Økologisk mer effektivt enn antatt

18.12.2014
Økologisk dyrking kan produsere nok mat til verdens befolkning, viser ny studie. Resultatene fra den omfattende metastudien viser at forskjellen mellom konvensjonell og økologisk produksjon i gjennomsnitt er 19,2 prosent. Driver man effektivt økologisk vekselbruk reduseres forskjellen til 8 prosent. For belgvekster er avlingsutbyttet likt.

Hovedargumentet mot økologisk dyrking av mat har vært at det vil kreve langt større arealer å dyrke tilsvarende avlinger, ettersom effektiviteten er antatt langt dårligere. Nå viser en metaanalyse basert på 1000 observasjoner, fordelt på 115 studier, at argumentet ikke er basert på grundige nok fakta. Metastudiens datagrunnlag er tre ganger større enn noen tidligere studie som har sammenlignet økologisk og konvensjonell produksjon. Artikkelen er publisert av det prestisjetunge Royal Society i Storbritannia, i det fagfellevurderte tidsskriftet Proceedings B.

Kunstgjødselets evne til å øke avlinger avtar
-Det globale behovet for mat er forventet å øke betydelig de kommende 50 årene. I den forbindelse er det avgjørende å se nøye på økologisk produksjon av mat, sier Claire Kremen professor ved Enviromental Science, Policy and Management fakultetet ved Universitetet i Berkeley, California til avisen The Independent. - Dette fordi vi i tillegg til miljøødeleggelsene fra industrijordbruket ser at kunstgjødselets evne til å øke avlingene nå avtar, sier professor Kremen.

Kritikken mot industrilandbruket har økt den siste tiden. Kritikken handler om den ukritiske bruken av kunstgjødsel, som både er svært energikrevende å fremstille, benytter ikke-fornybare ressurser og har konsekvenser for jordliv og ernæringskvalitet. Den handler også om avhengigheten av sprøytemidler som påviselig har redusert andelen bier og andre pollinerende insekter, og som medfører sprøytemiddelrester i maten. Hvordan sprøytemiddelrestene vil påvirke oss på sikt er kjenner vi foreløpig ikke konsekvensene av. Dessuten handler kritikken om legemiddelbruken hos kjøttprodusenter, som har medført massiv oppblomstring av antibiotikaresistente bakterier hos kylling og svin. Det viser med all tydelighet at industrilandbruket ikke er bærekraftig. Hele tiden har øko-kritikerne fremholdt at det ikke finnes noe reelt alternativ ettersom økologisk produksjon er for ineffektiv. Med den nye studien har bildet endret seg.

Små forskjeller
Metastudien fra Berkeley-universitetet fant en gjennomsnittlig forskjell mellom økologisk og konvensjonell drift på 19,2 prosent. Gårdbrukerne som gjennomførte de økologiske prinsippene med vekselbruk og ulike sorter på samme åker reduserte forskjellen til 8 prosent. For belgvekster som bønner, erter og linser var det ingen signifikant forskjell i avlingsnivå.

Reelle avlingstall
-Dette er svært gode nyheter. Vi har alltid stusset over produktivitets-tallene for økologisk jordbruk som enkelte har benyttet i den norske debatten. Den foreliggende studien er basert på omfattende data, utledet og analysert med solid metodebruk. Resultatene endrer premissene vesentlig for debatten om matsikkerhet med økologisk jordbruk, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos - Økologisk Norge.

Det rådende jordbruksparadigmet vakler
- Den nye metastudien understreker det forskere tidligere i år er kommet fram til, nemlig at produktivitetsveksten i det konvensjonelle jordbruket stagnerer i sentrale korndyrkingsområder i verden. Dette er et alvorlig signal, sier Regine Andersen. - Dessuten viser en sentral FN-rapport at økt kunstgjødselbruk er den viktigste årsaken til at klimautslippene fra jordbruket øker. I tillegg kunngjorde FNs klimapanel tidligere i år at intensivt jordbruk ikke er robust til å møte klimautfordringer med mer tørke, flom og ekstremvær. Også tidligere forskningsrapporter, blant annet den store IAASTD-rapporten fra 2008 viser at det rådende jordbruksparadigmet vakler, påpeker hun. -En forskningsrapport fra UNCTAD, slår fast at verden trenger et paradigme-skifte fra grønn revolusjon til økologisk intensivering. Wake up before it is too late, heter den. Derfor er det gledelig nytt at økologisk jordbruk faktisk er så mye mer effektivt enn tidligere antatt, sier Andersen.

Økologisk jordbruk for verdens fattige
En FN-rapport peker på at økologiske metoder på familiebaserte småbruk er det som sørger for trygg matforsyning for flest mennesker i verden, og som gir høyest avlinger i de fattige landene. FNs’ spesialrapportør for retten til mat og direktøren for FNs miljøprogram har gått ut med dette og tatt til orde for å satse på agroøkologi for å redusere sult og fattigdom, skriver Andersen i en kronikk i Dagens næringsliv.

Studien er omtalt i The Independent

Her kan du se hele forskningsrapporten

Les hele Regine Andersens kronikk i Dagens Næringsliv om økologisk mat og matproduksjon

Annonsører

Samarbeidspartnere