Økologisk vurdering av Bondelagets prinsipprogram - Oikos ikke adgang til landsmøtet

09.06.2009
Ingen økologisk 15%-målsetting i forslaget til prinsipprogram for Bondelaget. Dette er styringsdokumentet for organisasjonen som har landsmøte i Bodø 10.-12. juni. På landsmøtet får ikke Oikos slippe til som observatør.

Oikos fikk ikke adgang til Bondelagets landsmøte

Oikos ved daglig leder Reidar Andestad spurte Bondelaget i e-post av 27. mai om han kunne få møte som gjest eller observatør på Bondelagets årsmøte 10.-12. juni i Bodø.  Til dette fikk organisasjonen nei, men melding om at dette kan bli endret for neste landsmøte.

- Vi ønsker Bondelaget lykke til med landsmøtet og med å få på plass tiltak for å styrke norsk matproduksjon, sier Reidar Andestad. 

Andestad forteller at han var overrasket over Bondelagets avslag. Han vil ikke spekulere i grunn for avslaget bortsett fra at Oikos sin henvendelse sikkert kom litt sent.

 

Oikos inviterte Bondelaget til sitt landsmøte i mars 2009 og en representant fra Vestfold Bondelag stilte opp. Oikos har i flere år deltatt på Småbrukarlaget sine landsmøter, og tilsvarende har Småbrukarlaget vært invitert til Oikos sine landsmøter.

Bildet: Pål Haugstad er avtroppende leder i Bondelaget.

 

Hvordan står det til med økologisk tenking i Bondelaget?

Vi har tatt en liten sjekk og har limt inn noen sentral punkt fra Bondelagets prinsipprogram under. Der økologisk er nevnt er teksten uthevet.  

- Vi er skuffet over at Bondelaget ikke ser ut til å ville binde seg til den økologiske 15%-målsettingen som er sentral i regjeringens landbrukspolitikk, sier Reidar Andestad i Oikos.


Utdrag fra Bondelagets innstilling til prinsipprogram:  


§ 1. Formål (utdrag)
Norges Bondelag har til formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Norges Bondelag er partipolitisk nøytralt.

 

Arbeidsform

Norges Bondelag har en tosidig arbeidsform. Kamp, påvirkning og deltagelse i en bred samfunnsdebatt kombineres med forhandlingsrollen. Kamp for rammevilkårene må foregå samtidig som forhandlingsveien utnyttes maksimalt. Norges Bondelag skal være en sterk og troverdig forhandlingspart på alle forvaltningsnivå. For å ha størst mulig innflytelse på landbrukspolitikken er det av stor betydning å bygge allianser med andre grupper.

 

Matforsyning - matmarkedet

 • Norsk landbruk skal dekke etterspørselen av de matvarene vi har forutsetning for å produsere. 
 • Prisen på matvarer må stå i forhold til det generelle kostnadsnivået og til kostnadene i produksjonen. 
 • Sammenhengen mellom pris og kvalitet må synliggjøres overfor forbruker og produsent.
 • Økologiske produkter må over tid kunne ta ut en pris i markedet som avspeiler merkostnadene i  primærproduksjonen og foredling.
 • Næringsmiddelindustrien må ha rammebetingelser som sikrer næringa avsetning for sine produkter  
 • Det må fortsatt være sterkt fokus på maktkonsentrasjonen i dagligvarehandelen  
 • Bondens Marked og andre nye markedskanaler må utvikles videre for å sikre produsentene økte  inntektsmuligheter knyttet til lokal mat og matspesialiteter

 

Energi og klima

 • Biogassproduksjon fra husdyrgjødsel og organisk avfall skal innarbeide i landbrukets verdikjede  
 • FoU-arbeid økes under områdene energi og klima, spesielt mot klimatilpasset sortsutvikling bio- logisk bekjempning av skadedyr og sjukdommer  
 • Kretsløpstankegangen må legges til grunn ved bruk av f.eks. organisk avfall og biorest.

Ressurs og miljø

 • Stimulerende tiltak til økt grøfting må iverksettes for å redusere negative miljøpåvirkninger

Kvalitetsproduksjon

 • Det skal satses videre på økologisk landbruk og en økologisering av det tradisjonelle landbruket. Et  sterkt økologisk landbruk tuftet på prinsipper om lokal ressursutnyttelse og god agronomisk praksis, vil ha en effekt for hele landbruket i retning av en økt miljøtankegang.


Tekstene over er utdrag av styrets innstilling for nytt 4-årig prinsipprogram for Bondelaget. 


>> Les hele Bondelagets innstilling til prinsipprogram her

 

Annonsører

Samarbeidspartnere