Statsråd Brekk: Fordeler og ulemper med økologisk produksjon

31.10.2010
Lars Peder Brekk etterlyser en nyansert debatt rundt fordeler med økologisk og konvensjonelt landbruk i Nationen lørdag. Han går inn på flere av områdene som har vært drøftet i det siste. -Vi skal forske på begge produksjonsformene og begge metodene kan lære av hverandre. Økologisk produksjon er og skal være en spydspiss på mange miljøområder, og det skal være et alternativ som det konvensjonelle jordbruket kan måle seg opp i mot, sier han.

 Her baker statsråd Brekk økologiske boller sammen med Løvli i Godt Brød.  Dette er fra Landbruks- og matdepartementents lansering av Den økologiske handlingsplanen.  I sitt innlegg i Nationen viser han at han står fast på økologisk landbruk som miljøspydspiss, slik det også står i Handlingsplanen.  Bildet: Oikos.

Her er hele innlegget til Brekk:

Kunnskapsløs statsråd?

Anne Viken har funnet en nesten to år gammel utgave av Aftenposen.  På bakgrunn av sitat fra meg i denne avisen påstår hun i en kronikk 11. oktober at jeg prøver å kneble forskning som mener at økologisk ikke er mer miljøvennlig enn konvensjonelt jordbruk.  Hun hevder videre at debatten om økologisk er dogmatisk og at jeg er kunnskapsløs.  Mitt poeng når jeg har kommentert disse spørsmålene i media er akkurat det motsatte av det Anne Viken tillegger meg av holdninger.

 

Hvilke miljøfaktorer og jordbruksdrift snakker vi om?

Debatt er bra. Det er viktig med en aktiv landbrukspolitisk debatt.  Men, forskning har en tendens til å bli forenklet av skribenter som Viken, slik at realitetene og nyansene forsvinner.  Og det er nettopp denne unyanserte forenklingen jeg vil til livs.  Det er viktig å få fram hvilke miljøfaktorer det er snakk om, og hvilke jordbruksdrift det er snakk om, før man trekker konklusjoner.

 

Miljøfortrinn ved økologisk landbruk

Vi må altså se på ulike miljøparametre.  Økologisk jordbruk kan være bedre for det biologiske mangfoldet i jorda og rundt åkeren. Økologisk jordbruk bruker ikke plantevernmidler og da er selvsagt også faren for miljøforurensning fra plantervernmidler fraværende ved økologisk produksjon.  Vi har et strengt og godt regelverk om dyrevelferd for alt husdyrhold i Norge.  Økologisk produksjon har likevel noen tilleggskrav som gjør at det ligger ekstra godt til rette for god dyrevelferd ved å legge om produksjonen.

 

Ulike resultat på klimagass

Når en ser på klimagassutslipp og næringssaltavrenning, viser forskningen ulike resultater. Her kommer det mer an på produksjonssystem og forutsetninger i undersøkelsene. Bruken av gjødsel (plantenæringsstoffer) i økologisk jordbruk er lavere, og det kan ha betydning for utslippene.  Samtidig er det slik at effektiviteten i konvensjonell produksjon ofte er høyere, og det kan med gitte forutsetninger gi et lavere utslipp per produsert enhet.

 

Å fø verden

Enkelte forskere hevder at vi ikke kan fø verden med økologisk produksjon.  FAO (FN sitt eget organ for mat og jordbruk) mener på den andre siden at produksjonen i mange u-land kan øke ved innføring av gode økologiske produksjonsmetoder.  Samtidig blir småbønder mindre avhengige av kostbare innsatsfaktorer, som de ofte heller ikke har råd til.

Mitt poeng er altså at bildet er mer nyansert. Å oppsummere miljøeffekt er vanskelig.  Det er derfor viktig at fakta og nyanser kommer fram.

 

Økologisk produksjon er og skal være spydspiss

I Norge skal vi ha både økologisk og konvensjonell produksjon. Vi skal forske på begge produksjonsformene og begge metodene kan lære av hverandre. Økologisk produksjon er og skal være en spydspiss på mange miljøområder, og det skal være et alternativ som det konvensjonelle jordbruket kan måle seg opp i mot.

 

Lars Peder Brekk (Sp)

Landbruks- og matminister

 

Dette innlegget har vi tillatt oss å hente fra Nationen, der det stod på trykk lørdag 30.oktober.  Overskiftene er satt av Oikos - Økologisk Norge.

Annonsører

Samarbeidspartnere