Oljefondet har investert milliarder i store sprøytemiddelselskaper

22.03.2011
Det norske Oljefondet har investert mange milliarder i verdens største selskaper innen sprøytemidler og genmanipulerte planter.
- Norge må trekke seg ut av slike selskaper, sier Reidar Andestad i Oikos – Økologisk Norge og og viser til høy dødelighet og miljøskade på grunn av sprøytemiddelbruk.

Oljefondet ved Yngve Slyngstad må rydde opp og trekke store investeringer ut av giftselskaper som Monsanto og Bayer, sier Oikos - Økologisk Norge ved daglig leder Reidar Andestad. Foto: NB ved Nancy Bundt.

 

Helse og miljøskadelige investeringer

-Det jeg er mest stolt av som nordmann er at vi i Norge har etablert et Oljefond (Statens Pensjonsfond Utland) med etiske retningslinjer som fører til at andre finansfond og institusjoner i verden blir påvirket til å trekke i samme retning, seier daglig leder i Oikos - Økologisk Norge, Reidar Andestad.  Åpenheten rundt Oljefondet gjør også at vi kan ha en samfunnsetisk debatt i Norge som er svært viktig. Men det er svært bekymringsfullt at vi på tross av dette, fortsatt investerer i de største kjemiselskapene i verden som fremmer sprøytemiddelgift. Det fører til mange dødsfall hvert år og de samme selskapene dominerer utviklingen av genmodifiserte planter og frø.


Ber Finansdepartementet og Etisk råd om å gripe inn

Oikos - Økologisk Norge ber Etisk råd om å gripe inn, og Finansdepartementet  må endre retningslinjene til Oljefondet slik at investering i slike selskaper blir stoppet. Dette kan vi ikke være bekjent av, sier Reidar Andestad.

 

Oljefondet har følgende plasseringer i sprøytemiddel- og GMO-selskaper:

 

Bayer AG                                                             nesten 7 milliarder

Syngenta (kun landbrukskjemi)                             nesten 3 milliarder

Monsanto                                                            i overkant 2 milliarder

Bayer Crop Science India                                       nesten 37 millioner

 

Ingen begrensinger på Agrokjemi-investeringer utenom ved barnearbeid?

Oljefondet er også inne med 0,1 % i Kumiai Chemicals i Japan. Investeringen er på beskjedne 235.000 kr. Selskapet står bak plantevernmidlet Frupica som er vurdert mulig kreftframkallende av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) og ligger til godkjenning hos Mattilsynet. (Dette er relevant i forhold til jordbærdyrking).

 

-Søker vi på Monsanto/Bayer etc hos Oljefondet kommer kampen mot barnearbeid opp, som er viktig. Utover det har vi ikke funnet noen reservasjoner i forhold til den agrokjemiske industrien. I NOU fra 2003 uttales det at der ikke skal være negativ filtrering i forhold til dette, sier Reidar Andestad.

 

----

 

Retningslinjene for Oljefondet, fastsatt av Finansdepartementet:

Retningslinjer for observasjon og utelukkelse av selskaper fra Statens pensjonsfond utlands investeringsunivers

Fastsatt av Finansdepartementet 1. mars 2010 i medhold av lov 21. desember 2005 nr. 123 om Statens pensjonsfond § 7

 § 1. Virkeområde

(1)   Disse retningslinjene gjelder for Finansdepartementet, Etikkrådet og Norges Banks arbeid med utelukkelse og observasjon av selskaper.

(2)   Retningslinjene omfatter investeringene i fondets aksje- og obligasjonsportefølje, samt instrumenter i fondets eiendomsportefølje utstedt av selskaper som er tatt opp til notering på regulert markedsplass.

 

§ 2. Utelukkelse av selskaper fra fondets investeringsunivers

(1)   Fondets midler skal ikke være investert i selskaper som selv eller gjennom enheter de kontrollerer:

a)    produserer våpen som ved normal anvendelse bryter med grunnleggende humanitære prinsipper

b)    produserer tobakk

c)     selger våpen eller militært materiell til stater nevnt i punkt 3.2 i retningslinjene for forvaltningen av SPU.

(2)   Departementet treffer beslutning om å utelukke selskaper som nevnt i første ledd fra fondets investeringsunivers etter råd fra Etikkrådet.

(3)   Finansdepartementet kan etter råd fra Etikkrådet utelukke selskaper fra fondets investeringsunivers der det er en uakseptabel risiko for at selskapet medvirker til eller selv er ansvarlig for:

a)    grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene som for eksempel drap, tortur, frihetsberøvelse, tvangsarbeid, de verste former for barnearbeid

b)     alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner

c)     alvorlig miljøskade 

d)     grov korrupsjon

e)     andre særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer

(4)    I vurderingen av om selskapet skal utelukkes etter tredje ledd, kan departementet bl.a. legge vekt på sannsynligheten for framtidige normbrudd, normbruddets alvor og omfang, forbindelsen mellom normbruddene og selskapet fondet er investert i, om selskapet gjør det som med rimelighet kan forventes for å redusere risikoen for framtidige normbrudd innenfor en rimelig tidshorisont, selskapets retningslinjer for og arbeid med ivaretakelse av god selskapsstyring, miljø og sosiale forhold og om selskapet bidrar i positiv retning overfor dem som rammes eller tidligere har blitt rammet av selskapets atferd.

(5)    Departementet skal sørge for at saken er tilstrekkelig opplyst før beslutning om utelukkelse treffes. Før utelukkelse etter tredje ledd besluttes, skal departementet vurdere om andre virkemidler kan være bedre egnet til å redusere risikoen for fortsatt normbrudd eller av andre årsaker kan være mer hensiktsmessige. Departementet kan be om Norges Banks uttalelse i saken, herunder om eierskapsutøvelse kan redusere risikoen for framtidige normbrudd.

 

§ 3. Observasjon av selskaper

(1)    Departementet kan på grunnlag av tilrådning fra Etikkrådet etter § 4 fjerde eller femte ledd beslutte å sette et selskap til observasjon. Observasjon kan besluttes der det er tvil om vilkårene for utelukkelse er oppfylt, om utviklingen framover i tid eller der det av andre årsaker finnes hensiktsmessig. Det skal jevnlig foretas en vurdering av om selskapet fortsatt skal stå til observasjon.

(2)    Beslutning om observasjon gjøres offentlig kjent, med mindre særlige hensyn tilsier at beslutningen bare skal gjøres kjent for Norges Bank og Etikkrådet.

 

§ 4. Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland - oppnevning og mandat

(1)    Finansdepartementet oppnevner Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland. Rådet skal bestå av fem medlemmer. Rådet skal ha sitt eget sekretariat.

(2)    Rådet skal overvåke fondets portefølje med sikte på å avdekke om selskaper medvirker til eller selv er ansvarlig for uetisk atferd eller produksjon som nevnt i § 2 første og tredje ledd.

(3)    Rådet gir etter anmodning fra Finansdepartementet tilrådning om hvorvidt en investering kan være i strid med Norges folkerettslige forpliktelser.

(4)    Rådet gir tilrådning om utelukkelse etter kriteriene i § 2 første og tredje ledd.

(5)    Rådet kan gi tilråding om at et selskap settes under observasjon, jf. § 3.

 

§ 5.  Etikkrådets arbeid

(1)    Rådet tar opp saker etter § 4 fjerde og femte ledd på eget initiativ eller etter anmodning fra Finansdepartementet. Etikkrådet skal utarbeide prinsipper som ligger til grunn for rådets utvalg av selskaper for nærmere undersøkelse. Prinsippene skal offentliggjøres.  

(2)     Rådet innhenter nødvendig informasjon på fritt grunnlag og sørger for at saken er godt opplyst før tilrådning om utelukkelse fra investeringsuniverset gis.

(3)     Et selskap som vurderes for utelukkelse, skal gis mulighet til å framlegge informasjon og synspunkter for Etikkrådet tidlig i prosessen. Rådet skal i denne sammenheng klargjøre overfor selskapet hvilke forhold som kan danne grunnlag for utelukkelse. Vurderer rådet å tilrå utelukkelse, skal utkast til tilrådning forelegges selskapet til uttalelse.

(4)     Rådet skal begrunne sine tilrådninger. Begrunnelsen skal bl.a. omfatte en framstilling av saken, rådets vurdering av aktuelle utelukkelsesgrunnlag samt selskapets eventuelle merknader i saken. Beskrivelsen av sakens faktiske forhold skal så langt som mulig være basert på etterprøvbart kildemateriale og kildene skal angis i tilrådningen, med mindre særlige hensyn tilsier noe annet. Vurderingen av aktuelle utelukkelsesgrunnlag skal angi relevante faktiske og rettslige kilder og de hensyn som etter rådets syn bør tillegges vekt. I saker som gjelder utelukkelse etter § 2 tredje ledd skal tilrådningen så langt det er hensiktsmessig også gi en vurdering av forholdene som er nevnt i § 2 fjerde ledd.

(5)    Rådet skal rutinemessig vurdere om grunnlaget for utelukkelse fortsatt er til stede og kan på bakgrunn av ny informasjon anbefale Finansdepartementet at utelukkelse oppheves.

(6)     Rutiner for rådets behandling av saker som gjelder spørsmål om en beslutning om utelukkelse skal oppheves, skal være offentlig tilgjengelig. Selskap som er utelukket skal informeres særskilt om rutinene.

(7)     Finansdepartementet offentliggjør Etikkrådets tilrådninger når aktuelle verdipapirer er avhendet, eller når departementet har fattet endelig beslutning om ikke å følge Etikkrådets tilrådning.

(8)     Rådet skal avgi årlig rapport om sin virksomhet til Finansdepartementet.

 

§ 6. Informasjonsutveksling og koordinering mellom Norges Bank og Etikkrådet

(1)    Det skal jevnlig avholdes møter mellom Finansdepartementet, Etikkrådet og Norges Bank for å utveksle informasjon om arbeid med eierskapsutøvelse og Etikkrådets overvåking av porteføljen.

(2)    Etikkrådet og Norges Bank skal ha rutiner som sørger for at eventuell kontakt med samme selskap er koordinert.

(3)    Etikkrådet kan be Norges Bank om opplysninger om hvordan konkrete selskaper er håndtert i eierskapsutøvelsen. Etikkrådet kan be om Norges Banks uttalelse om andre forhold som vedrører disse selskapene. Norges Bank kan be Etikkrådet om å stille sine vurderinger av enkeltselskaper til disposisjon.

 

§ 7. Melding om utelukkelse

(1)    Finansdepartementet skal gi Norges Bank melding om at et selskap er utelukket fra investeringsuniverset. Norges Bank skal gis en frist på to kalendermåneder til å gjennomføre nedsalg. Norges Bank skal så snart nedsalg er gjennomført gi melding til departementet.

(2)    Norges Bank skal på departementets anmodning meddele det berørte selskapet departementets beslutning om utelukkelse med begrunnelse.

 

§ 8. Liste over utelukkede selskaper

Departementet skal føre en offentlig liste over selskaper som er utelukket fra fondets investeringsunivers eller satt til offentlig observasjon.

 

§ 9. Ikrafttredelse

Retningslinjene gjelder fra 1. mars 2010. Fra samme tidspunkt oppheves Etiske retningslinjer for Statens pensjonsfond - Utland fastsatt av Finansdepartementet 19. november 2004.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere