Soppgifter i korn og økologiske løsninger

17.04.2013
De siste ti årene har vi sett en kraftig økning i forekomsten av soppgiften DON i norsk korn. Denne giften er en følge av Fusarium-sopper. Oikos - Økologisk Norge mener soppgifter i korn kan være et systemproblem, siden det er langt lavere forekomster i økologisk korndyrking. Nå ønsker Oikos mer forskning om hvorfor økologiske metoder skårer best og hvordan dette kan bidra i konvensjonell matproduksjon.

Uspiselig korn

Fusarium og andre giftproduserende sopper skaper økende problemer for kornproduksjonen over hele verden og gir produsentene store økonomiske tap. Soppgifter kan føre til at kornet blir uspiselig både for folk og dyr, og selv relativt små konsentrasjoner kan gi helseskader over tid.

Både i havre, bygg og vårhvete har Fusarium-infeksjonen økt med mer enn 100 prosent de siste ti år sammenlignet med de forrige tretti år, skriver Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) i sin ferske risikovurdering til Mattilsynet. En av årsakene som VKM peker på, er endringer i klimaet. I følge forskningsleder Guro Brodal ved Bioforsk Plantehelse, gjengitt i Nationen i mars i år, vil klimaendringene, selv ved et middels klimascenario, kunne gi tre ganger mer Fusarium i kornet. Det kan bli katastrofalt, sier hun.

VKM viser i sin vurdering til at “økologisk produksjon er en alternativ strategi for å begrense Fusarium-angrep og mykotoksinproblemene i norsk korn.” - De økologiske metodene kan gi viktige bidrag til løsning av Fusarium-problemene, sier Jon Magne Holten, seniorrådgiver landbruk i Oikos - Økologisk Norge.

Politisk styrt utvikling

VKM peker på flere årsaksfaktorer. En politisk styrt utvikling har ført til ensidig, kunstgjødselbasert kornproduksjon i store områder. Omfattende miljøproblemer i form av jorderosjon og avrenning av næringssalter og sprøytemidler til vann, vassdrag og sjø kom som en følge av dette. I et forsøk på å bøte på disse problemene, ble det innført tiltak for å fremme redusert jordarbeiding som praksis i korndistriktene.

Samtidig med denne utviklingen har vi hatt en strukturutvikling, også den villet og politisk styrt, i retning av færre bønder med større arealer, tyngre maskiner og mye leiejord, der stadig færre tok på seg kostnadene med å opprettholde god drenering og god jordkvalitet.

Resultatet ser vi i dag i form av jordpakking, tap av karbon (humusinnhold)  i jorda, sterkere N-gjødsling, og behov for omfattende sprøyting med ugrasmidler og soppmidler, for å prøve å opprettholde avlingsnivået i monokulturer uten vekstskifte.

Få tiltak igjen

Problemet er at Fusarium-soppene ser ut til å trives ekstra godt nettopp under slike forhold, i følge forskningen som ligger til grunn for VKM sin rapport. Mykotoksinproblemet forsterkes av et fuktigere klima og fordi verktøykassa innenfor dagens konvensjonelle korndyrking ser ut til å være nesten tom. Nye Fusarium-resistente kornsorter er langt unna og det ene soppmiddelet som kan brukes, har begrenset effekt.

- Fusarium og mykotoksiner må sees på som et systemproblem, sier Jon Magne Holten, seniorrådgiver for landbruk i Oikos - Økologisk Norge. - Det nytter ikke å løse Fusarium-problemet med mer av de tiltakene som har vist seg å forsterke det. Vi i Oikos - Økologisk Norge håper at forskerne nå vil se nærmere på økologiske løsninger, fortsetter Holten.

Økologisk løsning

VKM sin risikovurdering refererer til flere undersøkelser der økologisk korndyrking har vist gode resultater i form av mindre mykotoksiner. Forskerne forklarer dette med en bedre agronomisk praksis i økologisk dyrking: Vekstskifte med gras og kløver, nedpløying av avlingsrester og ugrasharving. Økologiske bønder må også klare seg uten bruk av lettløselig N-gjødsel, ugrasmidler som glyfosat og MCPA og soppmidler, midler som forskerne mener kan gjøre plantene mer utsatt for Fusarium.

- Dyktige kornbønder får gode resultater med økologisk dyrking og klarer å opprettholde et stabilt bra avlingsnivåmed korn av god kvalitet, sier Holten. - Vi har grunn til å anta at en rikere og mer variert mikroflora, slik man ofte finner i økologisk dyrket jord, også bidrar til mindre Fusarium-problemer i økologisk korn. Det er på tide at de økologiske løsningene blir tatt på alvor, avslutter Holten.

Annonsører

Samarbeidspartnere