Økologisk satsing i Hedmark og Oppland

13.12.2009
En rekke nye tiltak for økt produksjon lanseres i Økologisk handlingsplan for 2010- 2015 for Hedmark og Oppland. Ambisjonsnivået er det samme som for regjeringen, 15% økologisk produksjon og handel i Oppland og Hedmark innen 2020. Forskjellige fortrinn og kompetanse i ulike deler av regionen skal utnyttes for å skape ny vekst.

Norgarden Aukrust i Lom var en av de første økologiske gårdsbruka i regionen.  Her bor en av Norges mest kjente økologiske bønder, Ola Aukrust, ekspert på produksjon av økologiske urter. Selskapet Øko-Urt har også sitt utsalg her. Foto: Norgarden.

 

Oppsummering 

Her er tiltak innen kompetanseheving, nettverksbygging, veiledning, bevisstgjøring av forbrukere, finne løsninger på agronomiske utfordringer som ugras, sykdommer og skadedyr, stimulere til utveksling av husdyrgjødsel, stimulere til samarbeidsmodeller for jordleie, etablere framfôringsenheter for økologiske okser, finne kostnadseffektive bygningsløsninger, og mer.

 

Flere kommuner i regionen ligger langt fremme i omlegging til økologisk areal, de siste årene har det stoppet litt opp, dette er det handlingsplanen skal gjøre noe med.  Handlingsplanen gir en kortfatta oversikt og nyttige plansjer over status for økologisk produksjon i Oppland og Hedmark.

 

Det satt ned en styringsgruppe der Bondelaget, Småbrukarlaget og Oikos Innlandet blant annet er med.

 

Nordens Safran kaller Aukrust sine ringblomster.  Tørka ringblomster er salgsvinner fra Norgarden Aukrust. Du finner mer om virksomheten på Norgarden Aukurst her.

 

Et lite utdrag av den økologiske handlingsplanen:

 

Strategier:

1. De ulike regioners produksjonsfortrinn skal utnyttes ved å satse spesielt på:

- Korn på Hadeland, Hedmarken og Solør

- Potet- og grønnsaksproduksjon Østre Toten og på Hedmarken og settepotetproduksjon i Valdres

og Nord-Østerdal.

- Melk og kjøttproduksjonen i Nord Østerdal, Hedmarken, Valdres og Vestoppland.

- Sauehold Nord Østerdal, Gudbrandsdalen og Valdres

 

2. Fylkesmannen skal være pådriver for økt satsing på økt forbruk av økologiske matvarer.

 

3. Søknader om BU-midler til økologiske prosjekter gis prioritet i næringsstrategier for Hedmark og Oppland.

 

Satsingsområder:

Tiltak for å beholde etablerte øko-produsenter og rekruttere nye øko-produsenter:

- Kompetanseheving

- Nettverksbygging

- Veiledning

- Få frem økonomiske kalkyler

 

Informasjon og bevisstgjøring av allmennheten:

- Utarbeidelse av informasjonsmateriale

 

Bidra til å løse agronomiske utfordringer:

- f.eks næringskilder, ugras, sykdommer og skadedyr

 

Korn:

- Bidra til økt næringstilgang i kornproduksjon ved å stimulere til samarbeidsmodeller for utveksling av husdyrgjødsel

- Dokumentere effekt av fangvekster/ etterkulturer

 

Grøntproduksjon og poteter:

- Bidra til bedre vekstskifte ved å stimulere til samarbeidsmodeller for jordleie ("jordbank")

- Bidra til økt potetproduksjon ved å støtte opp under tiltak for å produsere sjukdomsfrie settepoteter

 

 

Her kommer det egg fra Toten eggpakkeri. 

 

Melk og storfe

- Etablere framfôringsenheter for økologiske okser

- Økt kjøttproduksjon hos økologiske mjølkeprodusenter

- Rasjonelle og kostnadseffektive bygningsløsninger for økologisk mjølkeproduksjon og

storfekjøttproduksjon

 

Sau

- Bedre utnyttelse av grovforarealene for å øke avlinga

- Rasjonelle og kostnadseffektive byggningsløsninger for sau

 

Forbruk/ omsetning

- Kantiner

- Helsevesen

- Bruke erfaringer fra Økoløft-prosjektene og andre markeds/ forbruksprosjekter for å bidra til

økt salg av økologiske produkter.

- Tilrettelegging for aktiviteter som bidrar til å spre informasjon om økologisk landbruk og

fremmer salg av økologiske produkter lokalt og regionalt.

 

Link til Økologisk handlingsplan for Oppland og Hedemark.  

Annonsører

Samarbeidspartnere