Siste innspill til jordbruksforhandlingene

15.05.2009
I sluttrunden av jordbruksforhandlingene som nå er på overtid, har Oikos kommet med et siste innspill. Vi støtter Staten i at utviklingsmidlene til økologisk produksjon må styrkes. På den annen side støtter vi Bondelaget og Småbrukarlaget i at husdyrtilskuddene må opp. Dette er hovedtrekkene i Oikos krav i år.

Viktige forhold som støttes i Statens forslag:

  1. Økt beitetilskudd.
  2. Styrking av utviklingsmidlene med 7 mill. kroner for å dekke inn støtte til økologiske foregangsfylker.
  3. Økt lammetilskudd (+ 4 kr).
  4. Melkekvoter for å stimulere til nyetablering også for økologisk drift.
  5. 2 mill. kroner til styrket veiledning til økologisk korn - en konsekvens av kornkampanjen som ble lagt inn i forrige oppgjør.
  6. Økt midler til klimaprogrammet.

Viktige sider ved Bondelaget og Småbrukarlagets forslag som støttes:

  1. Økt økologisk husdyrtilskudd - særlig viktig for storfe, sau og geit bl.a. for å få opp produksjonen av økologisk melk og kjøtt.
  2. Det økologiske korntilskuddet deles i to, med et arealtilskudd og et grunntilskudd pr kg korn. Denne modellen mener vi vil fremme bedre agronomi og avlinger i økologisk kornproduksjon enn i dag.
  3. Styrket innsats til veiledning av økologiske produsenter.  


Grøftetilskudd
Staten taler for innføring av grøftetilskudd ut fra bl.a. klimahensyn, men uten å sette av midler til dette.  Oikos ber partene sette av midler i alle fall for økologisk landbruk der dette vil bidra til god agronomi og miljøeffekt.

 

Nye økologiske melkekvoter
Økologiske melkekvoter bør inn med bl.a. øremerking til husdyrfattige områder, som et ledd i en miljøplan og for å øke den økologiske kornproduksjonen.

 

Utviklingsmidlene må styrkes
Skal en få opp tempoet i omleggingen til økologisk drift må støttenivået heves og vi mener det primært bør komme innen høyere husdyrtilskudd. Samtidig må utviklingsmidlene styrkes for å møte utfordringene finanskrisa gir for det økologiske markedet og for oppfølging av gode prosjekter med resultater innen helkjedeavtaler og festivaler, og iverksetting av nye. 

 

Økologiske ambassadører
Videre mener vi at det er behov for å følge opp økologiske bønder som påtar seg oppgaven å være "øko-ambassadører" gjennom å gi informasjon og praktisk veiledning til nye økologiske bønder.  En slik ordning er Oikos villig til å administrere alene eller sammen med andre.  Det vil være et viktig supplement til dagens veiledningstjeneste i regi av Norsk landbruksrådgivning.  Derfor ber vi om at det øremerkes 1,5 mill. kroner til dette for 2010.


Kontaktpersoner:

Reidar Andestad, daglig leder, mobil 412 71 664
Jon Magne Holten, fagsjef landbruk, mobil 916 98 010

 

Annonsører

Samarbeidspartnere