Regjeringserklæringen sier 15 % økoandel i 2020

07.10.2009
-Det er gledelig at regjeringen slår fast på 15 % målsettingen for økologisk produksjon og forbruk. Den er viktig for å gjøre norsk landbruk mer miljø- og klimavennlig. Oikos foreslo at gjennomføringsåret skulle settes til 2020, slik regjeringen nå har bestemt. Det er langt igjen til 15 % målet kan nås, derfor må tempo og trykk på tiltak økes fra nå av for å komme i havn, sier Reidar Andestad, daglig leder i Oikos.

Regjeringen Stoltenberg II står fast på 15% målsettingen og høster applaus fra Oikos for det.

 

Ikke noe om offentlige innkjøp

Oikos hadde også spilt inn forslag om at regjerignen skal binde seg til at 15% av offentlige matinnkjøp skal være økologiske i løpet av perioden og at økologisk skolefrukt skal opp på 30%.  Dette er dessverre ikke omtalt i regjeringserklæringen, derfor vil Oikos jobbe med å fremme dette på nytt i andre sammenhenger, sier Reidar Andestad.  Begge disse tiltakene vil kunne sette fart i oppnåelsen av 15% målet.

Her er regjeringserklærings del om landbruk:

 

En variert landbruks- og matproduksjon over hele landet

Landbruket spiller en viktig rolle for bosetting og sysselsetting i store deler av landet. Norsk landbruks viktigste rolle er å produsere trygg og ren mat for egen befolkning. De siste års matkriser viser betydningen av dette. Landbruks- og matpolitikken legger grunnlaget for næringer og opplevelser innen utmark, reiseliv, næringsmiddelindustri, åpne kulturlandskap og biologisk mangfold. Matjord er en begrenset ressurs som det er et nasjonalt ansvar å ta vare på for våre etterkommere. Målet er å opprettholde et levende og mangfoldig landbruk og et bærekraftig skogbruk over hele landet som gir attraktive arbeidsplasser og sikrer rekruttering.

 

Med sikte på å legge grunnlaget for en framtidsrettet landbruks- og matpolitikk vil regjeringen gjennomgå landbruks- og matpolitikken i en egen stortingsmelding.

 

Regjeringen vil:

 

 • videreutvikle inntekts- og velferdspolitikken i landbruket fra forrige periode

 

 • gjennomgå landbruks- og matpolitikken i en egen stortingsmelding

      • videreføre jordbruksforhandlingene og markedsordningene. Samvirkets rolle som markedsregulator og      avtaker av norske råvarer fra hele landet skal sikres

 • sikre et landbruk med en variert bruksstruktur over hele landet gjennom en klar distriktsprofil, og videreføre styrking av det grasbaserte husdyrholdet

 

 • sikre et sterkt importvern som en viktig forutsetning for opprettholdelse av landbruksproduksjonen og en innovativ og offensiv norsk næringsmiddelindustri i hele landet. Norge skal arbeide internasjonalt for et internasjonalt rammeverk (EØS/WTO) som sikrer dette. Ved en eventuell ny WTO-avtale skal regjeringen ta i bruk alle de virkemidler avtalen gir til å sikre norsk landbruksproduksjon og norsk næringsmiddelindustri. Ved en slik avtale må det gis kompensasjon for tap av innekt. Eventuell videreutvikling av våre avtaler med EU må utformes på en gjensidig fordelaktig basis innenfor partenes respektive landbrukspolitikk

 

 • gjøre landbruket til en del av klimaløsningen ved å følge opp Stortingsmelding 39 (2008-2009). Vurdere virkemidler for å utvikle biogassanlegg og industrielle verdikjeder for bioenergi med basis i landbrukets ressurser står her sentralt

 

 • følge opp høringsnotatet om jordvernpolitikken, deriblant vurdere en hjemmel for varig vern av dyrket jord

 

 • stå fast på det unntaket som vi fikk i EØS-avtalen om at der er norske myndigheter som avgjør hvilke genmodifiserte produkter som kan utsettes, markedsføres og selges i Norge. Vi skal videreføre en restriktiv holdning

 

 • øke landbruksbistanden for å styrke global matsikkerhet

 

 • sikre en livskraftig reindriftsnæring i balanse med beiteressursene, og som medvirker til å opprettholde samisk egenart. Vi vil evaluere reindriftsforvaltningen

 

 • at det skal være et mål at 15 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2020 skal være økologisk

 

 • stimulere til økt satsing innenfor vare- og tjenesteproduksjon, matspesialiteter, grønt reiseliv, utmarksnæringer og "inn på tunet"

 

 • sikre grunnutdanning og videreutdanning i landbruket og øke konkurranse og innovasjonsaktiviteten i hele verdikjeden for mat og andre landbruksbaserte næringer gjennom økt satsing på kunnskap og forskning

Annonsører

Samarbeidspartnere