Sprer sprøyt om økologisk mat

31.05.2017
– Økologisk mat er krise for miljøet, påstår Nettavisen og påberoper seg en ny tysk forskningsrapport. – Det rene sprøyt, svarer Oikos – Økologisk Norge.

Påstanden om «krise for miljøet» finnes det ikke dekning for i den nye tyske rapporten. Forskerne  konkluderer tvert imot med at det er liten forskjell i CO2-avtrykk mellom et økologisk og et konvensjonelt tysk gjennomsnitts-kosthold, som er det de har undersøkt, understreker styreleder Jostein Trøite i Oikos – Økologisk Norge.

Utelater viktige miljøfaktorer
– Forskerne bak rapporten presiserer også at de ikke har vurdert viktige miljøpåvirkninger som for eksempel økotoksisitet – altså spredning av giftstoffer, trusler mot biologisk mangfold og dyrevelferd, påpeker Trøite. – På disse viktige miljø-områdene kommer det økologiske landbruket klart bedre ut.

Uenig i premisset
– Premisset i rapporten ser ut til å være at dagens industrilandbruk og matforbruk kan fortsette som før, sier Trøite. – Dette er et premiss Oikos – Økologisk Norge er helt uenig i. Både produksjon og forbruk av mat må legges betydelig om, både av klimahensyn og hensyn til miljø, forsyningssikkerhet og fordeling.

Gode avlinger
I den tyske undersøkelsen legges et svært lavt økologisk avlingsnivå til grunn. Mange av de som driver økologisk i Norge, har avlinger og avdrått på høyde med sine kolleger som driver konvensjonelt, ifølge NLR og TINE rådgiving. Økologiske grasavlinger ligger i snitt ca 20 prosent lavere enn konvensjonelle, men økologiske kyr har høyere grovfôropptak og spiser dermed mindre kraftfôr.
Dette illustrerer noe av kompleksiteten knytta til spørsmålene om klima og matsikkerhet.

Matsikkerhet på lokale ressurser
Også i det økologiske landbruket er målet økte avlinger, men for å være varig bærekraftig må produksjonen være basert på lokale og fornybare ressurser, blant annet utmarksbeiter. – Dette er viktig for matsikkerheten, også for de som kommer etter oss, påpeker Trøite.
Forskningsinstitusjonen NORSØK jobber blant annet med å utvikle effektive og bærekraftige dyrkingsmetoder som bedrer avlingene i økologisk planteproduksjon.

Komplekse beregninger
Arealtallene som legges til grunn i rapportsammendraget, sier heller ingenting om hva slags arealer det er snakk om. I Norge er potensialet stort for å nytte udyrkede arealer til utmarksbeiter for klima- og miljøvennlig kjøttproduksjon. Siden 1999 har fulldyrket areal i Norge totalt gått ned med over 1 million dekar, ifølge tall fra SSB. En del av dette arealet er omdisponert til beiter.
Å ta vare på og holde i hevd både beitemark og dyrka arealer med levende matjord er helt sentralt i økologisk landbruk. Vi vet at en sunn matjord med god struktur holder bedre på karbon og vann. En naturlig karbonsyklus, som inkluderer en riktig bruk av drøvtyggere, er en del av en varig bærekraftig løsning.

Fort å gjøre feil
Forsker Audun Korsæth i Nibio, som er sitert i artikkelen i Nettavisen, peker på at det er større forskjeller i miljøpåvirkning innenfor de to driftsformene enn mellom dem, når økt arealbehov på grunn av lavere avlinger ikke regnes inn.
– Og CO2-regnskap er heller ingen eksakt vitenskap, sier Korsæth til Oikos. – Ved LCA analyser som dette er det helt avgjørende hvor du trekker systemgrensene og hvilke prosesser du regner med. Det er stor variasjon og fort gjort å sammenlikne epler og pærer. Da blir også konklusjonen feil, sier han.

Leter etter klimaløsninger
Både økologisk og konvensjonelt landbruk i Norge er i gang med jobben for å finne bedre klimaløsninger. I økologisk landbruk drives det blant annet forskning og forsøk for å øke karbonbindinga i jorda. Dette er viktig for å øke jordfruktbarheten og er samtidig en viktig klimafaktor.
Forskere på NORSØK har også funnet at økologiske melkegårder utnytter nitrogenet i gjødsla vesentlig mer effektivt enn konvensjonelle gårder. Det betyr bl.a. lavere klimautslipp og mindre forurensning til vassdrag.

Landbruket står samlet
Organisasjonene i landbruket har gått sammen om prosjektet Landbrukets ØKOLØFT.
Her står hele næringa sammen om målet om å utvikle den økologiske produksjonsformen og øke omfanget av økologisk produksjon. Slik utvikling kommer også det konvensjonelle landbruket til gode, blant annet i form av utprøving av nye og mer bærekraftige metoder som alle bønder kan ta i bruk.
En varig bærekraftig matproduksjon må også løse mange flere utfordringer enn klimaspørsmålet, understreker Trøite. For å kunne sikre nok og trygg mat til en voksende verdensbefolkning må vi sikre fruktbar matjord, ta vare på ferskvannet og biologisk mangfold. Og vi må fordele mat og produksjonsressurser mer rettferdig.

Ønsker konstruktiv debatt
– Bastante og feilaktige utspill som de Nettavisen kommer med her, basert på forvrenging av forskningsresultater, bidrar bare til en destruktiv og polarisert debatt. Den debattformen ønsker vi i Oikos – Økologisk Norge ikke å bidra til, sier styreleder Trøite.

Nettavisens artikkel er til nå blitt gjengitt i en rekke norske lokalaviser.
– Klimaregnestykket er altfor komplekst til å fastslå at man nå har krystallklare svar. Gale påstander blir ikke riktigere av å bli gjentatt, avslutter Jostein Trøite.


 • Klimaregnskap er komplekst. Både det konvensjonelle og det økologiske landbruket i Norge arbeider aktivt for å redusere klimagassutslippene.
 • Økologisk landbruk har bedre nitrogenbalanse, lavere energiforbruk totalt og bedre karbonbinding enn konvensjonelt.
 • Mat nok til alle kan best sikres med agroøkologiske metoder. Det fremgår av en større studie publisert i 2016.
 • Kretsløpsbasert og regenerativt jordbruk er i utvikling og viser positive resultater på klimaområdet.
 • Kjøtt utgjør en betydelig del av kostholdets karbonavtrykk i dag. De som velger økologisk mat spiser mindre kjøtt.
 • Miljøpåvirkning fra landbruket er langt mer enn klima. Landbruk med godt vekstskifte og uten bruk av plantevernmidler og kunstgjødsel, gir bedre jordkvalitet med mer humus og levende organismer, bedre vannkvalitet og økt biologisk mangfold, blant annet med flere arter av fugler og insekter.
 • Plantevernmidler skader helsa til mange jordbruksarbeidere, spesielt i fattige land. Helseaspektet knyttet til mat fri for plantevernmidler er også en del av det store bildet.

  10 gode grunner til å velge økologisk

  Oikos – Økologisk Norge mener at økologisk mat er bra for miljøet og bra for deg. Mye forskning og erfaringer støtter opp under dette.


Tekst: Marit G. Wright
Foto: Sissel Hansen - Kyr på beite Tingvoll gard - NORSØK

Annonsører

Samarbeidspartnere