Parallellproduksjon drøftes med LMD

08.03.2011
-Øygunn Østhagen hadde en orientering om parallellproduksjon på siste møtet i Regelverksutvalget (RVU) som ligger under Mattilsynet (MT). Dette har vært tema på kontaktmøtene mellom Norsk Landbruksrådgiving (NLR) og Debio i høst. MT ser at praksis for spesielt ettårige vekster bør strammes inn. Det har bla vært tillatt å bruke kornsorter som ikke er lett å skille verken på åker eller lager, men kun ved analyse. I regelverket står det at plantesorter skal være ”lett å skille fra hverandre”, og MT mener å sende prøve for analyse ikke oppfyller krav i regelverket.

 

Danmark og Sverige har tilsvarende forståelse av regelverket, og legger vekt på at sortene skal være lett å skille. Vi ser imidlertid at innstramming av dagens praksis kan få noen konsekvenser for den økologiske produksjonen, og MT har derfor tatt denne saken opp med LMD for å få nærmere føringer for håndtering av parallellproduksjon. Det skal være møte mellom MT og LMD 16. mars. MT skal lage skriftlig veiledning og rammer for parallell-produksjon, men avventer føringer fra LMD.

 

 

Følgende innspill kom fram gjennom diskusjon av temaet:

  • Gerald Altena stilte spørsmål til RVU sin rolle i denne sammenheng. Det ble blant annet nevnt at RVU skal gi faglige innspill og belyse problemstillinger overfor MT.
  • Det ble positivt mottatt i møtet at MT har tatt opp parallellproduksjon videre med LMD.
  • Et grunnleggende økologisk prinsipp er at parallellproduksjon er uønsket, men det er imidlertid gitt muligheter i regelverket for unntak. Det er et mål å begrense parallellproduksjon, siden det er et området som er kritisk i forhold til svindel og feil, som kan medføre at konvensjonelle produkter blir solgt som økologiske i markedet. Det er viktig å sikre forbrukernes tillitt til økologiske produkter.
  • Vanskelig markedssituasjon medfører at flere produsenter er avhengig av muligheter for parallellproduksjon for å produsere økologiske produkter. Eksempel her er grøntsektoren. Blir dette for vanskelig, kan det hemme videre økning i den økologiske produksjonen.
  • Det er delte meninger mellom Debio-inspektører i synet på parallellproduksjon, og hvilke utfordringer det er i forhold til tilsyn med slike produsenter.  
  • Viktig med forutsigbarhet og overgangsordninger for produsentene.
  • MT og Debio ønsker i utgangspunktet ikke å godkjenne sortslister i forhold til hva som er "lett å skille". I utgangspunktet kan det være produsenten sitt ansvar, og gjerne i samråd med rådgivningstjenesten, å dokumentere at sorter er "lett å skille". Nærmere avklaring om dette blir tatt etter møtet med LMD.

 

MT gir nærmere informasjon etter møtet med LMD. Med bakgrunn i føringer fra LMD, kan RVU vurdere videre framdrift og behov for innspill til MT. RVU har midler til å gjennomføre utredning dersom det er behov for det

 

 

Dette er utdrag av protokollen fra møtet i Regelverksutvalget 24.02.2011.  Hele referatet finner du snart på på Mattilsynetshjemmeside

Annonsører

Samarbeidspartnere