Rapport som skal være grunnlagsmateriale for jordbruksforhandlingene i 2007

01.02.2007
For å meisle ut en politikk for å nå regjeringens mål om 15 % økologisk, er det nedsatt en interdepartemental arbeidsgruppe som skal utarbeide en strategi. I forbindelse med arbeidet ble det nedsatt en underarbeidsgruppe - ”Jordbruksgruppen” - som fikk i oppdrag å se nærmere på hvilke tiltak som er nødvendig for å øke den økologiske landbruksproduksjonen.

Her kan du lese rapporten fra jordbruksgruppen.


Jordbruksgruppen har vært sammensatt med representanter fra jordbruksavtalepartene og Oikos - Økologisk Landslag. Gruppen la fram sin rapport med forslag til tiltak for den interdepartementale gruppen 12. desember.

Link til Landbruks- og matdepartementets hjemmeside med viderelink til rapporten (i pdf-format). Trykk her.


Arbeidsgruppen legger til grunn at bønder som driver økologisk skal ha muligheter til et økonomisk utkomme som er minst på linje med øvrig landbruksdrift. Tiltak som gruppen foreslår er bl.a.:

* Gjeldende ordning med omleggingstilskudd opprettholdes for å stimulere til omlegging, men satsene reduseres til fordel for økte tilskudd til ferdig omlagt areal og til husdyrhold
* Videreføre ordningen med at statlige andeler av solgte melkekvoter prioriteres for salg til økologiske bruk
* Styrket veiledningstjeneste som er spesielt innrettet på økologisk melkeproduksjon
* Videreføre satsingsprogram på økologisk sau og lam
* Formidlingstjeneste for økologiske livdyr
* Økte rammer for fylkesvise bygdeutviklingsmidler for å kunne følge opp det økte investeringsbehovet innen økologisk landbruk
* Videreføre og styrke utviklingstiltakene til økologisk landbruk og økt satsing på forskning
* Bedre utdanningstilbudet
* Utvalg for regelarbeid

Gruppens forslag for 2008 innebærer en økning på 33 millioner over jordbruksavtalen i forhold til 2007, fra 150 millioner kr til 183 millioner kr.

 

Annonsører

Samarbeidspartnere