Seminar: Økologisk landbruk som driver for endring

07.06.2013
I august arrangeres fagseminar for å se hvordan økologisk landbruk kan bidra videre til å løse de store miljø- og ressursutfordringene i landbruket.

Økologisk landbruk har vokst til en sektor med stor effekt på utvikling av matproduksjon og samfunn. Forskning har vært en viktig del av denne utviklinga. Seminaret vil ta opp hvordan forskning i økologisk landbruk har bidratt, eller kan bidra, til å løse utfordringene i landbruks- og matsystemene. Det vil også se på hvordan praktisk gårdsdrift kan forbedres for å bli mer bærekraftig.

Tid: 21.-23. august 2013
Sted: Jylland, Danmark

Seminaret arrangeres av NJF (Nordiske jordbruksforskeres forening) og er åpen for alle i økobransjen; forskere, rådgivere, lærere og personer fra private organisasjoner (NGOer), i tillegg til personer fra økologiske næringsmiddelbedrifter.

Seminaret organiseres i fire bolker:

  1. Økonomisk og samfunnsmessig bærekraft
  2. Overgang til fornybare ressurser
  3. Selvforsyning med næringsstoff i gårdssystemer
  4. Produktivitet og bærekraftige avlingsnivå i dyrehold og plantedyrking

Åpningsforedraget holdes av den svenske melkebonden Elisabeth Gauffin, som er president i KRAV, det svenske økologiske sertifiseringsorganet. Hun vil snakke om "Økologisk landbruk i møte med framtidas mat- og miljøutfordringer".


Fire andre eksperter vil holde foredrag i hver sine bolker:
Dr. Susanne Padel, Storbritannia, snakker om "Den økologiske sektoren som et innovasjonssystem". Dr. Tommy Dalgaard, Danmark, holder foredrag om "Sammenligning av energibalanser i økologiske og konvensjonelle systemer og potensial for reduksjon av fossilt brensel". Dr. Christine Watson, Storbritannia, "Langsiktig forvaltning av næringsstoffer i økologiske systemer - prinsipper og praksis". I bolk fire holder Prof. Paolo Bàrberi, Italia, innlegg om "Er agroøkologi den beste tilnærminga for alle økologiske dyrkingssystemer?".


Sammen med deltakerne vil ekspertene diskutere hvordan det økologiske mat- og landbrukssystemet kan videreutvikle seg og løse dagens problemer.

Her kan du lese mer om påmelding og program for fagseminaret:

>> Organic farming systems as a driver for change, NJF seminar 461

Annonsører

Samarbeidspartnere