruk har klare fordeler i forhold til klimaet. Forskning viser at økologisk drift har et stort potensial i å binde karbon i jorda og samtidig forbedre og øke jordfruktbarheten. Økologisk drift har gjennomgående lavere utslipp av klimagasser per arealenhet enn konvensjonell drift, hovedsakelig fordi en ikke har behov for kunstgjødsel.

En svensk rapport viser at dagens økolandbruk i Sverige har redusert klimagassutslippene med 425 000 tonn CO2-ekvivalenter.

 

Last ned foredraget til Berit Swensen om økolandbruk og klima (pdf)

Mindre lystgass
Berit Swensen viste til norsk og svensk forskning som viser langt bedre nitrogenhushold og dermed lavere risiko for tap av lystgass (N2O) og nitrat fra økologisk landbruk.

Binder karbon i jord
Forskning fra Europa og USA viser et stort potensial for karbonbinding i økologisk jord. En britisk rapport viser 25 % høyere innhold av organisk materiale i økologisk jord, til tross for 15-30 % lavere avlinger.


Nye tall

Det har manglet gode tall om klimaeffekten av norsk økologisk landbruk, men nye foreløpige tall fra MiSA/NILF viser at økologisk kjøtt, melk og brød kommer bedre ut enn tilsvarende konvensjonelle produkter. Livssyklusanalyse (LCA) var metoden bak disse norske tallene.


Mindre energikrevende 
Kunstgjødselproduksjon er energikrevende. Det er gammelt nytt, men få visste kanskje at 40-60 % av jordbrukets totale energiforbruk kommer fra kunstgjødselframstilling. Et annet bilde er at 1 kg kunstgjødsel-nitrogen krever 1 kg olje for å produseres. Norge er i europeisk målestokk storforbrukere av kunstgjødsel-nitrogen, og ligger på ca 12 kg N per dekar. Nederland ligger over oss.


Klimatilpassing
Klimaendringene er trolig allerede under vei, trass i en kaldstart på vinteren i år. Og klimaendringer gjør at landbruket må tilpasse seg. Økologisk praksis og tankegang med mer humus i jorda og økt biologisk mangfold, gjør at økologisk landbruk er robust for klimaendringer.


Til tross for de klare klimafordelene til økologisk landbruk, har også denne driftsformen et forbedringspotensial. Lavere avlinger gjør at klimagassutslippene per produktenhet kan være omlag lik som for konvensjonelle produkter. Det er et klart behov for mer kunnskap framover for å redusere landbrukets klimaeffekt og gjøre det mer robust for klimaendringer. Tankegang og praksis i økologisk landbruk har mye å tilby her.

 

Nyttige lenker

>> Oikos-rapport 1-2010: Økologisk landbruk og klima (pdf)
>> Soil Carbon and Organic Farming- Soil Association

 

Annonsører

Samarbeidspartnere