Statens tilbud for økologisk drift ved jordbruksforhandlingene

07.05.2010
Staten la i dag fredag 7. mai fram sitt tilbud til årets jordbruksforhandlinger.
- Vi er overrasket og skuffet over at de økologiske husdyrtilskuddene ikke økes i en periode hvor produsentene får mindre tilleggsbetaling for økologisk kjøtt og melk. Dette er særlig påfallende når staten argumenterer for dette i dokumentet, sier Jakob Bjerkem, styreleder i Oikos - Økologisk Norge.
Det er for tiden flere bønder som melder seg ut av Debio enn som melder seg inn. Dette er alvorlig, derfor må partene i forhandlingene komme med tiltak i samsvar med det Jordbruket har fremmet i stt krav.
Oikos - Økologisk Norge kommer tilbake med flere merknader til Statens tilbud.

Ole-Anton Teigen i Småbrukarlaget (t.v.), Nils T. Bjørke i Bondelaget og Leif Forsell i LMD under overrekking av jordbrukets krav ved starten av årets jordbruksforhandlinger. Nå har Staten på overtid kommet med sitt tilbud. Foto: LMD. 

 

Det mest positive ved Statens tilbud er at utviklingsmidlene økes med 5 millioner til 48 millioner kroner. Dette er ei nødvendig og korrekt økning for å stimulere et mer lunkent økomarked. 

 

Noen sentrale tall:

Samlet støtte til økologisk landbruk foreslås til kr 189,5 mill.

Av dette er kr 137 millioner i direktetilskudd til økologisk drift. Det er ei økning på 20,8 mill. I dokumentet står det at framskriving av dagens husdyrtilskudd - på grunn av flere produsenter og flere økologiske husdyr - gir en økning på kr 20,8 mill. Det er med andre ord ikke satt av noen ekstra midler til økte økologiske husdyrtilskudd i statens tilbud.

Utviklingstiltak gjennom SLF økes med kr 5 mill. til kr 48 mill.

Til premieringsordningen for økologisk kjøtt foreslås det kr 2,5 mill. til en videreføring av ordningen for 2011. Dette er en nedgang på kr 2 mill. fra i fjor. 

Nedskriving av økologisk korn med kr 9 mill (2010-2011). 

Til generisk økologisk informasjonsarbeid gjennom KSL Matmerk settes det av 2 mill for i 2011. Det samme som for 2010.

 

>> Her er lenke til Statens tilbud

 

Les oppslag i Nationen med intervju med Jakob Bjerkem

 

Økonomien i økologisk produksjon

Dekningsbidragskalkyler fra Bioforsk, samt NILFs driftsgranskninger, viser at økonomien for de ulike økologiske produksjonene er relativ god sammenlignet med tilsvarende konvensjonell produksjon. Økonomien for enkelte økologiske produksjoner er imidlertid blitt mindre gunstig i 2009 på grunn av reduksjon i merprisen for flere økologiske råvarer. For å sikre en ønsket rekruttering av primærprodusenter med økologisk drift, er det viktig å sikre stabilitet og forutsigbarhet i priser og tilskuddsordninger rettet mot primærprodusentene.

 

 

En videreføring av eksisterende satser for omleggings-, areal- og husdyrtilskudd, innebærer som en konsekvens av vekst i økologisk drevet areal og husdyr, en økning i posten for direkte tilskudd. I tilegg kommer avsetninger for den økologiske kornkampanjen. Samlet avsetning til økologisk produksjon for 2011 er på 189,5 mill. kroner (se tabell 7.10). Videre er anslått beløp til prisnedskrivning for økologisk korn på 9 mill. kroner for kornåret 2010-2011. 109

 

 

7.5.1 Økologisk kornproduksjon

Tilgangen og prisen på økologisk kraftfôr er en av de største utfordringene for den videre utviklingen av den økologiske sektoren. Over 70 pst. av kornet som ble benyttet i økologisk kraftfôr i 2009 ble importert. Høye priser på råvarer på verdensmarkedet er dermed en vesentlig årsak til at prisene på økologisk kraftfôr blir høye. En økning av norsk økologisk kornproduksjon vil bidra til å imøtekomme etterspørselen etter økologisk fôrkorn og matkorn.

 

 

I jordbruksforhandlingene i 2008 ble det besluttet å etablere en tidsavgrenset kampanje for å stimulere ytterligere til rask omlegging og økning i produksjonen av økologisk korn. Kampanjen består av veilednings- og informasjonsinnsats, og et økonomisk insitament for 2011 og 2012 på inntil 100 kroner ekstra utbetalt per daa for ferdig omlagt økologisk kornareal. Motivasjonsprosjektet for økologisk kornproduksjon styrkes ved at det også settes av midler til dette arbeidet fra utviklingsmidlene.

 

 

For 2011 anslås merkostnadene på arealtilskuddet knyttet til det tidsbegrensede tillegget å ligge på 7,5 mill. kroner.

 

 

Høyt arealtilskudd kan imidlertid gi uønskede tilpasninger med omlegging til økologisk kornproduksjon på arealer som ikke har nødvendige klimatiske forutsetninger. For å unngå uønsket tilskuddstilpasning, foreslår Statens forhandlingsutvalg at det økologiske kornarealet kontrolleres opp mot avling (solgt og egen bruk). Forslag til retningslinjer for en slik kontroll utarbeides av Debio og vil gjelde fra 2011.

 

 

7.5.2 Premieringsordningen for økologisk kjøtt

Ordningen har som mål å stimulere slakte- og foredlingsbedrifter til å ta imot økologisk slakt, samt å medvirke til at de økologiske kjøttproduktene når fram til forbruker. Ordningen gjelder i tre år per kjøttslag for de bedrifter som var med i ordningen.

 

 

Salgspremien er 3 kroner per kg ved salg av helt slakt og 4 kroner per kg ved salg av stykket, skåret og foredlet vare. Produksjonen av økologisk kjøtt økte i 2009 med 24 pst. samtidig som omsetningen hadde en kraftig tilbakegang i 2009 på 23 pst. målt i volum. Tilbakegangen i omsatt volum tyder på at ordningen ikke i tilstrekkelig grad har bidratt til å få frem økologiske kjøttprodukter til forbruker. Videre tyder reduksjonen i merpris til produsenter med økologisk kjøttproduksjon på at ordningen ikke har kommet produsentene til gode.

 

En videreføring av premieringsordningen for kjøtt forutsetter en større måloppnåelse. Bedrifter i ordningen og ordningen som helhet vil bli vurdert på basis av omsetningstallene for 2010. Statens forhandlingsutvalg foreslår at det settes av 2,5 mill. kroner til en videreføring av ordningen for 2011.

 

>> Her er lenke til Statens tilbud

------------

Annonsører

Samarbeidspartnere