Se opptak av debatten: Visjoner for en ny landbruksmelding

26.09.2014
Det er flertall på Stortinget for å satse på videreutviklingen av økologisk produksjon og forbruk

Oslo, 25. september 2014:  politikere fra alle åtte partier representert på Stortinget var samlet på Clarion Hotel Royal Christiania for å diskutere visjoner for en ny landbrukspolitikk. Det var Oikos - Økologisk Norge som hadde tatt initiativ til politikerpanelet, i samarbeid med Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Debio og Biologisk-dynamisk Forening. Arrangementet var en del av ØKOUKA som går av stabelen i Oslo og Drammen denne uka. Til sammen ca.650 personer så debatten live eller på de to nettsidene nationen.no og oikos.no

Se opptakene her:

Innledning og introduksjon av Regine Andersen
Her kan du se den innledende presentasjonen.

Paneldebatt

Del 1 innledninger fra politikerne

Del 2 spørsmål fra salen og svar fra politikerne

Del 3 flere spørsmål fra salen og avslutning fra politikerne

En ny landbruksmelding under utvikling

I juni tok Sylvi Listhaug initiativ til en ny landbruksmelding. Dette er en gyllen anledning til å tenke litt ut av boksen, til å løfte blikket, spørre seg hvor man er på vei, og framfor alt hva framtiden krever av handlinger nå – dersom vi skal møte utfordringene som kommer, sa Regine Andersen, daglig leder av Oikos – Økologisk Norge i sin innledning.


Våkn opp før det er for sent

Andersen viste til en rekke internasjonale forskningsrapporter som peker på at vi står ved et veiskille i landbruks- og matpolitikken: Vi kan fortsette å intensivere det konvensjonelle landbruket med alle de negative effektene dette har for jord, miljø, insekter, biomangfold og ikke-fornybare ressurser – og på bekostning av kommende generasjoner. Eller vi kan velge en økologisk tilnærming som ivaretar miljøet og ressursgrunnlaget på sikt, en kunnskapsbasert økologisk intensivering, sa hun. Hun refererte til rapporten ‘Wake up before it is too late’, fra FNs organisasjon for handel og utvikling UNCTAD, som sier at vi trenger et paradigmeskifte i landbruket, fra ‘grønn revolusjon’ til økologisk intensivering.

Stadig flere ‘går’ for økologisk

Det første halvåret 2014 steg omsetningen av økologiske varer med 30 prosent, og for NorgesGruppen var økningen hele 50 prosent. Noe er i ferd med å løsne, sa Regine Andersen.

Økologisk satsning har flertall på Stortinget

Mens Høyre og Fremskrittspartiet var forsiktige i sine uttalelser, var samtlige andre partier enige om at det må satses offensivt på økologisk landbruk.

Forslagene fra de ulike støtte- og opposisjonspartiene var mange. Flere hevdet at økologiske varer må få momsfritak. Kontrollgebyret for økologisk sertifisering må fjernes og nye støtteordninger må på plass. Det var forslag om å gjeninnføre omleggingsstøtten i økologisk drift og å øke potten til utviklingsmidler.

Ikke minst ville det være viktig å fjerne flaskehalser som hindrer et tilstrekkelig tilbud av økologiske varer i henhold til etterspørselen.

Sogn Jord- og Hagebruksskole må reddes

Flere partier gikk inn for å redde Sogn Jord- og Hagebruksskole som et sentralt og betydningsfullt kompetansenav for økologisk produksjon, og framholdt at det måtte være et statlig ansvar. Det måtte også mobiliseres flere forskningsmidler til økologisk produksjon.

Regjeringspartiene tause om mål for offentlige innkjøp av økomat

Fremskrittspartiet og Høyre var opptatte av at markedet må regulere seg selv og at forbrukerne måtte bruke sin egen makt i butikken. De ble utfordret på å benytte den statlige forbrukermakten ved å sette mål for offentlige innkjøp av økologisk mat, men svarte ikke på dette. Fremskrittspartiet mente at opplysningskontorene må ha som oppgave å informere om økologisk mat.

Bred allianse for økologisk

Diskusjonen tydeliggjorde at det er en bred allianse på Stortinget for økologisk satsning, og at støttepartiene og opposisjonen står samlet om dette.

Alle var enige om at 15%-målet for økologisk produksjon og forbruk innen 2020 skal opprettholdes. Samtidig ønsker man en utvikling for hele landbruket i en mest mulig bærekraftig retning.

Elsk en bonde

SVs representant, Astrid Tove Olsen, oppfordret alle til å elske en bonde. Da vil visjonene bli tydeligere. Med kjærlighet til landbruket vil det bli lettere å utforme en god landbrukspolitikk i samspill med naturen.

Se opptak av politikerdebatten

Politikerdebatten ble streamet til både Nationen.no og Oikos.no. Til sammen ca.650 personer så debatten live eller på de to nettsidene. Du kan se opptakene her:

Innledning og introduksjon av Regine Andersen

Presentasjonen til Regine Andersen ligger her.

Paneldebatt

Del 1 innledninger fra politikerne

Del 2 spørsmål fra salen og svar fra politikerne
Del 3 flere spørsmål fra salen og avslutning fra politikerne

Disse var med i paneldebatten om visjoner for en ny landbruksmelding:

Høyre: Ingunn Foss, stortingsrepresentant, medlem av Næringskomiteen på Stortinget

Fremskrittspartiet: Kjell Tore Wirum, rådgiver i Energi- og miljøfraksjonen i Fremskrittspartiet

Kristelig Folkeparti: Line Henriette Hjemdal, stortingsrepresentant, medlem av Næringskomiteen på Stortinget

Venstre: Marit Kristine Vea, Byrådssekretær for miljø- og samferdsel i Oslo

Arbeiderpartiet: Gunvor Eldegard, stortingsrepresentant, medlem av Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

Senterpartiet: Erling Laugsand, leder i Senterungdommen

Sosialistisk Venstreparti: Astrid Tove Olsen, gårdbruker og politiker i Nordland

Miljøpartiet de Grønne: Une Aina Bastholm, vararepresentant for Miljøpartiet de Grønne på Stortinget.

Ordstyrer: Aina Bartmann

Innledning og oppsummering ved Regine Andersen, daglig leder, Oikos - Økologisk Norge

Det ble gjennomført en tilsvarende politikerdebatt i 2013

Den gangen skrev vi: "Debatten er viktig for framtidens politikk på det økologiske området, både fordi det kan få betydning for økologisk bevisste velgeres partivalg og fordi det vil gi viktige innspill til politikerne som skal stake ut kursen etter valget."

Her kan du se hva partiene sa i 2013

Annonsører

Samarbeidspartnere