Økologien oppe til vurdering

06.10.2011
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) skal i året som kommer gjennomføre en såkalt ”helhetsvurdering av økologisk produksjon og økologisk produsert mat”, på oppdrag fra Mattilsynet. Oikos – Økologisk Norge ønsker velkommen alle anstrengelser som øker kunnskapen om økologisk mat og produksjon; men setter likevel betydelige spørsmålstegn ved VKMs oppdrag og habilitet.

ER ØKOLOGISK BEDRE?

Mattilsynet gir i sitt oppdrag til VKM uttrykk for at økologisk mat ofte omtales som sunnere, bedre og mer eksklusiv enn tilsvarende konvensjonell mat. Samtidig, påpeker Mattilsynet, finner man også artikler som hevder det motsatte, og påstår at økologisk mat verken er sunnere, eller at produksjonen er mer miljøvennlig eller har bedre dyrevelferd enn konvensjonell mat.


På bakgrunn av dette, har Mattilsynet behov for en avklaring om i hvilken utstrekning eksisterende forskning kan påvise om det er forskjeller mellom økologiske produkter og produksjonsformer og konvensjonelle produkter og produksjonsformer. Og, i tilfelle hvilken betydning disse vil ha for folkehelse, dyrehelse, dyrevelferd og miljøet.

Utkastet til VKMs oppdrag fra Mattilsynet kan du lese her.

RISIKOVURDERING ELLER FØRE-VAR-PRINSIPP?

Høringsfristen for innspill til oppdraget gikk ut 1. september. Oikos - Økologisk Norge har i vårt høringsbrev påpekt en rekke utfordringer ved oppdraget.


Foreliggende oppdrag til VKM er begrenset til forhold som gjelder fremmedstoffer, som f.eks. kjemisk-syntetiske sprøytemidler (omtalt som plantevernmidler i oppdraget), tilsetningsstoffer, stråforkortere og legemidler, og den helsemessige betydning konsum av disse stoffene har. Derfor vil risikovurderinger av disse temaene ha interesse, hvor økologiske matvarer/produksjonsmetoder sammenlignes med konvensjonelle matvarer/produksjonsmetoder.


Oikos mener dette er svært relevante og viktige tema for (norsk) landbruk og matproduksjon. Men samtidig er det grunn til å påpeke at i følge prinsippet for risikovurderinger, vil fare/risiko for helseskade påpekes kun når visse grenser overskrides. Risikovurderinger skal videre bygge på foreliggende vitenskapelig data.


Oikos vil understreke at økologisk produksjon historisk sett bygger på et annet prinsipp enn prinsippet for risikovurdering, nemlig føre-var-prinsippet og forbrukernes ønsker og forventninger.

HELSEMESSIGE FORDELER?

I oppdraget skal VKM vurdere helsemessige effekter av inntak av økologisk mat for befolkninga. Oikos mener en slik vurdering vil være beheftet med stor grad av usikkerhet, blant annet fordi nåværende forbruk av økologisk mat i Norge er lavt, kun ca 1 prosent.

Oss bekjent finnes det ikke norsk, og lite internasjonal, forskning som direkte ser på sammenhengen mellom økologisk mat og helse. Oikos mener derfor at det mest relevante er at kunnskapsstatus kartlegges, og at en ikke minst peker på behovet for forskning framover.

FEIL Å BRUKE BEGREPET "HELHETSVURDERING"

Oikos har i tillegg kommentarer som går på de andre problemstillingene i oppdragset. Oikos vil kreve at begrepet «helhetsvurdering» ikke brukes, fordi sentrale områder for økologisk produksjon ikke er del av oppdraget.
Den økologiske landbrukssektoren skal etterkomme en forbrukeretterspørsel etter økologiske produkter, det skal levere offentlige goder som bygdeutvikling, i tillegg til å bidra til høy dyrevelferd og beskytte miljøet, inklusiv å øke det biologiske mangfoldet.


Et sentralt prinsipp i økologisk produksjon er videre at metodene skal bygge på naturens kretsløp og prosesser, og det skal minimere bruken av eksterne (naturressurser). Blant slike naturressurser er ikke-fornybare naturressurser som fossil energi (behøves for kunstgjødselframstilling) og fosfatstein (en viktig bestanddel i kunstgjødsel). Landbruket slipper dessuten ut klimagasser, og en vet at driftsmetode er en viktig faktor.


Disse sentrale problemstillingene blir i svært liten grad nevnt i oppdraget, og det vil derfor være feil å bruke begrepet «helhetsvurdering», mener Oikos - Økologisk Norge.

 

>> Last ned Oikos fullstendige høringssvar om VKM-oppdraget (PDF)


- Kort gjennomgang av status innen temaet øko-mat og helse gis her av Bioforsk Økologisk.

 

- Internasjonal forskning på temaet øko-mat og helse finner du bl.a. her hos FQH.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere