Sprøytemiddel-skandale avslørt av Bioforsk

13.06.2010
Det er flere sjokkerende forhold i Nationens artikkel søndag: Rester av sprøytemidler er funnet i 90 % av vannprøvene ved drivhus. Det er påvist stoff som ikke er tillatt i Norge. Høy konsentrasjon av flere av giftstoffene. - Det er all grunn til bekymring mener Oikos - Økologisk Norge.

Om opplysningene i Nationens artikkel om sprøytemiddelbruk i norske drivhus stemmer, må Mattilsynet sørge for å stramme inn regelverket, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge. Foto: Oikos.
 

 

Antatt risikovurdering i Mattilsynet? 

Mattilsynet har tidligere antatt at bruk av plantevernmidler innendørs i veksthus ikke medfører noen risiko for miljøet utenfor veksthusene. Derfor har man godkjent enkelte plantevernmidler til innendørs bruk selv om de ikke er godkjent brukt i friluft, skriver Nationen.  - Dette bør en sjekke det faglige grunnlaget for, sier Reidar Andestad.

 

Nye undersøkelser som Bioforsk har utført for Mattilsynet viser imidlertid at antakelsene ikke stemmer. Plantevernmidler lekker både fra veksthusanlegg og komposthauger. Enkelte steder er det påvist så høye konsentrasjoner av enkelte sprøytemidler at det kan slå negativt ut på organismer i omgivelsene.  -Gjelder regelen om at forurenseren skal betale for skader eller er det Mattilsynet eller Bioforsk som her har gitt feil råd, spør Reidar Andestad.

 

Behov for strengere kontroller

Det er viktig med åpenhet rundt bruk av kjemiske sprøytemidler og kunnskap om konsekvenser av denne bruken. Bioforsks rapport viser behovet for strengere kontroll av giftstoffer i norsk landbruk og hagebruk, sier Andestad .

 

I 2007 og 2008 ble det tatt nesten 80 vannprøver i bekker og avrenningssystemer ved 10-15 større veksthusanlegg i Rogaland, Agder, Østfold, Akershus og Trøndelag. Vannprøvene ble analysert for innhold av både plantevernmidler og næringsstoffer. Begge årene ble det funnet rester av plantevernmidler i om lag 90 prosent av vannprøvene. Prosjektleder Roger Roseth ved Bioforsk opplyser at det også ble påvist stoffer som ikke er tillatt brukt i veksthus i Norge, skriver Nationen.

 

Utslipp fra 11 stoffer overskrider miljøfarlighetsgrensen

Begge årene ble det funnet rester av plantevernmidler i om lag 90 prosent av vannprøvene. Samlet ble det påvist 27 plantevernmidler, hvorav 12 soppmidler, 7 ugrasmidler, 7 insektmidler og en veksthemmer. Av disse ble 6 soppmidler og 5 insektmidler funnet i konsentrasjoner som kan ha negativ effekt på vannlevende organismer; det vil si at sprøytemiddelets miljøfarlighetsgrense (MF-grense) var overskredet, skriver forskning.no

 

Veksthusproduksjon medfører en del planteavfall og annet avfall. Produksjon av agurk, tomat og paprika skjer gjerne i steinull eller andre sterile medier. Disse mediene skiftes normalt ut etter litt over et år. Dette avfallet blir disponert på ulike måter. Noe legges opp lokalt og noe inngår i en normal avfallsbehandling på kommunale deponier, opplyser forskning.no - I økologisk produksjon er det ikke lov å bruke steinull som vekstgrunnlag, her nyttes det sekker med jord eller jord i bedd, sier Reidar Andestad. I tillegg er kjemiske sprøytemiddler ikke lovlig, derfor finner en nesten aldri sprøytemiddelrester i økologisk dyrka produkter.

 

Avfall fra blomsterproduksjon er et problem 

Blomsterproduksjon skaper avfall gjennom utfasing av planter og pottejord for produkter som ikke kan selges og gjennom planteavfall og torv som kastes etter endt produksjon.

- Deponering av blomsteravfall synes å variere mye, men det er ikke uvanlig med avfallshauger rett utenfor veksthuset. Undersøkelser gjennomført av Bioforsk i 2009 viste at slikt avfall kunne inneholde rester av plantevernmidler og at det ble gjenfunnet plantevernmidler i avrenning fra disse haugene. Bladlusmidlet pirimikarb og insektmidlet imidakloprid ble funnet i relativt høye konsentrasjoner i avrenning fra disse avfallshaugene.

- Her bør det utføres en nærmere vurdering av om slik avrenning kan påvirke vannkvaliteten i bekker og grunnvann, sier Roseth til forskning.no. -Det er sikkert et forslag som støttes av naboer og nærmiljø til drivhus og hageland, sier Reidar Andestad i Oikos - Økologisk Norge.

 

Saken hos Nationen

 

Les en bredere presentasjon av saken hos forskning.no

 

 

Annonsører

Samarbeidspartnere