Seiglivet myte står for fall

03.06.2016
Økologisk produksjon gir globalt sett høyest avlinger sammenlignet med konvensjonell produksjon når man anvender et langsiktig tidsperspektiv. Dette går fram av en forskningsrapport presentert av den anerkjente landbrukseksperten Emile Frison, tidligere direktør for Bioversity International, på Trondheimskonferansen denne uka. Avisa Nationen spanderte hele forsiden på saken.

Miljødirektoratet i samarbeid med flere derpartementer arrangerer Trondheimkonferansen. Årets konferanse med tittel "Matsystemer for en bærekraftig framtid" finner sted denne uken. Den norske regjeringen sammen med Konvensjonen for Biologisk Mangfold, FNs organisasjon for mat og landbruk (FAO), FNs Utviklingsprogram (UNDP), FNs Miljøprogram (UNEP), FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO), Det globale miljøfondet (GEF) og Verdensbanken er vertskap. Rapporten til Frison fikk stor oppmerksomhet.

Blant verdens fremste landbrukseksperter
-Dette er en viktig rapport, ikke bare på grunn av funnene, men også fordi den er ført i pennen av en av verdens fremste landbrukseksperter, sier Regine Andersen, daglig leder i Oikos – Økologisk Norge. – Emil Frison har ledet det internasjonale CGIAR-forskningsinstituttet Bioversity International i 10 år og vært en sentral rådgiver for FN. Han har en omfattende pulbliseringsliste bak seg og blir lyttet til internasjonalt, sier hun. Det er betydningsfullt når en ekspert som Frison går så klart ut og tar til orde for økologisk jordbruk i et matsikkerhetsperspektiv.

Frison la fram rapporten på vegne av International Panel of Experts on Sustainable Food Systems (IPES-Food) http://www.ipes-food.org/, et ekspertpanel ledet av blant annet Olivier de Schutter, FNs tidligere spesialrapportør for retten til mat. - De fleste rapporter som sammenligner økologisk jordbruk med konvensjonelt jordbruk, gjør sammenligninger på kort sikt. Når en legger om jord som har blitt sprøyta og gjødsla tungt gjennom mange år, til økologisk, tar det tid før jorda får god nok kvalitet, sier Frison i intervjuet med Nationen.

Forskjellene i u-land langt større
Økologisk jordbruk har flere fordeler ved dyrking i fattige land. Det skyldes både klimatiske utfordringer i form av tørke og temperatur, at økologisk jordbruk er mer arbeidsintensivt og at det ikke krever innkjøp av kunstgjødsel og plantevernmidler. Rapporten konkluderer med at produktiviteten i utgangspunktet er like høy for økologisk landbruk som for konvensjonelt landbruk totalt sett. Dersom en ser på områder med tørke, uttaler Frison til Nationen at økologisk produksjon kan gi inntil 30 prosent høyer avlinger. Forskjellen øker ytterligere i favør av økologisk dersom en sammenligner avlingsstørrelsen for de to metodene i u-land. Da vil økologisk kunne gi inn til 80 prosent større avlinger.

En agroøkologisk revolusjon
Emile Frison ønsker seg en agroøkologisk revolusjon. – Vi klarer å produsere nok mat, men vi kan ikke fortsette å gjøre det på samme måten som i dag, sier han. Han påpeker videre at det industrielle landbruket er med på å rasere verdens biologisk mangfold. Sprøytemidler forurenser og ødelegger for pollinerende insekter, gjødsel forurenser vassdrag og vannreserver tømmes. Globalt utarmes 12 millioner hektar jord hvert år, dvs. mer enn 10% av all dyrka mark i Norge.

Pollinering avgjørende
Ellen Hambro, leder for Miljødirektoratet, viser i en artikkel på sin blogg Miljøblikk til en rapport fra FNs naturpanel (IPBES). Deres forskning viser at pollinering utført av ulike dyrearter er av svært stor betydning for 90 prosent av alle plantearter. Over tre fjerdedeler av verdens viktigste jordbruksvekster er avhengig av pollinering for avling og kvalitet. Blant disser er nøtter, grønnsaker, frø, frukt, bær og oljevekster; alle primære kilder til viktige næringsstoffer. Store konsentrasjoner av tamme bier er ikke noen løsning. Pollinering er mest effektiv og stabil når det finnes et mangfold av pollinatorer, selv der hvor domestiserte arter, for eksempel honningbier, er til stede i stort antall.

Industrilandbruket sterkt rotfestet
Det forskes for lite på økologisk landbruk. Samtidig er potensialene store. Frison forklarer den manglende forskerinteresse for økologisk jordbruk med at det konvensjonelle landbruket har så sterkt rotfeste. Noe som bidrar i samme retning, er at svært mye av forskningen er sektoriell og rettet mot enkeltproduksjoner, og finansiering kommer ofte fra tunge leverandører av innsatsfaktorer til landbruket. Helheten glemmes og målet om å utvikle metoder som øker avlingene, overskygger hensynet til konsekvenser for folks helse og miljø og bærekraft.

Reduserte avlinger og problemer med å brødfø en voksende befolkning er et sentralt argument for de som er mot omlegging til mer økologisk produksjon. Det er ikke tvil om at  for enkelte sorter og ved gitte klimatiske betingelser, kan reduserte avlinger være et resultat på kort sikt, men dokumentasjonen på at dette ikke er tilfelle i global sammenheng begynner å bli svært omfattende og anerkjent. Omlegging til mer økologiske metoder vil ikke bare bidra til større avlinger, det er helt nødvendig. Kan vi håpe på at dette bidrar til at diskusjonen videre får et mer fruktbart fokus?

___________________________________________________________________________________________________


Rapporten

Rapporten «FROM UNIFORMITY TO DIVERSITY - a paradigm shift from industrial agriculture to diversified agroecological systems” er en rapport fra IPES - food (International Panel of Experts on Sustainable Food Systems.


Trondheimskonferansen 31.mai - 3. juni 2016

Trondheimskonferansen om biologisk mangfold arrangeres for 8. gang. Den samler inntil 350 eksperter fra myndigheter, FN-organer og andre internasjonale organisasjoner, akademia, private organisasjoner og ikke-statlig sektor. Konferansen arrangeres av Miljødirektoratet i samarbeid med Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Departementet for handel, industri og fiskeri.


Tekst: Jens Petter Homleid
Illustrasjon: Miljødirektoratet

Annonsører

Samarbeidspartnere