Sprøytemiddelbruken er en utfordring

13.10.2010
Vi finner rester av sprøytemidler til og med på Svalbard. Sprøytemiddelbruken i landbruket i Norge er en utfordring selv om det er fremskritt på noen områder, sa statssekretær Heidi Sørensen under økologisk fagdag på Nofima mat tirsdag. Sprøytemiddelbruken er en trussel for miljø og for helse.

Statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet framhevet en rekke miljøgrunner for å produsere og spise økologisk mat. Godt Brød er hennes favoritt bakeri. Bildet: Oikos.

Økologisk produksjon er en motreaksjon mot industrilandbruket

I sitt engasjerte innlegg startet statssekretæren med å vise til at økologisk matproduksjon har oppstått som en motreaksjon, siden mange har ment at den industrialiserte og kjemibaserte landbruket ikke er god nok til å produsere miljøvennlig og sunn mat. Personlig har hun handlet økologisk mat i en rekke år, når hun finner det. Hun viste til at kunstgjødsel bruken er en utfordring. Den har gitt økte avlinger, men også redusert biologisk mangfold. 40-60 % av energi produksjonen og dermed klimautslippene knyttet til landbruk har med kunstgjødsel å gjøre.

Sprøytemiddlebruken er en utfordring

Vi finner rester av sprøytemidler til og med på Svalbard. -Sprøytemiddel bruken i landbruket i Norge er en utfordring selv om det er fremskritt på noen områder, sa statssekretær Heidi Sørensen under økologisk fagdag på Nofima mat tirsdag. Sprøytemiddel bruken er en trussel for miljø og for helse.

Nitrogenbalansen er i ubalanse og alvorlig trussel mot biologisk mangfold

Heidi Sørensen var bekymret for nitrogenbalansen.Gjennom dagens landbruk tilfører vi naturen så mye nitrogen at dette går ut over vannkilder og miljøet.Gjengroing av vassdrag er et stort miljøproblem. 
Hun gikk inn på utfordringer både nasjonalt og internasjonalt når det gjaldt  biologisk mangfold. Her mener hun at økologisk landbruk betyr svært mye for å sikre mangfold og at arter kan overleve. 500 arter står på rødlista og er truet med utrydding. Nytten av et rikt naturmangfold er undervurdert, sa hun og viste til problemer med bier i USA og hva det kan bety for matproduksjonen. Kulturlandskap med slåtteeng må tas vare på i alle deler av landet fordi dette er grunnlag for en mengde arter.
Hun slo også et slag for økoturisme og for levende seterdrift. 

Regjeringens økomål står fast

Regjeringen økologiske mål er viktige og ambisiøse som må følges opp. Noen fylker har kommet langt i å nå målsettingen med omleggingen av landbruksarealer til økologisk produksjon, andre har kommet svært kort. Når det gjelder forbruksmålet på 15 % av økologiske varer i handelen, sa hun at det var viktig å undersøke tilgjengeligheten til økologiske matvarer i butikkene, og viste til Forbrukerrådets kartlegging som avslørte at dette ofte var mangelfullt. Her forventer hun at matkjedeutvalget kommer med noen klare føringer.

 

Her kan du lese om Miljøverndepartementets budsjett for 2011

 

Her finner du presentasjonene fra Heidi Sørensens foredrag - publisert hos Nofima 15.10.

Annonsører

Samarbeidspartnere