Økologisk landbruk i ny regjeringserklæring

19.09.2009
Oikos har laget brev til Jens Stotenberg, Kristin Halvorsen og Liv Signe Navarsete med innspill til ny tekst om økologisk landbruk i en ny regjeringserklæring. Oikos foreslår at 15% målet skal stå fast , men at gjennomføringen knyttes til år 2020.

Til Senterpartiet ved Liv Signe Navarsete

Til SV ved Kristin Halvorsen

Til Arbeiderpartiet ved Jens Stoltenberg

 

 

 

Oslo, 18. september 2009

 

Innspill til Soria Moria 2 - økologisk landbruk

 

Oikos, fellesorganisasjon for økologisk produksjon og forbruk, har noen forslag til endringer i en ny Soria Moria-erklæring.

 

Oppretthold 15%-målet!

Regjeringen står fast på at 15 % av landbruksproduksjon og matforbruk i Norge skal være økologisk, fordi dette er viktig på grunn av miljø, klima og helse.  Økologisk landbruk blir dermed en spydspiss for et mer miljøvennlig landbruk i Norge.

 

Målet skal nås i 2020 - vi innser at 2015 vil bli for kort tid. 

 

Oikos foreslår følgende tiltak:

Forpliktende offentlige innkjøp av økologisk mat

For å fremme måloppnåelsen går regjeringen inn for at 15 % av offentlige innkjøp av mat blir økologiske og at innkjøpsreglement, anbud og avtaler blir utformet slik at dette blir fulgt opp.

 

Økologisk skolefrukt

Gjennom ordningen med offentlig skolefrukt blir det lagt inn en valgmulighet som gjør at skoler kan velge økologisk frukt og grønt, uten å måtte betale mer for dette, målet her er at minst 30 % av skolefrukta skal være økologisk.

 

Andre forslag:

Grønne arbeidsplasser

Prioritere klima- og miljøvennlig landbruksvirksomhet som bidrar til flere grønne arbeidsplasser og helhetlig forståelse av landbrukets rolle i forhold til vern av kulturlandskap spesielt og naturen generelt, gjerne i kombinasjon med økoturisme.

Under landbruk eller arbeidsmarked/inkludering
Bidra til økt fokus på grønn omsorg/Inn på tunet og forbedre den økonomiske støtteordningen for dette, slik at det også blir et godt integreringstiltak i kommunene for flyktninger (innvandrere) med interesse for landbruk.

Under Næringspolitikk
Stimulere til klima- og miljøvennlig næringsvirksomhet ved at Innovasjon Norge og de offentlige støtta såkornfondene prioriterer finansiell støtte til bedrifter som er "grønne"/bidrar til mindre klimagassutslipp og forurensing. Bedrifter som per i dag driver forurensende virksomhet og som ønsker å legge om til mer miljøvennlig/ økologisk produksjon bør få omleggingstilskudd, også utenfor landbruket (f.eks. for å styrke det som er igjen av tekstilvirksomhet).

 

Vennlig hilsen

Oikos

 

Reidar Andestad

Daglig leder

Mobil 412 71 664 | Tlf 23 10 96 45 | reidar@oikos.no | www.oikos.no

Annonsører

Samarbeidspartnere